Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ABagwebi 16:1-31

16  Ngamhla uthile uSamson waya eGaza+ waza wabona umfazi ongunongogo, wangena kuye.+  Yaye kwanikelwa ingxelo kumaGaza, isithi: “USamson ungene apha.” Ngoko bamngqonga+ baza bamlalela ubusuku bonke esangweni lesixeko.+ Kwaye bathi cwaka ubusuku bonke, besithi: “Kamsinya nje kwakuba kusasa kukhanye, simele simbulale.”+  Noko ke, uSamson walala de kwaba sezinzulwini zobusuku waza wavuka ezinzulwini zobusuku wabamba iingcango zesango+ lesixeko nezibonda ezisecaleni ezibini, wazincothula kunye nomvalo waza wazibeka emagxeni akhe, wahamba ezithwele+ waya phezulu entabeni engaphambi kweHebron.+  Kwathi emva koko wathanda umfazi kwintlambo yaseSoreki, igama lakhe yayinguDelila.+  Kwaye iinkosi ezimanyeneyo+ zamaFilisti zenyuka zeza kuye zaza zathi kuye: “Mqhathe+ uze ubone ukuba asenini na amandla akhe amakhulu noko singamoyisa ngako nento esingambopha ngayo ngokuqinisekileyo ukuze simongamele; yaye thina ngamnye uya kukunika amaqhosha esilivere aliwaka elinekhulu.”+  Kamva uDelila wathi kuSamson: “Nceda, ndixelele, Asenini na amandla akho amakhulu kwaye ungabotshwa ngantoni na ukuze ubani akongamele?”+  Waza uSamson wathi kuye: “Ukuba bandibopha ngeentsinga ezisixhenxe ezisafumileyo+ ezingekomiswa, ndiya kuba buthathaka ndize ndibe njengomntu oqhelekileyo.”  Ngoko iinkosi ezimanyeneyo+ zamaFilisti zezisa kuye iintsinga ezisixhenxe ezisafumileyo ezingekomiswa. Kamva wambopha ngazo.  Ke kaloku abo babelalele babehleli kwigumbi lakhe langaphakathi,+ kwaye wathi kuye: “AmaFilisti+ aphezu kwakho, Samson!” Koko waziqhawula kubini iintsinga, kanye njengokuqhawuka komsonto ophothiweyo wentambo yeflakisi xa usiva umlilo.+ Yaye amandla akhe akazange aziwe.+ 10  UDelila+ wathi kuSamson: “Khangela! Undikhohlisile ngokuthetha ubuxoki kum.+ Ke kaloku, nceda, undixelele into ongabotshwa ngayo.” 11  Ngoko wathi kuye: “Ukuba bandibopha ngeentsontelo ezintsha ezingakhange zenze msebenzi, ndiya kuba buthathaka ndize ndibe njengomntu oqhelekileyo.” 12  Ngoko uDelila wathabatha iintsontelo ezintsha waza wambopha ngazo wathi kuye: “AmaFilisti aphezu kwakho, Samson!” Ngalo lonke elo xesha abo babelalele babehleli kwigumbi langaphakathi.+ Waza waziqhawula kubini ezingalweni zakhe njengomsonto.+ 13  Emva koko uDelila wathi kuSamson: “Kude kube ngoku undikhohlisile ngokuthetha ubuxoki kum.+ Ndixelele into ongabotshwa ngayo.”+ Waza wathi kuye: “Ukuba ungoluka izihlwitha ezisixhenxe zentloko yam ngosinga.”+ 14  Ngako oko waziqinisa ngesikhonkwane, emva koko wathi kuye: “AmaFilisti aphezu kwakho, Samson!+ Ngoko wavuka ebuthongweni bakhe wasincothula isikhonkwane sokuluka nosinga. 15  Ngoko wathi kuye: “Ungathini ukuthi, ‘Ndiyakuthanda,’+ ekubeni intliziyo yakho ingenam? Ezi zihlandlo zithathu undikhohlisile kwaye akundixelelanga ukuba asenini na amandla akho amakhulu.”+ 16  Yaye kwathi ngenxa yokuba wayemxina+ ngamazwi akhe ngalo lonke ixesha kwaye eqhubeka embongoza, umphefumlo wakhe waphelelwa ngumonde ukusa kwinqanaba lokufa.+ 17  Ekugqibeleni wayityhila yonke intliziyo yakhe+ kuye waza wathi kuye: “Incakuba+ ayizange ifike entlokweni yam, ngenxa yokuba ndingumNaziri kaThixo kusukela ndisesesiswini sikama.+ Ukuba ndithe ndachetywa, namandla am aya kumka kum ngokuqinisekileyo, yaye ndiya kuba buthathaka ndize ndibe njengabanye abantu bonke.”+ 18  Akubona uDelila ukuba umtyhilele yonke intliziyo yakhe, ngoko nangoko wathumela waza wabiza iinkosi ezimanyeneyo+ zamaFilisti, esithi: “Yizani ngesi sihlandlo, kuba undityhilele yonke intliziyo yakhe.”+ Yaye iinkosi ezimanyeneyo zamaFilisti zeza kuye ukuze zizise imali ngesandla sazo.+ 19  Yaye wamlalisa emadolweni akhe. Wandula wabiza indoda yamcheba izihlwitha zentloko yakhe ezisixhenxe, emva koko wamongamela, namandla akhe aqhubeka esimka kuye. 20  Ngoko wathi: “AmaFilisti aphezu kwakho, Samson!” Koko wavuka ebuthongweni bakhe waza wathi: “Ndiya kuphuma njengamanye amaxesha+ ndize ndizivuthulule ndikhululeke.” Yaye yena wayengazi ukuba nguYehova owayemkile kuye.+ 21  Ngoko amaFilisti ambamba aza awakrukra amehlo akhe,+ amhlisa amzisa eGaza,+ ambopha ngamakhamandela amabini obhedu;+ waza waba ngumsili+ endlwini yentolongo.+ 22  Ngelo xesha iinwele zentloko yakhe zaqala ukukhula zibe sisihlwitha kamsinya nje akuba echetyiwe.+ 23  Ke zona iinkosi ezimanyeneyo zamaFilisti, zahlanganisana ndawonye ukuze zibingelele umbingelelo omkhulu kuDagon+ uthixo wawo nokuze zibe nemihlali, kwaye zaqhubeka zisithi: “Uthixo wethu umnikele esandleni sethu uSamson utshaba lwethu!”+ 24  Bakumbona abantu, kwaoko bamdumisa uthixo wabo,+ “ngenxa yokuba,” ngokutsho kwabo, “uthixo wethu ulunikele esandleni sethu utshaba lwethu+ nomphanzisi welizwe lethu+ nalowo wakwandisayo ukubulawa kwethu.”+ 25  Yaye ngenxa yokuba intliziyo yabo yayichwayitile,+ bathi: “Biza uSamson ukuze aze kusonwabisa.”+ Ngoko bambiza uSamson endlwini yentolongo ukuze adlale phambi kwabo;+ bammisa phakathi kweentsika. 26  Ngoko uSamson wathi kwinkwenkwe eyayimbambe ngesandla: “Ndivumele ndive iintsika ezimiswe ngokuqinileyo kuyo indlu uze undiyeke ndayame ngazo.” 27  (Kwathi kanti, indlu izele ngamadoda nabafazi neenkosi ezimanyeneyo zamaFilisti zazilapho zonke;+ yaye phezu kophahla kwakukho malunga namawaka amathathu amadoda nabafazi ababekhangele ngoxa uSamson wayebonwabisa.)+ 28  Ke kaloku uSamson+ wabiza kuYehova+ waza wathi: “Nkosi enguMongami Yehova, ndikhumbule,+ nceda, undomeleze,+ nceda, nje kube kanye, Owu wena THIXO oyinyaniso, mandiziphindezelele kumaFilisti ngempindezelo yelinye lamehlo am amabini.”+ 29  Ngoko uSamson waxhathisa ngeentsika ezimbini zangaphakathi emiswe ngazo ngokuqinileyo indlu, waza wazibamba, enye ngesokunene nenye ngesandla sakhe sasekhohlo. 30  Kwaye uSamson wathi: “Umphefumlo wam mawufe+ namaFilisti.” Ngoko wagoba ngamandla, yaye indlu yawela kwiinkosi ezimanyeneyo nakubo bonke abantu ababekuyo,+ kangangokuba abafileyo awababulalayo ekufeni kwakhe baba ngaphezu kwabo wayebabulele ngexesha lokudla kwakhe ubomi.+ 31  Kamva abantakwabo nayo yonke indlu kayise behla baza bamphakamisa bamnyusa baya kumngcwaba phakathi kweTsora+ ne-Eshtawoli+ kwindawo yokungcwaba kaManowa+ uyise. Ke yena, waba ngumgwebi kwaSirayeli iminyaka engamashumi amabini.+

Umbhalo osemazantsi