Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ABagwebi 20:1-48

20  Ngenxa yoko baphuma+ bonke oonyana bakaSirayeli yaye indibano yahlanganisana njengamntu mnye,+ ukususela kwaDan+ kuse eBher-shebha+ kunye nelizwe laseGiliyadi,+ kuYehova eMizpa.+  Ngoko amadoda aziintloko zabo bonke abantu nazo zonke izizwe zakwaSirayeli ema ezindaweni zawo ebandleni labantu boTHIXO oyinyaniso,+ amadoda angamawaka angamakhulu amane ahamba ngeenyawo arhola ikrele.+  Kwaye oonyana bakaBhenjamin beva ukuba oonyana bakaSirayeli babeye eMizpa.+ Baza bathi oonyana bakaSirayeli: “Thethani. Yenzeke njani le nto imbi kangaka?”+  Indoda, engumLevi,+ indoda yomfazi obuleweyo, yaphendula yaza yathi: “Ndifike eGibheya,+ yakwaBhenjamin, mna neshweshwe lam,+ ukuze silalise khona.  Yaye abanini-mhlaba baseGibheya basuka nxamnye nam baza bayingqonga indlu ebusuku ngenxa yam. Babegqibe kwelokuba babulale mna, kodwa badlwengula+ ishweshwe lam, laza lafa.+  Ngenxa yoko ndiye ndalibamba ishweshwe lam ndaza ndalinqunqa, ndalithumela kuyo yonke imihlaba elilifa likaSirayeli,+ ngenxa yokuba baye baqhubeka nehambo evakalala+ nobudenge obulihlazo kwaSirayeli.+  Khangelani! Nonke bonyana bakaSirayeli, nikelani ilizwi lenu necebo+ apha.”  Ngoko baphakama bonke abantu njengendoda enye,+ besithi: “Akukho nawuphi na wethu oya kuya ententeni yakhe, kungekho nawuphi na wethu oya kuphambukela endlwini yakhe.+  Ke kaloku nantsi into esiya kuyenza eGibheya. [Masinyuke] siye kuyo ngokwenza amaqashiso.+ 10  Kwaye masithabathe amadoda alishumi kwalikhulu kuzo zonke izizwe zakwaSirayeli, nalikhulu kwaliwaka, naliwaka kwalishumi lamawaka, ukuze afunele abantu umphako, ukuze bathabathe inyathelo baye kuhlasela iGibheya yakwaBhenjamin, ngabo bonke ubudenge obulihlazo+ ababenzileyo kwaSirayeli.” 11  Ngaloo ndlela onke amadoda akwaSirayeli ahlanganisana nxamnye nesixeko njengandoda-nye, emanyene. 12  Ngako oko izizwe zakwaSirayeli zathumela amadoda kubo bonke abantu bezizwe zakwaBhenjamin,+ zisithi: “Yintoni na le nto imbi kangaka yenzekileyo phakathi kwenu?+ 13  Ke kaloku nikelani loo madoda,+ amadoda angamatshivela,+ aseGibheya,+ ukuze siwabulale,+ size sibutshayele ububi kwaSirayeli.”+ Yaye oonyana bakaBhenjamin abazange bafune ukuliphulaphula ilizwi labazalwana babo, oonyana bakaSirayeli.+ 14  Baza oonyana bakaBhenjamin bahlanganisana ndawonye eGibheya ngaphandle kwezixeko ukuba baye edabini nxamnye noonyana bakaSirayeli. 15  Ngoko oonyana bakaBhenjamin bahlanganiswa ngaloo mini bephuma ezixekweni, amadoda angamawaka angamashumi amabini anesithandathu arhola ikrele,+ ngaphandle kwabemi baseGibheya, ekwakuhlanganiswe kuwo amadoda angamakhulu asixhenxe awayenyuliwe. 16  Kuso sonke esi sizwana kwakunyulwe amadoda angamakhulu asixhenxe angamanxele.+ Ngamnye kuwo la wayeyinkcani ekusawuleni ngamatye,+ engaphosi. 17  Yaye amadoda akwaSirayeli ahlanganiswa ngaphandle kwamaBhenjamin, amadoda angamakhulu amane amawaka arhola ikrele.+ Ngamnye kuwo onke la wayeyindoda yemfazwe. 18  Kwaye asuka aya eBheteli aya kubuza kuThixo.+ Baza oonyana bakaSirayeli bathi: “Ngubani na apha kuthi ofanele kukukhokela ukuya edabini nxamnye noonyana bakaBhenjamin?”+ UYehova wathi: “UYuda makakhokele.”+ 19  Emva koko oonyana bakaSirayeli bavuka kusasa baza bemisa inkampu ngaseGibheya. 20  Amadoda akwaSirayeli aphuma aya kulwa noBhenjamin; yaye amadoda akwaSirayeli akha uluhlu lwedabi nxamnye nawo eGibheya. 21  Ngoko oonyana bakaBhenjamin baphuma eGibheya+ yaye batshabalalisa amadoda angamashumi amabini anesibini lamawaka akwaSirayeli ngaloo mini.+ 22  Noko ke, abantu, amadoda akwaSirayeli, azibonakalisa enesibindi yaye ahamba kwakhona aya kwakha uluhlu lwedabi kwindawo awayelwakhe kuyo uluhlu ngosuku lokuqala. 23  Baza oonyana bakaSirayeli benyuka baya kulila+ phambi koYehova de kwangokuhlwa baza babuza kuYehova, besithi: “Ndiye na kwakhona edabini nxamnye noonyana bakaBhenjamin umzalwana wam?”+ UYehova wathi: “Nyuka uye kuye.” 24  Ngako oko oonyana bakaSirayeli basondela koonyana bakaBhenjamin ngosuku lwesibini.+ 25  UBhenjamin waphuma eGibheya waya kubahlangabeza ngosuku lwesibini waza watshabalalisa ngokubhekele phaya ishumi elinesibhozo lamawaka amadoda phakathi koonyana bakaSirayeli,+ bonke aba ingabarhola ikrele.+ 26  Bonke oonyana bakaSirayeli,+ kwanabo bonke abantu, benyuka baya eBheteli baza balila+ yaye bahlala apho phambi koYehova, bazila ukutya+ ngaloo mini de kwangokuhlwa, banikela iminikelo etshiswayo+ neminikelo yobudlelane+ phambi koYehova. 27  Emva koko oonyana bakaSirayeli babuza kuYehova,+ njengoko ityeya yomnqophiso+ kaTHIXO oyinyaniso yayilapho ngaloo mihla. 28  Ke kaloku uFinehasi+ unyana kaEleyazare, unyana ka-Aron, wayemi phambi kwayo ngaloo mihla,+ esithi: “Ndiphume na kwakhona ndiye edabini nxamnye noonyana bakaBhenjamin umzalwana wam okanye ndiyeke?”+ UYehova wathi: “Nyuka, ngenxa yokuba ngomso ndiya kumnikela esandleni sakho.”+ 29  Waza uSirayeli wabeka amadoda alaleleyo+ ngaseGibheya macala onke. 30  Yaye oonyana bakaSirayeli benyuka nxamnye noonyana bakaBhenjamin ngosuku lwesithathu, baza bakha uluhlu nxamnye neGibheya njengakwamanye amaxesha.+ 31  Xa oonyana bakaBhenjamin baphumayo ukuya kuhlangabeza abantu, batsalwa bemka esixekweni.+ Baza, njengakwezinye izihlandlo, baqala ukuxabela abanye babantu ababengxwelerhekile koohola bendlela, kulowo unyukayo uya eBheteli+ nakulowo uya eGibheya,+ entsimini, malunga namashumi amathathu amadoda akwaSirayeli.+ 32  Ngoko oonyana bakaBhenjamin bathi: “Bayoyiswa phambi kwethu njengasekuqaleni.”+ Ke bona oonyana bakaSirayeli, bathi: “Masisabe,+ yaye siya kubatsala ngokuqinisekileyo bemke esixekweni baye koohola bendlela.” 33  Yaye onke amadoda akwaSirayeli asuka kwiindawo zawo aza aya kwakha uluhlu eBhahali-tamare, ngoxa abo bakwaSirayeli babelalele+ babehlasela ezindaweni zabo kufuphi neGibheya.+ 34  Ngaloo ndlela ishumi lamawaka amadoda awayenyuliwe kuye wonke uSirayeli leza ngaphambi kweGibheya, yaye umlo wawunzima; kwaye amaBhenjamin ayengazi ukuba ayeza kufikelwa yintlekele.+ 35  Yaye uYehova wawoyisa amaBhenjamin+ phambi kwamaSirayeli, kangangokuba oonyana bakaSirayeli ngaloo mini batshabalalisa kwaBhenjamin amadoda angamashumi amabini anesihlanu amawaka nekhulu, onke la erhola ikrele.+ 36  Noko ke, oonyana bakaBhenjamin bacinga ukuba oonyana bakaSirayeli babesoyiswa xa babeqhubeka benika uBhenjamin umhlaba+ ngenxa yokuba babekholose ngabo babelalele ababebabeke ngaseGibheya. 37  Ke bona abo babelalele, bakhawuleza baxhabasha baya ngaseGibheya.+ Baza abalaleli+ abo bathi saa, basixabela sonke isixeko ngohlangothi lwekrele.+ 38  Ke kaloku amadoda akwaSirayeli ayenze ilungiselelo nabo babelalele ukuba benze umqondiso womsi onyuka esixekweni.+ 39  Bakujika oonyana bakaSirayeli edabini, uBhenjamin waqala ukuxabela amadoda amalunga namashumi amathathu awayengxwelerhekile phakathi kwamadoda akwaSirayeli,+ kuba bathi: “Alithandabuzeki elokuba bayoyiswa phambi kwethu kanye njengakwidabi lokuqala.”+ 40  Yaye umqondiso+ waqala ukunyuka esixekweni njengomqulu womsi.+ Ngoko akubheka uBhenjamin, khangela! sonke isixeko sinyukela ngasezulwini.+ 41  Amadoda akwaSirayeli aphethuka,+ aza aphazamiseka amadoda akwaBhenjamin,+ kuba abona ukuba ayefikelwe yintlekele.+ 42  Ngenxa yoko ajika phambi kwamadoda akwaSirayeli kwicala langasentlango, yaye idabi lawalandela ngokusondeleyo, ngoxa amadoda avela ngaphandle kwezixeko ayebatshabalalisa phakathi kwawo. 43  Amngqonga uBhenjamin.+ Amsukela engenandawo yokuphumla.+ Amnyathela kanye ngaphambi kweGibheya+ ngasekuphumeni kwelanga. 44  Ekugqibeleni kwawa ishumi elinesibhozo lamawaka amadoda akwaBhenjamin, onke la ayengamakroti.+ 45  Ngaloo ndlela ajika aza asabela entlango kwingxondorha yaseRimon.+ Kwaye acholachola amawaka amahlanu amadoda awo koohola bendlela,+ yaye aqhubeka ebalandela ngokusondeleyo ukuya kufikelela eGidom, axabela amadoda awo angakumbi angamawaka amabini. 46  Yaye onke lawo akwaBhenjamin awayo ngaloo mini ekugqibeleni aba ngamashumi amabini anesihlanu amawaka amadoda alirholayo ikrele,+ onke la engamadoda angamakroti. 47  Kodwa amadoda angamakhulu amathandathu ajika aza asabela entlango kwingxondorha yaseRimon, yaye aqhubeka ehlala kwingxondorha yaseRimon+ iinyanga ezine. 48  Yaye amadoda akwaSirayeli abuya nxamnye noonyana bakaBhenjamin kwaye abaxabela ngohlangothi lwekrele abo basesixekweni, ukususela kumadoda kuse kwisilwanyana sasekhaya nakuko konke abakufumanayo.+ Zonke izixeko ezafunyanwayo bazitshisa ngomlilo.+

Umbhalo osemazantsi