Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ABagwebi 14:1-20

14  Waza uSamson wehla waya eTimna,+ wabona umfazi eTimna ezintombini zamaFilisti.  Ngoko wenyuka waza waxelela uyise nonina esithi: “Kukho umfazi endimbonileyo eTimna ezintombini zamaFilisti, kwaye ke ndithabatheleni yena njengomfazi.”+  Kodwa uyise nonina bathi kuye: “Akukho mfazi na phakathi kweentombi zabazalwana bakho naphakathi kwabo bonke abantu bakowethu,+ ukuba uye kuthabatha umfazi kumaFilisti angalukanga?”+ Sekunjalo uSamson wathi kuyise: “Ndithabathele nje yena, ngenxa yokuba nguye kanye olungileyo emehlweni am.”  Ke yena uyise nonina, babengazi ukuba oko kwakuvela kuYehova,+ ukuba wayefuna ithuba nxamnye namaFilisti, njengoko ngelo xesha amaFilisti ayelawula uSirayeli.+  Ngako oko uSamson wehla noyise nonina baya eTimna.+ Akufika kwizidiliya zaseTimna, kaloku, khangela! nantso ingonyama entsha enesingci igquma ize kumhlangabeza.  Waza umoya kaYehova wasebenza kuye,+ ukuze ayiqwenge kubini, kanye njengoko ubani eqwenga itakane eliyinkunzi kubini, kwaye kwakungekho nto konke konke esandleni sakhe. Akazange amxelele uyise okanye unina into ayenzileyo.  Waqhubeka nendlela yakhe waza wathetha nomfazi lowo; yaye wayesalungile emehlweni kaSamson.+  Ke kaloku emva kwethuba wabuyela kuye ukuze amthabathe amse ekhaya.+ Ngelo xesha waphambuka waya kukhangela isidumbu sengonyama, kwaye apho kwakukho ibubu leenyosi kwisidumbu sengonyama, nobusi.+  Ngoko wabukhothululela kwiintendezakhe waza waqhubeka nohambo, esidla njengoko wayehamba.+ Akuhlangana kwakhona noyise nonina, kwaoko wabanika obuthile, badla. Akabaxelelanga ukuba ubusi wayebukhothulule kwisidumbu sengonyama. 10  Kwaye uyise waqhubeka nendlela yakhe esihla esiya emfazini, yaye uSamson wenza isidlo apho;+ kuba leyo yayiyindlela ababesenza ngayo abafo abaselula. 11  Yaye kwathi, ekumboneni kwabo, ngoko nangoko bathabatha abakhaphi bomyeni abangamashumi amathathu, ukuze bamgcine. 12  Waza uSamson wathi kubo: “Makhe ndivakaliseiqhina kuni.+ Ukuba niye nandixelela lona ngezi ntsuku zisixhenxe+ zesidlo nize nilicombulule, ndiya kuninika izambatho zangaphantsi ezingamashumi amathathu nezinxibo ezingamashumi amathathu.+ 13  Kodwa ukuba anikwazi kundixelela, nini eniya kundinika izambatho zangaphantsi ezingamashumi amathathu nezinxibo ezingamashumi amathathu.” Bathi kuye: “Livakalise iqhina lakho, masilive.” 14  Ngoko wathi kubo: “Kodlayo+ kwaphuma into edliwayo,Kowomeleleyo kwaphuma into emnandi.”+ Yaye abazange bakwazi ukulixela iqhina iintsuku ezintathu. 15  Yaye kwathi ngosuku lwesine bathi kumfazi kaSamson: “Qhatha indoda yakho ukuze isixelele iqhina.+ Kungenjalo siya kukutshisa wena nendlu kayihlo ngomlilo.+ Nisimemele apha ukuze nithabathe izinto esinazo+ na?” 16  Ngenxa yoko umfazi kaSamson waqalisa ukumlilela+ waza wathi: “Undithiyile, ewe, akundithandi.+ Uvakalise iqhina koonyana babantu bakowethu,+ kodwa mna akundixelelanga.” Waza wathi kuye: “Kaloku, ubawo nomama andibaxelelanga,+ kwaye ndifanele ndixelele wena na?” 17  Kodwa waqhubeka emlilela iintsuku ezisixhenxe njengoko kwakuqhubeka isidlo sabo, yaye kwathi ekugqibeleni ngosuku lwesixhenxe wamxelela, ngenxa yokuba wayemxinile.+ Wandula ke yena walixelela oonyana babantu bakowabo.+ 18  Ngoko amadoda esixeko athi kuye ngosuku lwesixhenxe ngaphambi kokuba aye kwigumbi langaphakathi:+ “Yintoni na emnandi ngakumbi kunobusi,Yaye yintoni na enamandla ngakumbi kunengonyama?”+ Wathi kubo:“Ukuba beningalimanga ngethokazi lam lenkomo,+Ngeningalicombululanga iqhina lam.”+ 19  Kwaye umoya kaYehova wasebenza kuye,+ ukuze ehle aye eAshkelon,+ waxabela amadoda angamashumi amathathu awo waza wathabatha oko wayewahlube kona waya kunika abo babexele iqhina izinxibo.+ Yaye waqhubeka uvutha umsindo wakhe, waza wenyuka waya endlwini kayise. 20  Kwaye umfazi kaSamson+ waba ngowomkhaphi+ wakhe awayenxulumene naye.

Umbhalo osemazantsi