Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ABagwebi 2:1-23

2  Yaza ingelosi kaYehova+ yenyuka ivela eGiligali+ yaya eBhokim+ yaza yathi: “Ndaninyusa ndanikhupha eYiputa ndaza ndanizisa kwilizwe endafunga ngalo kookhokho benu.+ Ngapha koko, ndathi, ‘Andisayi kuze ndiwaphule umnqophiso wam kunye nani.+  Yaye nina ningenzi mnqophiso nabemi beli lizwe.+ Izibingelelo zabo nifanele nizidilize.’+ Kodwa anikhange niliphulaphule ilizwi lam.+ Bekutheni nize nenze oku?+  Ngoko mna ndathi, ‘Andisayi kubagxotha phambi kwenu, yaye bamele babe ngumgibe kuni,+ noothixo babo baya kuba sisirhintyelo kuni.’”+  Kwathi kamsinya nje yakuba ingelosi kaYehova iwathethile la mazwi kubo bonke oonyana bakaSirayeli, abantu baphakamisa amazwi abo balila.+  Ngako oko igama laloo ndawo balibiza ngokuba yiBhokim. Kwaye babingelela kuYehova apho.  Xa uYoshuwa wabandululayo abantu, bandula oonyana bakaSirayeli bahamba, ngamnye waya kwilifa lakhe, ukuze balidle ilifa ilizwe.+  Yaye abantu baqhubeka bekhonza uYehova yonke imihla kaYoshuwa nayo yonke imihla yamadoda amakhulu awayolulayo imihla yawo emva koYoshuwa nawayeyibonile yonke imisebenzi emikhulu uYehova awayenzela uSirayeli.+  Ke uYoshuwa unyana kaNun, umkhonzi kaYehova, wafa eneminyaka elikhulu neshumi ubudala.+  Ngoko bamngcwaba kummandla welifa lakhe eTimnati-heres+ kummandla weentaba wakwaEfrayim, kumntla weNtaba iGahashe.+ 10  Naso sonke eso sizukulwana sahlanganiselwa kooyise,+ kwaza kwavela esinye isizukulwana emva kwaso esasingamazi uYehova okanye umsebenzi awayewenzele uSirayeli.+ 11  Yaye oonyana bakaSirayeli benza okubi emehlweni kaYehova+ bakhonza ooBhahali.+ 12  Ngaloo ndlela bamshiya uYehova uTHIXO wooyise owayebakhuphe kwilizwe laseYiputa+ baza balandela abanye oothixo phakathi koothixo bezizwana ezazibajikelezile,+ baqubuda kubo, kangangokuba bamcaphukisa uYehova.+ 13  Ngaloo ndlela bamshiya uYehova baza bakhonza uBhahali nemifanekiso ka-Ashtoreti.+ 14  Waza wavutha umsindo kaYehova nxamnye noSirayeli,+ kangangokuba wabanikela ezandleni zabaphangi, babaphanga;+ waza wabathengisa esandleni seentshaba zabo ezazibajikelezile,+ kwaye abazange babe nakuma phambi kweentshaba zabo.+ 15  Kuyo yonk’ indawo abaya kuyo, isandla sikaYehova saba nxamnye nabo baba nentlekele,+ kanye njengoko uYehova wayethethile nanjengoko uYehova wayefungile kubo;+ kwaye baba sezingxakini ezinkulu.+ 16  Ngoko uYehova wayevelisa abagwebi,+ yaye babebasindisa esandleni sabaphangi bawo.+ 17  Kwaye kwanabagwebi babo abazange babaphulaphule, kodwa baba neentlobano zokuziphatha okubi+ nabanye oothixo+ baza baqubuda kubo. Baphambuka ngokukhawuleza kwindlela ookhokho babo ababehamba kuyo ngokuthobela imiyalelo kaYehova.+ Abazange benjenjalo. 18  Yaye xa uYehova wayebavelisela abagwebi,+ uYehova wayesiba nomgwebi lowo, yaye wayebahlangula kwisandla seentshaba zabo yonke imihla yomgwebi lowo; kuba uYehova wayezisola+ ngokugcuma kwabo ngenxa yabacinezeli babo+ nabo babebatyhalatyhala. 19  Yaye kwakusithi akufa umgwebi bajike baze benze ngokonakala kunooyise ngokulandela abanye oothixo ukuze babakhonze baze baqubude kubo.+ Abazange baluyeke uqheliselo lwabo nokuziphatha kwabo ngeenkani.+ 20  Ekugqibeleni wavutha umsindo+ kaYehova nxamnye noSirayeli waza wathi: “Ngenxa yokuba olu hlanga luye lwawugqitha umnqophiso wam+ endawuyalela ookhokho balo yaye lungaliphulaphulanga ilizwi lam,+ 21  nam andiyi kugxotha kwakhona phambi kwabo nalunye lwezo ntlanga uYoshuwa awazishiyayo ukufa kwakhe,+ 22  ukuze ndimvavanye+ ngazo uSirayeli, enoba uya kuba ngumgcini wendlela kaYehova ngokuhamba kuyo kanye njengoko ooyise bayigcinayo, okanye akunjalo.” 23  Ngako oko uYehova waziyeka ezi ntlanga zahlala, ngokungakhawulezi azigxothe,+ yaye akazange azinikele esandleni sikaYoshuwa.

Umbhalo osemazantsi