Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ABagwebi 13:1-25

13  Oonyana bakaSirayeli babandakanyeka ekwenzeni okubi emehlweni kaYehova+ kwakhona, kangangokuba uYehova wabanikela esandleni samaFilisti+ iminyaka engamashumi amane.  Ngelo xesha kwakukho ndoda ithile yaseTsora+ yentsapho yamaDan,+ kwaye igama layo yayinguManowa.+ Umfazi wayo wayeludlolo engazalanga mntwana.+  Ekuhambeni kwexesha kwabonakala ingelosi kaYehova kulo mfazi+ yaza yathi kuye: “Ke kaloku, khangela, uludlolo kwaye akuzalanga mntwana. Yaye ngokuqinisekileyo uya kumitha uze uzale unyana.+  Ke kaloku nceda, zilinde, ungaseli wayini okanye siselo sinxilisayo,+ yaye ungadli nto ingahlambulukanga.+  Kuba, khangela! uya kumitha, kwaye ngokuqinisekileyo uya kuzala unyana, yaye incakuba ayiyi kufika entlokweni yakhe,+ ngenxa yokuba umntwana lowo uya kuba ngumNaziri+ kaThixo ekuphumeni kwakhe esiswini;+ yaye nguye oya kukhokela ekusindiseni uSirayeli esandleni samaFilisti.”+  Waza umfazi waya endodeni yakhe wathi kuyo: “Kukho umntu kaTHIXO oyinyaniso oze kum, yaye imbonakalo yakhe ibinjengembonakalo yengelosi yoTHIXO oyinyaniso,+ isoyikeka kakhulu.+ Andimbuzanga ukuba uvela phi na, yaye akandixelelanga igama lakhe.+  Kodwa uthe kum, ‘Khangela! Uya kumitha, kwaye ngokuqinisekileyo uya kuzala unyana.+ Ke kaloku ungaseli wayini okanye siselo sinxilisayo, yaye ungadli nto ingahlambulukanga, ngenxa yokuba umntwana lowo uya kuba ngumNaziri kaThixo ekuphumeni kwakhe esiswini de kube yimini yokufa kwakhe.’”+  Yaye uManowa wambongoza uYehova esithi: “Ndiyangxengxeza, Yehova.+ Lo mntu kaTHIXO oyinyaniso osandul’ ukumthumela, nceda, umzise kuthi kwakhona aze asiyalele+ oko simele sikwenze emntwaneni oya kuzalwa.”+  Ngako oko uTHIXO oyinyaniso waliphulaphula ilizwi likaManowa,+ kwaye ingelosi yoTHIXO oyinyaniso yeza kwakhona emfazini ngoxa wayehleli entsimini, yaye uManowa indoda yakhe yayingekho kunye naye. 10  Ngoko nangoko umfazi wakhawuleza wabaleka waya kuxelela indoda yakhe+ wathi kuyo: “Khangela! Indoda ebize kum ngenye imini iye yabonakala kum.”+ 11  Ngoko uManowa waphakama wampheleka umfazi wakhe ukuya kule ndoda waza wathi kuyo: “Ngaba uyile ndoda ithethe nomfazi?”+ yathi: “Ndiyiyo.” 12  Waza uManowa wathi: “Ke kaloku amazwi akho makabe yinyaniso. Koba luhlobo luni na ukuphila komntwana nomsebenzi wakhe?”+ 13  Ngoko ingelosi kaYehova yathi kuManowa: “Konke endikukhankanyileyo emfazini ufanele azigcine kuko.+ 14  Akafanele adle nantoni na ephuma kumdiliya wewayini, kwaye angaseli wayini okanye siselo sinxilisayo,+ yaye angadli naluphi na uhlobo lwento engahlambulukanga.+ Makayigcine yonk’ into endimyalele yona.”+ 15  Ke kaloku uManowa wathi kwingelosi kaYehova: “Khawusivumele sikubambezele, sikulungiselele itakane lebhokhwe phambi kwakho.”+ 16  Kodwa ingelosi kaYehova yathi kuManowa: “Ukuba uyandibambezela, andiyi kusidla isonka sakho; kodwa ukuba uza kwenza umnikelo otshiswayo kuYehova,+ ungawunikela.” Kuba uManowa wayengazi ukuba wayeyingelosi kaYehova. 17  Waza uManowa wathi kwingelosi kaYehova: “Ungubani igama lakho,+ ukuze xa lithe lazaliseka ilizwi lakho sikubeke?” 18  Noko ke, ingelosi kaYehova yathi kuye: “Kutheni na ukuba ubuze igama lam, ekubeni ilelimangalisayo?” 19  Yaye uManowa walithabatha itakane lebhokhwe nomnikelo wokudla okuziinkozo waza wanikela kuYehova+ elityeni. Yaye Yena wayesenza nto ithile ngendlela emangalisayo ngoxa uManowa nomfazi wakhe babekhangele. 20  Yaye kwathi, njengoko idangatye lalinyuka lisuka esibingelelweni lisiya ngasezulwini, ingelosi kaYehova yenyuka ngedangatye lesibingelelo ngoxa uManowa nomfazi wakhe babekhangele.+ Kwaoko bawa ngobuso emhlabeni.+ 21  Kwaye ingelosi kaYehova ayizange iphinde ibonakale kuManowa nomfazi wakhe kwakhona. Wandula ke uManowa wazi ukuba ibiyingelosi kaYehova.+ 22  Ngenxa yoko uManowa wathi emfazini wakhe: “Ngokuqinisekileyo siya kufa,+ ngenxa yokuba sibone uThixo.”+ 23  Kodwa umfazi wakhe wathi kuye: “Ukuba uYehova ebeyoliswa kukusibulala, ngengawamkelanga umnikelo otshiswayo nomnikelo wokudla okuziinkozo esandleni sethu,+ kwaye ngengasibonisanga ezi zinto zonke, yaye njengangoku ngengasivisanga nantoni na enjengale.”+ 24  Kamva umfazi wazala unyana waza wambiza ngokuba nguSamson igama+ lakhe; yakhula inkwenkwe leyo, uYehova wayisikelela.+ 25  Ekuhambeni kwexesha umoya kaYehova+ wamqhuba eseMahane-dan+ phakathi kweTsora+ ne-Eshtawoli.+

Umbhalo osemazantsi