Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Timoti 2:1-26

2  Wena, ke ngoko, mntwana wam,+ qhubeka uzuza amandla+ kububele obungasifanelanga+ obukuKristu Yesu,  yaye izinto owazivayo kum ngokuxhaswa ngamangqina amaninzi,+ zidlulisele kubantu abathembekileyo, abakufanelekeleyo ukufundisa abanye.+  Njengejoni elihle+ likaKristu Yesu nawe yiba nenxaxheba ezimbandezelweni.+  Akukho joni+ lizibandakanya kumashishini ezorhwebo,+ ukuze likholise umphathi walo.  Kwakhona, nabani na ongenela ezemidlalo,+ akathweswa sithsaba ngaphandle kokuba uthobela imigaqo.  Umlimi osebenza nzima umele abe ngowokuqala ukuthabatha eziqhameni.+  Kuqiqe oku ndikuthethayo; iNkosi ngokwenene iya kukunika ukuqonda+ kuzo zonke izinto.  Khumbula ukuba uYesu Kristu wavuswa kwabafileyo+ nokuba wayengowembewu kaDavide,+ ngokweendaba ezilungileyo endizishumayelayo;+  endiva ububi ngazo ukusa kwinqanaba lemixokelelwane yentolongo+ njengomenzi-bubi. Noko ke, ilizwi likaThixo alibotshwanga.+ 10  Ngenxa yoko ndiyaqhubeka ndinyamezela zonke izinto ngenxa yabo banyuliweyo,+ ukuze nabo bazuze usindiso olumanyene noKristu Yesu kunye nozuko olungunaphakade.+ 11  Lithembekile ilizwi elithi:+ Ngokuqinisekileyo ukuba safa ndawonye, siya kuphila ndawonye kanjalo;+ 12  ukuba siyaqhubeka sinyamezela, siya kulawula ndawonye njengookumkani;+ ukuba siyakhanyela,+ naye uya kusikhanyela; 13  nokuba asithembekanga thina, uhlala ethembekile+ yena, kuba akanako ukuzikhanyela. 14  Hlala ubakhumbuza+ ngezi zinto, ubayala+ phambi koThixo njengengqina,+ ukuba bangalwi ngamazwi,+ nto leyo engenamsebenzi konke konke, kuba iyababhukuqa abo baphulaphuleyo. 15  Yenza unako-nako ukuba uzinikele ukholekile+ kuThixo, ungumsebénzi+ ongenazintloni nganto,+ uliphatha ngokufanelekileyo ilizwi lenyaniso.+ 16  Kodwa zicezele iintetho ezililize, ezihlambela oko kungcwele;+ kuba baya kuhambela phambili ekungabini nabuthixo,+ 17  nemfundiso yabo iya kusasazeka njengesilonda esibhidlayo.+ UHimenayo noFileto ngabanye babo.+ 18  Bona kanye aba bantu baye baphambuka enyanisweni,+ besithi uvuko selufikile;+ yaye bayalubhukuqa ukholo lwabathile.+ 19  Noko ke, simi ngokuqinileyo+ isiseko sikaThixo, esitywinwe kwathiwa: “UYehova uyabazi abakhe,”+ nokuthi: “Wonk’ ubani obiza igama likaYehova+ makalahle intswela-bulungisa.”+ 20  Ke endlwini enkulu akubikho zitya zagolide nezesilivere kuphela, kodwa kubakho nezomthi nezodongwe, yaye ezinye zazo zezenjongo ebekekileyo, kanti ezinye zezenjongo engabekekanga.+ 21  Ukuba, ke ngoko, ubani uzigcina ekude nezi zamva, uya kuba sisitya senjongo ebekekileyo, esingcwalisiweyo, nesilungele ukusetyenziselwa wonke umsebenzi olungileyo+ ngumnini waso. 22  Ngoko, zisabe iinkanuko zobutsha,+ uphuthume ubulungisa,+ ukholo, uthando, uxolo,+ kunye nabo babiza eNkosini ngentliziyo ehlambulukileyo.+ 23  Ngokubhekele phaya, zimangale iimbuzwano zobudenge+ nezokungabi nalwazi, wazi ukuba zivelisa imilo.+ 24  Kodwa ikhoboka leNkosi akufuneki lilwe,+ kunoko kufuneka lithantamise kubo bonke,+ likufanelekele ukufundisa,+ linyamezela ububi,+ 25  libayalela ngobulali abo bangenalutyekelo luhle;+ mhlawumbi uThixo angabanika inguquko+ ekhokelela kulwazi oluchanileyo lwenyaniso,+ 26  baze babuyele ezingqondweni, baphume emgibeni+ ababanjiswe kuwo bephila+ nguMtyholi, ukuze baphumeze ukuthanda kwakhe.

Umbhalo osemazantsi