Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ABagwebi 19:1-30

19  Ke kaloku ngaloo mihla kwakungekho kumkani kwaSirayeli.+ Yaye umLevi othile wayengumhlali wokwexeshana kweyona mimandla ithe qelele yommandla weentaba wakwaEfrayim.+ Ekuhambeni kwexesha wazithabathela ishweshwe+ laseBhetelehem+ yelakwaYuda ukuba libe ngumfazi wakhe.  Yaye ishweshwe lakhe laqalisa ukuhenyuza.+ Ekugqibeleni lemka kuye laya kwindlu kayise eBhetelehem yelakwaYuda laza laqhubeka lihleli apho iinyanga ezine.  Ngoko indoda yalo yasuka yalilandela ukuze ithethe nalo ilithuthuzele ukuze ilibuyise; yaye yayihamba nomlindi wayo+ neenkunzi ezimbini zamaesile. Ngoko lamngenisa endlwini kayise. Akumbona uyise webhinqa elo liselula, kwaoko waba nemihlali ukuhlangana naye.  Ngenxa yoko umkhwe wakhe, uyise webhinqa elo, wambamba, kangangokuba waqhubeka ehleli naye iintsuku ezintathu; kwaye babesidla, besela, yaye wayelalisa apho.+  Yaye kwathi ngosuku lwesine, ekuvukeni kwabo ekuseni njengesiqhelo, wavuka ukuze ahambe, kodwa uyise webhinqa eliselula wathi kumkhwenyana wakhe: “Yixhase intliziyo yakho ngentwana yesonka+ yaye emva koko ningahamba.”  Ngoko bahlala phantsi, baza bobabini badla, basela kunye; emva koko uyise webhinqa eliselula wathi kule ndoda: “Nceda, ulalise,+ nentliziyo yakho mayichwayite.”+  Xa yaphakamayo indoda ukuze ihambe, umkhwe wayo waqhubeka eyibongoza, kangangokuba yalalisa apho kwakhona.+  Xa yavukayo ekuseni ngosuku lwesihlanu ukuze ihambe, uyise webhinqa eliselula wandula wathi: “Nceda, zithabathele isixhaso sentliziyo yakho.”+ Kwaye bazilazila de kwaba sekupheleni kwemini. Yaye bobabini baqhubeka besidla.  Yasuka ke indoda+ ukuze ihambe, yona neshweshwe layo+ nomlindi wayo;+ kodwa umkhwe wayo, uyise webhinqa elo, wathi kuyo: “Khangela, ngoku! Imini ithambekele ekubeni kube ngokuhlwa. Ncedani, nilalise.+ Yabona kuyahlwa. Lalisa apha, nentliziyo yakho mayichwayite.+ Kwaye nimele nivuke ekuseni ngomso nilungiselele uhambo lwenu, nize niye ententeni yenu.” 10  Noko ke, le ndoda ayizange ivume ukulalisa, kodwa yavuka yangena endleleni, yaya kufikelela ngaphambi kweYebhusi,+ oko kukuthi, eYerusalem;+ kwaye yayinamaesile amabini efakwe isali, neshweshwe layo nomlindi wayo. 11  Ngoxa babekufuphi neYebhusi, njengoko nokukhanya kwemini kwakusele kuthambekile kakhulu,+ umlindi wathi enkosini yakhe: “Yiza, kaloku, siphambukele esixekweni samaYebhusi+ size silalise khona.” 12  Kodwa inkosi yakhe yathi kuye: “Masingaphambukeli kwisixeko sabasemzini+ abangeyiyo inxalenye yoonyana bakaSirayeli; kufuneka sidlulele phambili siye eGibheya.”+ 13  Kwaye wahlabela mgama wathi kumlindi wakhe: “Yiza masisondele kwenye yezi ndawo, yaye simele silalise eGibheya okanye eRama.”+ 14  Ngoko badlula baza baqhubeka nendlela yabo, latshona ilanga xa bekufuphi neGibheya, kaBhenjamin. 15  Ngenxa yoko baphambukela apho ukuze bangene balalise eGibheya. Kwaye bangena baza bahlala phantsi kwindawo yembutho yesixeko, akwabakho mntu ubamkelela endlwini ukuze balalise.+ 16  Ekugqibeleni, kwafika indoda endala ivela emsebenzini wayo emasimini ngokuhlwa,+ kwaye le ndoda yayivela kummandla weentaba wakwaEfrayim,+ ibe yayihlala okwexesha elithile eGibheya; kodwa abantu baloo ndawo babengamaBhenjamin.+ 17  Xa yaphakamisa amehlo ayo yabona indoda, umhambi, kwindawo yembutho yesixeko. Ngoko le ndoda indala yathi: “Uyaphi na, kwaye uvela phi na?”+ 18  Yathi kuye: “Siyadlula sivela eBhetelehem yelakwaYuda siya kweyona mimandla ithe qelele yeentaba kwaEfrayim.+ Kulapho ndisuka khona, kodwa bendiye eBhetelehem yelakwaYuda;+ ngoku ndisendleleni egodukayo, kodwa akukho mntu undamkelela endlwini.+ 19  Yaye ndinazo iindiza nokutya+ kweenkunzi zethu zamaesile, yaye ndinaso nesonka+ newayini yam nekhobokazana+ lakho nomlindi+ okunye nomkhonzi wakho. Akusweleke nanye into.” 20  Noko ke, indoda endala yathi: “Kwanga unganoxolo!+ Nakuphi na ukuswela kwakho makube phezu kwam.+ Kuphela nje ungalalisi kwindawo yembutho yesixeko.” 21  Ngoko yamzisa endlwini+ yayo yaza yaphosa umgrayo kwiinkunzi zamaesile.+ Baza bahlamba iinyawo zabo,+ badla, basela. 22  Ngoxa babechwayitisa iintliziyo zabo,+ khangela! amadoda esixeko, amadoda angamatshivela,+ angqonga indlu,+ etyhalana ngasemnyango; aza athi kwindoda endala, umninindlu: “Khupha le ndoda ize endlwini yakho, ukuze sibe neentlobano zokwazana nayo.”+ 23  Koko umninindlu waphuma waya kuwo waza wathi kuwo:+ “Hayi, bazalwana bam,+ musani ukwenza nantoni na embi, ncedani, ekubeni le ndoda ize endlwini yam. Musani ukwenza obu budenge bulihlazo.+ 24  Nali ishweshwe layo nentombi yam enyulu. Mandibakhuphe, ncedani, nidlwengule+ bona nenze kubo okulungileyo emehlweni enu. Kodwa kule ndoda ningenzi le nto ibubudenge, obulihlazo.” 25  Yaye la madoda akazange afune ukumphulaphula. Ngenxa yoko le ndoda yabamba ishweshwe layo+ yaza yalikhuphela kuwo ngaphandle; aza aba neentlobano zokwazana nalo,+ kwaye aqhubeka elixhaphaza+ ubusuku bonke de kwaba kusasa, emva koko alindulula ekuzeni kwesifingo. 26  Wandula ke lo mfazi wafika xa kusayo, wawa emnyangweni wendlu yendoda inkosi yakhe eyayikuyo,+ —de kwaba semini. 27  Kamva inkosi yakhe yavuka kusasa yaza yavula iingcango zendlu yaphuma ukuze ingene endleleni, yaye, khangela! umfazi, ishweshwe layo,+ liwile emnyangweni wendlu izandla zalo zisembundwini! 28  Ngoko yathi kulo: “Vuka, sihambe.” Kodwa akuzange kubekho mpendulo.+ Koko le ndoda yalithabatha yalibeka e-esileni yasuka yaya endaweni yayo.+ 29  Yandula ke yangena endlwini yayo yathabatha isitshetshe sokuxhela yalibamba ishweshwe layo yalinqunqa ngokwamathambo alo langamalungu alishumi elinesibini+ yaza yalithumela kuyo yonke imimandla yakwaSirayeli.+ 30  Yaye wonke ubani owakubonayo oku wayesithi: “Into enjengale ayizange yenzeke okanye ibonwe ukususela kwimini abaphuma ngayo oonyana bakaSirayeli kwilizwe laseYiputa de kube ngulo mhla. Bekani iintliziyo zenu koku, cebani+ nize nithethe.”

Umbhalo osemazantsi