Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ABagwebi 6:1-40

6  Baza oonyana bakaSirayeli baqalisa ukwenza okubi emehlweni kaYehova.+ Ngoko uYehova wabanikela esandleni sikaMidiyan+ iminyaka esixhenxe.  Yaye isandla sikaMidiyan saba namandla phezu koSirayeli.+ Ngenxa kaMidiyan oonyana bakaSirayeli bazenzela iindawo ezingoovimba ngaphantsi komhlaba ezazisezintabeni, nemiqolomba neendawo ekwakunzima ukuzifikelela.+  Yaye kwakusithi, ukuba uSirayeli uhlwayele imbewu,+ uMidiyan noAmaleki+ nabantu baseMpuma+ beze, ewe, babesiza nxamnye nabo.  Babemisa inkampu nxamnye nabo baze bayonakalise imveliso yomhlaba ukuya kutsho eGaza, yaye babengashiyi sixhaso namvu nankunzi yankomo naesile kwaSirayeli.+  Kuba babesiza nemfuyo yabo neentente zabo. Babesiza bebaninzi njengeenkumbi,+ kwaye bona kunye neenkamela zabo babengabaleki;+ yaye babesiza elizweni ukuze balonakalise.+  Kwaye uSirayeli wahlwempuzeka kakhulu ngenxa kaMidiyan; yaye oonyana bakaSirayeli bamemeza becela uncedo+ kuYehova.  Kwathi ngenxa yokuba oonyana bakaSirayeli bamemeza becela uncedo kuYehova ngenxa kaMidiyan,+  uYehova wathumela indoda, umprofeti,+ koonyana bakaSirayeli waza wathi kubo: “Utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi, ‘Ndim owanikhupha eYiputa+ yaye ngaloo ndlela ndinikhupha endlwini yobukhoboka.+  Ngoko ndanihlangula esandleni seYiputa nasesandleni sabo bonke abacinezeli benu ndaza ndabagxotha phambi kwenu, ndaninika ilizwe labo.+ 10  Ngapha koko, ndathi kuni: “NdinguYehova uThixo wenu.+ Ningaboyiki oothixo bama-Amori+ enihleli ezweni labo.”+ Kwaye anizange niliphulaphule ilizwi lam.’”+ 11  Kamva ingelosi kaYehova yeza+ yaza yahlala phantsi komthi omkhulu owawuseOfra, owawungokaYowashe umAbhi-ezere,+ ngoxa uGidiyon+ unyana wakhe wayebhula ingqolowa esixovulelweni sewayini ukuze ayifihle ngokukhawuleza ingabonwa nguMidiyan. 12  Yaza ingelosi kaYehova yabonakala kuye, yathi kuye: “UYehova unawe,+ kroti, elinamandla.” 13  Ngoko uGidiyon wathi kuyo: “Ndiyangxengxeza, nkosi yam, kodwa ukuba uYehova unathi, kutheni ke ngoko ukuba sifikelwe koku konke,+ kwaye ziphi na izenzo zakhe zonke ezimangalisayo+ ezo basibalisela ngazo oobawo,+ besithi, ‘UYehova akazange asikhuphe eYiputa na?’+ Yaye ngoku uYehova usilahlile,+ kwaye usinikela entendeni kaMidiyan.” 14  Koko uYehova wamjonga waza wathi: “Hamba ngala mandla akho,+ yaye ngokuqinisekileyo uya kumsindisa uSirayeli entendeni kaMidiyan.+ Andikuthumelanga na?”+ 15  Wathi kuye: “Ndiyangxengxeza, Yehova. Ndiya kumsindisa ngantoni na uSirayeli?+ Khangela! Iwaka lam lelona lincinane kwaManase, yaye nam ndingoyena mncinane endlwini kabawo.”+ 16  Kodwa uYehova wathi kuye: “Ngenxa yokuba ndiya kuba nawe,+ kwaye ngokuqinisekileyo uya kumxabela uMidiyan+ ngokungathi ngumntu omnye.” 17  Waza wathi kuye: “Ke kaloku, ukuba ndikholekile emehlweni akho,+ umele undenzele umqondiso wokuba nguwe othetha nam.+ 18  Nceda, ungasuki apha de ndize kuwe+ ndikuzisele isipho sam yaye ndisibeke phambi kwakho.”+ Ngako oko wathi: “Mna ndiya kuqhubeka ndihleli apha de ubuye.” 19  Kwaye uGidiyon wangena waza walungisa itakane lebhokhwe+ namaqebengwana angenagwele+ nge-efa yomgubo. Inyama wayifaka engobozini, umhluzi wawufaka embizeni yokupheka, emva koko wazisa kuye phantsi komthi omkhulu waza wabeka phambi kwakhe. 20  Ingelosi kaTHIXO oyinyaniso ngoku yathi kuye: “Thabatha inyama namaqebengwana angenagwele uze uwabeke kwiliwa elikhulu apho,+ umhluzi uwuphalaze.” Yaye wenjenjalo. 21  Yaza ingelosi kaYehova yolula incam yomsimelelo owawusesandleni sayo, yachukumisa inyama namaqebengwana angenagwele, kwaza kwaphuma umlilo eliweni elo, wayidla inyama namaqebengwana angenagwele.+ Ke yona ingelosi kaYehova, yathi shwaka phambi kwakhe. 22  Ngenxa yoko uGidiyon waqonda ukuba yayiyingelosi kaYehova.+ Kwaoko uGidiyon wathi: “Awu, Nkosi enguMongami Yehova, ngenxa yokuba ndiyibonile ingelosi kaYehova ubuso ngobuso!”+ 23  Kodwa uYehova wathi kuye: “Uxolo malube nawe.+ Musa ukoyika.+ Akuyi kufa.”+ 24  Ngoko uGidiyon wamakhela isibingelelo+ uYehova apho, kwaye sisaqhubeka sibizwa ngokuthi+ yiYehova-shalom de kube namhla. SiseseOfra+ yama-Abhi-ezere. 25  Kwathi ngobo busuku uYehova wahlabela mgama wathi kuye: “Thabatha ithole lenkomo eliyinkunzi, inkunzi yenkomo kayihlo, oko kukuthi, ithole lesibini lenkomo eliyinkunzi elineminyaka esixhenxe, kwaye umele usichithe isibingelelo sikaBhahali+ esisesikayihlo, nesibonda esingcwele esingakuso ufanele usigawule.+ 26  Kwaye umele wakhe isibingelelo sikaYehova uThixo wakho kwintloko yeli gwiba, ngoluhlu lwamatye, kwaye umele uthabathe ithole lesibini lenkomo eliyinkuzi uze ulinikele njengomnikelo otshiswayo ngeenkuni zesibonda esingcwele oza kusigawula.” 27  Ngako oko uGidiyon wathabatha amadoda alishumi kubakhonzi bakhe waza wenza kanye njengoko uYehova wayethethile kuye;+ kodwa kwathi, njengoko wayeyoyika kakhulu indlu kayise namadoda esixeko ukuba angakwenza emini, wakwenza ebusuku.+ 28  Xa amadoda esixeko avukayo ekuseni njengesiqhelo, kaloku, khangela! isibingelelo sikaBhahali sidiliziwe nesibonda esingcwele+ ebesisecaleni kwaso sigawulwe, nethole lesibini lenkomo eliyinkunzi linikelwe esibingelelweni esasakhiwe. 29  Yaye bathi omnye komnye: “Ngubani owenze le nto?” Kwaye bahamba bebuza yaye befuna. Ekugqibeleni bathi: “NguGidiyon unyana kaYowashe owenze le nto.” 30  Ngoko amadoda esixeko athi kuYowashe: “Mkhuphe unyana wakho ukuze afe,+ ngenxa yokuba usidilizile isibingelelo sikaBhahali, nangenxa yokuba esigawule isibonda esingcwele ebesingakuso.” 31  Koku uYowashe+ wathi kubo bonke ababemelene naye:+ “Nini na eniya kumkhusela uBhahali ngokusemthethweni ukuze nizibonele enoba ninganako na ukumsindisa? Nabani na omkhusela ngokusemthethweni umele abulawe kwangale ntsasa.+ Ukuba unguThixo,+ makazikhusele ngokwakhe ngokusemthethweni,+ ngenxa yokuba kukho odilize isibingelelo sakhe.” 32  Kwaye wambiza ngokuthi nguYerubhahali+ ngaloo mini, esithi: “UBhahali makazikhusele ngokwakhe ngokusemthethweni, ngenxa yokuba kukho odilize isibingelelo sakhe.”+ 33  Kwaye wonke uMidiyan+ noAmaleki+ nabantu baseMpuma+ bahlanganisana ndawonye,+ bawela baza bamisa inkampu entilini yaseYizereli.+ 34  Yaye umoya kaYehova+ wamgubungela uGidiyon waza wavuthela isigodlo,+ kwaye ama-Abhi-ezere+ abizelwa ndawonye emva kwakhe. 35  Kwaye wathumela abathunywa+ kulo lonke elakwaManase, nabo babizelwa ndawonye emva kwakhe. Wathumela abathunywa nakwa-Ashere nakwaZebhulon nakwaNafetali, beza kumhlangabeza. 36  Ngoko uGidiyon wathi kuTHIXO oyinyaniso: “Ukuba uza kumsindisa ngam uSirayeli, kanye njengoko ubuthembisile,+ 37  yabona ndibeke uboya bubhencekile esandeni. Ukuba kubekho umbethe eboyeni kuphela waza wonke umhlaba woma, ngoko ndiya kwazi ukuba uya kumsindisa ngam uSirayeli, kanye njengoko ubuthembisile.” 38  Yaye kwaba njalo ndlela. Ekuvukeni kwakhe ekuseni ngemini elandelayo wabukhama uboya, wakhama eboyeni umbethe owanele ukuzalisa isitya esikhulu sesidlo ngamanzi. 39  Noko ke, uGidiyon wathi kuTHIXO oyinyaniso: “Mawungavuthi umsindo wakho kum, kodwa mandithethe nje kube kanye. Khawundivumele, ndenze uvavanyo nje kube kanye ngoboya. Nceda, wenze kome uboya bodwa, yaye kuwo wonke umhlaba kubekho umbethe.” 40  Ngoko uThixo wenza ngaloo ndlela ngobo busuku; koma uboya kuphela, kodwa kuwo wonke umhlaba kwabakho umbethe.

Umbhalo osemazantsi