Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

ABagwebi 11:1-40

11  Ke kaloku uYifeta+ umGiliyadi+ waba yindoda enamandla, elikroti,+ yaye wayengunyana womfazi ongunongogo,+ kwaye uGiliyadi wazala uYifeta.  Kwaye umfazi kaGiliyadi waqhubeka emzalela oonyana. Xa oonyana bomfazi bakhulayo, bamgxotha uYifeta baza bathi kuye: “Akumelanga ube nelifa endlwini kabawo,+ kuba ungunyana womnye umfazi.”  Ngoko uYifeta wabaleka wemka ngenxa yabantakwabo waza waya kuhlala kwilizwe lakwaTobhi.+ Kwaye amadoda angoongantweni aqhubeka ebuthelana ndawonye kuYifeta, yaye ayephuma naye.+  Kwathi emva kwethuba oonyana baka-Amoni balwa noSirayeli.+  Kwaye kwathi xa oonyana baka-Amoni besilwa noSirayeli,+ ngokukhawuleza amadoda amakhulu aseGiliyadi aya kumthabatha uYifeta elizweni lakwaTobhi.+  Ngoko athi kuYifeta: “Yiza ube ngumphathi wethu, size silwe noonyana baka-Amoni.”  Kodwa uYifeta wathi kumadoda amakhulu+ aseGiliyadi: “Asinini na ababendithiyile kangangokude nindigxothe endlwini kabawo?+ Kwaye kutheni na kaloku neza kum kanye xa nisekubandezelekeni?”+  Amadoda amakhulu aseGiliyadi athi kuYifeta: “Kungenxa yoko le nto ngoku sibuyele+ kuwe, nawe umele uhambe nathi uze ulwe noonyana baka-Amoni, yaye umele ube yintloko yabo bonke abemi baseGiliyadi.”+  Ngoko uYifeta wathi kumadoda amakhulu aseGiliyadi: “Ukuba nindibuyisela ukuze ndilwe noonyana baka-Amoni, aze noYehova abanikele+ kum, mna ndiya kuba yintloko yenu!” 10  Amadoda amakhulu aseGiliyadi athi kuYifeta: “UYehova makabe ngumphulaphuli phakathi kwethu+ ukuba indlela esiya kwenza ngayo ayivisisani nelizwi lakho.”+ 11  Ngenxa yoko uYifeta wahamba namadoda amakhulu aseGiliyadi kwaye abantu bammisa njengentloko nomphathi wabo.+ Yaye uYifeta wawathetha onke amazwi akhe phambi koYehova+ eMizpa.+ 12  Waza uYifeta wathumela abathunywa kukumkani woonyana baka-Amoni,+ esithi: “Ndinantoni na yakwenza nawe,+ njengoko uze nxamnye nam ukuze ulwe nelizwe lam?” 13  Ngoko ukumkani woonyana baka-Amoni wathi kubathunywa bakaYifeta: “Kungenxa yokuba uSirayeli wathabatha ilizwe lam ekuphumeni kwakhe eYiputa,+ ukususela kwa-Arnon+ ukuya kufikelela eYabhoki nokuya kufikelela eYordan.+ Ke kaloku libuyise ngoxolo.” 14  Kodwa uYifeta waphinda wathumela abathunywa kukumkani woonyana baka-Amoni 15  waza wathi kuye: “Utsho uYifeta ukuthi, ‘USirayeli akalithabathanga ilizwe lakwaMowabhi+ nelizwe loonyana baka-Amoni.+ 16  Kuba ekuphumeni kwakhe eYiputa uSirayeli waqhubeka ehamba entlango ukuya kufikelela kuLwandle Olubomvu+ waza waya eKadeshe.+ 17  Waza uSirayeli wathumela abathunywa kukumkani wakwaEdom,+ esithi: “Nceda, undivumele, ndidlule elizweni lakho,” yaye ukumkani wakwaEdom akazange aphulaphule. Wathumela nakukumkani wakwaMowabhi,+ kwaye akazange avume. Yaye uSirayeli waqhubeka ehlala eKadeshe.+ 18  Xa wayehamba entlango, wahamba ejikeleza ilizwe lakwaEdom+ nelizwe lakwaMowabhi, kangangokuba waya ngasekuphumeni kwelanga kwilizwe lakwaMowabhi,+ wamisa inkampu kummandla wakwa-Arnon; kwaye akazange aye kumda wakwaMowabhi,+ ngenxa yokuba iArnon yayingumda wakwaMowabhi.+ 19  “‘Emva koko uSirayeli wathumela abathunywa kuSihon ukumkani wama-Amori, kukumkani waseHeshbhon,+ yaye uSirayeli wathi kuye: “Nceda, usivumele, sidlule elizweni lakho siye endaweni yam.”+ 20  Yaye uSihon akazange aqiniseke ngokudlula kukaSirayeli kummandla wakhe, waza uSihon wabahlanganisa ndawonye bonke abantu bakhe, wamisa inkampu eYahatsa,+ walwa noSirayeli.+ 21  Ngoko uYehova uTHIXO kaSirayeli wamnikela uSihon nabo bonke abantu bakhe esandleni sikaSirayeli, ukuze abaxabele yaye uSirayeli walithabatha njengelifa lonke ilizwe lama-Amori awayengabemi kwelo lizwe.+ 22  Ngaloo ndlela wawuthabatha njengelifa wonke ummandla wama-Amori ukususela kwa-Arnon ukuya kufikelela eYabhoki nasentlango ukuya kufikelela eYordan.+ 23  “‘Ke kaloku yayinguYehova uTHIXO kaSirayeli owawahluthayo ama-Amori ilizwe lawo phambi kwabantu bakhe amaSirayeli,+ yaye wena uya kuwahlutha ilizwe lawo. 24  Akuyi kuhlutha nabani nauKemoshe+ uthixo wakho akubangela umhluthe ilizwe lakhe? Yaye wonk’ ubani uYehova uThixo wethu amhluthileyo ilizwe lakhe phambi kwethu nguye esiya kumhlutha.+ 25  Ke kaloku ulunge ngakumbi na kunoBhalaki unyana kaTsipore, ukumkani wakwaMowabhi?+ Ngaba wakha wasukuzana noSirayeli, okanye wakha walwa naye? 26  Ngoxa uSirayeli wayehlala eHeshbhon nakwiidolophu eziphantsi kwayo+ naseArohere+ nakwiidolophu eziphantsi kwayo nakuzo zonke izixeko ezingaselunxwemeni lwaseArnon iminyaka engamakhulu amathathu, kwakutheni, ukuze ningamxhwili ngelo xesha?+ 27  Ke mna, andonanga nxamnye nawe, kodwa uqhubana kakubi nam ngokulwa nam. UYehova uMgwebi+ makagwebe namhlanje phakathi koonyana bakaSirayeli noonyana baka-Amoni.’” 28  Kwaye ukumkani woonyana baka-Amoni akazange awaphulaphule amazwi kaYifeta awayewathumele kuye.+ 29  Ke kaloku umoya kaYehova wafika kuYifeta,+ waza wadlula eGiliyadi nakwaManase ukuze adlulele eMizpe yaseGiliyadi,+ yaye ukusuka eMizpe yaseGiliyadi wadlulela koonyana baka-Amoni. 30  Waza uYifeta wenza isibhambathiso+ kuYehova wathi: “Ukuba uyabanikela oonyana baka-Amoni esandleni sam, 31  kuya kuthi lowo uphumayo, ophuma ngeengcango zendlu yam eze kundihlangabeza xa ndibuya koonyana baka-Amoni ndiseluxolweni,+ abe ngokaYehova,+ yaye lowo ndiya kumnikela njengomnikelo otshiswayo.”+ 32  Ngoko uYifeta wadlulela koonyana baka-Amoni ukuze alwe nabo, yaye uYehova wabanikela esandleni sakhe. 33  Wabaxabela ukususela eArohere ukuya kutsho eMiniti+—izixeko ezingamashumi amabini—nokuya kufikelela eAbheli-keramim ebabulala ngogonyamelo olukhulu. Ngaloo ndlela oonyana baka-Amoni boyiswa phambi koonyana bakaSirayeli. 34  Ekugqibeleni uYifeta weza eMizpa+ ekhayeni lakhe, kwaye, khangela! intombi yakhe yaphuma ize kumhlangabeza ibetha intambula yaye ingqungqa!+ Ke kaloku yayikuphela komntwana. Ngaphandle kwayo wayengenanyana nantombi. 35  Yaye wathi akumbona, wazikrazula izambatho zakhe+ wathi: “Awu, ntombi yam! Eneneni undenze ndagoba phantsi, yaye wena ndikuhlisele ishwangusha. Kwaye mna—ndiwuvulile umlomo wam kuYehova, andikwazi ukujika.”+ 36  Kodwa yathi kuye: “Bawo, ukuba uwuvulile umlomo wakho kuYehova, yenza kum ngokuvumelana noko kuphume emlonyeni wakho,+ ekubeni uYehova ephumeze izenzo zempindezelo ezintshabeni zakho, oonyana baka-Amoni.” 37  Yahlabela mgama yathi kuyise: “Le nto mayenzeke kum: Ndiyeke kangangeenyanga ezimbini, ndihambe ndiye ezintabeni, ndililele ubunyulu bam,+ mna namantombazana angamaqabane am.” 38  Ngoko wathi: “Hamba!” Wayindulula iinyanga ezimbini; yaqhubeka ihamba, yona namantombazana angamaqabane ayo, yaza yabulilela ubunyulu bayo ezintabeni. 39  Yaye kwathi malunga nokuphela kweenyanga ezimbini yabuyela kuyise, emva koko waphumeza isibhambathiso awayesenzile ngayo.+ Yona ke, ayizange ibe nantlobano zokwazana nandoda. Kwaye yaba ngummiselo kwaSirayeli ukuba: 40  Unyaka nonyaka iintombi zakwaSirayeli zazisiya kwintombi kaYifeta umGiliyadi, ukuze ziyincome iintsuku ezine ngonyaka.+

Umbhalo osemazantsi