Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ABagwebi 18:1-31

18  Ngaloo mihla kwakungekho kumkani kwaSirayeli.+ Yaye ngaloo mihla isizwe samaDan+ sasizifunela ilifa ukuze sihlale kulo; ngenxa yokuba kude kube ngaloo mini sasingazange siwelwe lilifa phakathi kwezizwe zakwaSirayeli.+  Ekugqibeleni oonyana bakaDan bathumela amadoda amahlanu entsapho yawo, amadoda avela phakathi kwawo, amadoda ayengabafo abangamakroti, avela eTsora+ nase-Eshtawoli,+ ukuba aye kuhlola+ ilizwe aze alikhangele. Ngoko bathi kuwo: “Hambani, niye kuhlola ilizwe.” Ekuhambeni kwexesha afika kummandla weentaba wakwaEfrayim+ ukuya kufikelela kwindlu kaMika+ kwaye achitha ubusuku apho.  Ekusondeleni kwawo ngasendlwini kaMika, aliqonda ilizwi lomfana, ongumLevi, kangangokuba aphambukela apho. Athi kuye: “Uziswe ngubani apha, wenza ntoni kule ndawo, kwaye yintoni oyilangazelelayo apha?”  Ekuphenduleni wathi kuwo: “UMika wenze ngale ndlela nangale ukuze andiqeshe,+ nokuze ndibe ngumbingeleli wakhe.”+  Athi kuye: “Nceda, ubuze+ kuThixo+ ukuze sazi ukuba indlela esiyihambayo iya kuphumelela na.”  Ngoko umbingeleli wathi kuwo: “Hambani ngoxolo. Indlela enihamba kuyo iphambi koYehova.”  Ngako oko amadoda amahlanu ahamba aya kufika eLayishe+ aza abona indlela abantu ababengaphakathi kuyo ababehlala bezithembe ngayo ngokwesiko lamaSidon, bezolile, bengarhaneli nto,+ yaye kwakungekho moyisi ucinezelayo owayekhathaza nantoni na elizweni, ngoxa babekude namaSidon,+ bengenanto yakwenza noluntu.  Ekuhambeni kwexesha afika kubazalwana bawo eTsora+ nase-Eshtawoli,+ kwaye abazalwana bawo bathi kuwo: “Bekunjani?”  Aza athi: “Sukumani, masinyuke siye kubo; kuba silibonile ilizwe, kwaye, khangelani! lilunge kakhulu.+ Yaye niyathingaza. Musani ukunqena ukuhamba niye kungena nilithabathe ilizwe njengelifa.+ 10  Ekungeneni kwenu, niya kufika kubantu abangarhaneli nto,+ yaye ilizwe libanzi kakhulu; kuba uThixo ulinikele esandleni senu,+ indawo ekungasweleki nto kuyo yalo naluphi na uhlobo ekhoyo emhlabeni.”+ 11  Andula ke amadoda angamakhulu amathandathu abhinqe izixhobo zemfazwe, entsapho yamaDan,+ emka apho, oko kukuthi, eTsora nase-Eshtawoli.+ 12  Yaye enyuka ngendlela yawo aza aya kumisa inkampu eKiriyati-yarim+ kwaYuda. Yiyo loo nto loo ndawo bayibiza ngokuba yiMahane-dan+ de kube namhla. Khangela! Ingakwintshona yeKiriyati-yarim. 13  Emva koko asuka apho adlulela kummandla weentaba wakwaEfrayim aza aya kufikelela kwindlu kaMika.+ 14  Andula ke amadoda amahlanu awayeye kuhlola+ ilizwe laseLayishe+ aphendula athi kubazalwana bawo: “Benisazi na ukuba kwezi zindlu kukho iefodi nemilonde-khaya+ nomfanekiso oqingqiweyo+ nomfanekiso otyhidiweyo?+ Ke kaloku kucingeni oko nimele nikwenze.”+ 15  Ngoko aphambukela apho aza afika kwindlu yomfana, ongumLevi,+ kwindlu kaMika, ambuza impilo.+ 16  Ngalo lonke elo xesha amadoda angamakhulu amathandathu abhinqe izixhobo zawo zemfazwe,+ awayengawoonyana bakaDan,+ ayemi esangweni. 17  Amadoda amahlanu ayeye kuhlola ilizwe+ enyuka, ukuze angene apho athabathe umfanekiso oqingqiweyo+ ne-efodi+ nomlonde-khaya+ nomfanekiso otyhidiweyo.+ (Yaye umbingeleli+ wayemi esangweni namadoda angamakhulu amathandathu abhinqe izixhobo zemfazwe.) 18  Yaye la aya endlwini kaMika aza awuthabatha umfanekiso oqingqiweyo, iefodi nomlonde-khaya nomfanekiso otyhidiweyo.+ Koko umbingeleli+ wathi kuwo: “Nenza ntoni na?” 19  Kodwa athi kuye: “Yithi cwaka. Beka isandla sakho emlonyeni wakho, uze uhambe nathi ube ngubawo+ nombingeleli+ wethu. Kukuphi na okulunge ngakumbi, ukuba uqhubeke ungumbingeleli kwindlu yendoda enye+ okanye ukuba ube ngumbingeleli wesizwe nentsapho yakwaSirayeli?”+ 20  Intliziyo yombingeleli yakholiswa koku,+ yaye wayithabatha iefodi nomlonde-khaya nomfanekiso oqingqiweyo,+ weza phakathi kwabantu. 21  Ajika ahamba yaye abantwana nemfuyo nezinto zexabiso azibeka ngaphambi kwawo.+ 22  Ayemgama kwindlu kaMika xa abantu ababesezindlwini ezikufuphi nendlu kaMika+ babizelwa ndawonye ukuze bazame ukufumana oonyana bakaDan. 23  Bathe bakuqhubeka bedanduluka koonyana bakaDan, andula ke aguquka aza athi kuMika: “Yintoni na ingxaki yakho+ ukuba nibizelane ndawonye?” 24  Ngoko wathi: “Nibathabathile oothixo bam+ endabenzayo,+ nombingeleli,+ kwaye niyahamba, yintoni na endisenayo?+ Ngoko, nitsho njani na ukuthi, ‘Yintoni na ingxaki yakho?’” 25  Oonyana bakaDan bathi kuye: “Ilizwi lakho malingavakali kufuphi nathi, ngokoyikela ukuba amadoda amphefumlo ukrakra+ aya kunihlasela, kuze kufuneke niphulukane nomphefumlo wenu nomphefumlo wezindlu zenu.” 26  Yaye oonyana bakaDan baqhubeka behamba; uMika wabona ukuba babomelele ngakumbi kunaye,+ ngoko wajika wabuyela endlwini yakhe. 27  Ke bona, bakuthabatha oko uMika wayekwenzile nombingeleli+ owayengowakhe, baqhubeka besiya ngaseLayishe,+ nxamnye nesizwana esithuleyo nesingarhaneli nto.+ Yaye babaxabela ngohlangothi lwekrele,+ baza isixeko basitshisa ngomlilo.+ 28  Kwaye kwakungekho mhlanguli, kuba kwakukude neSidon,+ bengenanto yakwenza noluntu konke konke; yaye kwakusentilini yaseBhete-rehobhi.+ Ngoko basakha isixeko baza bahlala kuso.+ 29  Ngaphezu koko, eso sixeko basibiza ngokuthi yiDan ngegama likayise, uDan,+ owayezalelwe kwaSirayeli.+ Noko ke, igama lakuqala lesixeko+ laliyiLayishe. 30  Emva koko oonyana bakaDan bazimisela umfanekiso oqingqiweyo;+ yaye uYonatan+ unyana kaGershom,+ unyana kaMoses, yena noonyana bakhe baba ngababingeleli kwisizwe sakwaDan de kwaba yimini yokuthinjwa kwelizwe.+ 31  Yaye bawugcina umfanekiso oqingqiweyo kaMika, awayewenzile, bazimisela wona ngayo yonke imihla indlu+ yoTHIXO oyinyaniso eyaqhubeka ikho eShilo.+

Umbhalo osemazantsi