Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Samuweli 3:1-39

3  Ke imfazwe phakathi kwendlu kaSawule nendlu kaDavide yaba yeyethuba elide;+ yaye uDavide waqhubeka esomelela ngakumbi,+ nendlu kaSawule yancipha ngakumbi nangakumbi.+  Ngelo thuba, uDavide wazalelwa oonyana+ eHebron,+ yaye izibulo lakhe yaba nguAmnon+ ngoAhinowam+ umYizerelikazi.  Yaye owesibini yayinguKileyabhi+ ngoAbhigali+ umfazi kaNabhali umKarmele, owesithathu ke yayinguAbhisalom+ unyana kaMahaka intombi kaTalemayi+ ukumkani waseGeshure.  Owesine ke yayinguAdoniya+ unyana kaHagiti,+ yaye owesihlanu yayinguShefatiya+ unyana ka-Abhitali.  Kwaye owesithandathu yayinguItreyam+ ngoEgla, umfazi kaDavide. Aba ngabo wabazalelwayo uDavide eHebron.  Kwathi ke ngoxa kwakuqhubeka imfazwe phakathi kwendlu kaSawule nendlu kaDavide, uAbhinere+ yena ngokuqhubekayo wasiqinisa isikhundla sakhe endlwini kaSawule.  Ke kaloku uSawule wayeneshweshwe eligama linguRitspa,+ intombi ka-Aya.+ Kamva uIshe-bhosheti+ wathi kuAbhinere: “Kwakutheni na ukuze ube neentlobano zokwazana neshweshwe+ likabawo?”  Waza uAbhinere waba nomsindo kakhulu+ ngamazwi kaIshe-bhosheti waza wahlabela mgama wathi: “Ndiyintloko yenja+ yakwaYuda na? Namhlanje ndiyenzela ububele bothando indlu kaSawule uyihlo, abantakwabo nabahlobo bakhe bobuqu, yaye wena andikunikelanga esandleni sikaDavide; ukanti uyandiphendulisa ngesiphoso esiphathelele lo mfazi namhlanje.  Ngoko ngamana uThixo angenjenje kuAbhinere aze ongezelele ukwenjenjalo,+ ukuba, kanye njengoko uYehova wamfungelayo uDavide,+ leyo asiyondlela endiya kwenza ngayo kuye, 10  khon’ ukuze bususwe ubukumkani endlwini kaSawule nokuze kumiswe itrone kaDavide phezu koSirayeli naphezu koYuda ukususela kwaDan ukusa eBher-shebha.”+ 11  Ke yena wayengakwazi kuthetha lizwi lingakumbi ephendula uAbhinere ngenxa yokumoyika.+ 12  Ngako oko uAbhinere wathumela abathunywa kuDavide ngoko nangoko, esithi: “Lelikabani na ilizwe?” esongezelela ngokuthi: “Yenza umnqophiso nam, yaye, khangela! isandla sam siya kuba nawe ukuba aphethulelwe kwicala lakho uSirayeli ephela.”+ 13  Wathi yena: “Kulungile! Mna ndiya kuwenza nawe umnqophiso. Inye kuphela into endiyicelayo kuwe, ndisithi, ‘Akunakububona ubuso bam+ ngaphandle kokuba kuqala uzise uMikali,+ intombi kaSawule, xa uze kubona ubuso bam.’” 14  Ngokubhekele phaya, uDavide wathumela abathunywa kuIshe-bhosheti,+ unyana kaSawule, esithi: “Ndinike umfazi wam uMikali, endamgana ngekhulu lamajwabi+ amaFilisti.” 15  Ngoko uIshe-bhosheti wathumela waza wamthabatha kwindoda yakhe, uPaltiyeli+ unyana kaLayishe. 16  Kodwa indoda yakhe yahamba naye, ilila njengoko yayihamba emva kwakhe ukuya kufikelela eBhahurim.+ Wandula ke uAbhinere wathi kuyo: “Hamba, ubuye!” Yabuya ke yona. 17  Ngelo thuba uAbhinere wayenonxibelelwano namadoda amakhulu akwaSirayeli, esithi: “Kokubini izolo nangaphambili+ nazingqina nifuna uDavide njengokumkani phezu kwenu. 18  Yenzani ke, kuba uYehova ngokwakhe wathi kuDavide, ‘Ngesandla sikaDavide+ umkhonzi wam ndiya kubasindisa abantu bam amaSirayeli esandleni samaFilisti nasesandleni sazo zonke iintshaba zabo.’” 19  Wandula ke uAbhinere wathetha nasezindlebeni zikaBhenjamin,+ ekwathi emva koko uAbhinere waya kuthetha ezindlebeni zikaDavide eHebron konke oko kwakulungile emehlweni kaSirayeli nasemehlweni endlu yakwaBhenjamin iphela. 20  Akufika uAbhinere kuDavide eHebron, enamadoda angamashumi amabini, uDavide wenzela uAbhinere namadoda awayenaye itheko.+ 21  Wandula ke wathi uAbhinere kuDavide: “Mandisuke ndize ndihambe ndiye kuqokelela ndawonye uSirayeli wonke enkosini yam ukumkani, ukuze benze umnqophiso nawe, yaye wena ngokuqinisekileyo uya kuba ngukumkani phezu kwako konke oko umphefumlo wakho ukunqwenelayo.”+ Ngoko uDavide wamndulula uAbhinere, waza wangena endleleni yakhe exolile.+ 22  Abakhonzi bakaDavide noYowabhi babevela ekuhlaseleni, yaye babesiza nentabalala yamaxhoba.+ Ke yena uAbhinere, wayengekho kunye noDavide eHebron, kuba yena wayemndulule, naye ke wahamba exolile. 23  Wafika ke uYowabhi+ nomkhosi wonke awayenawo, baza bamxelela uYowabhi, bathi: “UAbhinere+ unyana kaNere+ ebeze kukumkani, yena ke umndulule, yaye uhamba exolile.” 24  Ngoko uYowabhi wangena kukumkani waza wathi: “Wenze ntoni na?+ Khangela! UAbhinere ebeze kuwe. Kutheni ukuze umndulule ngokokuze emke ngokunempumelelo? 25  Umazi kakuhle uAbhinere unyana kaNere, ukuba ebeze kukuqhatha nokuze akwazi ukuphuma kwakho nokungena kwakho+ nokuze azi yonk’ into oyenzayo.”+ 26  Waphuma ke uYowabhi kuDavide waza wathumela abathunywa emva kuka-Abhinere, baza ke bona bambuyisa+ equleni laseSira; uDavide yena wayengakwazi oko. 27  Xa uAbhinere wabuyela eHebron,+ uYowabhi ke wamthabathela bucala ngaphakathi kwesango ukuze athethe naye ngasese.+ Noko ke, wamhlaba esiswini,+ ngokokuze afe ngenxa yegazi lika-Asaheli+ umntakwabo. 28  Akuva ke ngako uDavide emva koko, kwaoko wathi: “Mna nobukumkani, ngokwembono kaYehova, simsulwa kude kuse kwixesha elingenammiselo etyaleni legazi+ ngoAbhinere unyana kaNere. 29  Ngamana lingawela phezu kwentloko+ kaYowabhi naphezu kwendlu kayise iphela, yaye makanganqunyulwa endlwini kaYowabhi+ umntu obhobhozayo+ okanye oneqhenqa+ okanye umntu osimelela ngentonga yokusonta+ okanye owa likrele okanye oswele isonka!”+ 30  Ke yena uYowabhi noAbhishayi+ umntakwabo, bambulala uAbhinere+ ngenxa yokuba wayembulele uAsaheli umntakwabo eGibheyon edabini.+ 31  Wandula ke uDavide wathi kuYowabhi nakubo bonke abantu ababekunye naye: “Krazulani+ izambatho zenu nize nibophe amarhonya+ nenze isijwili phambi koAbhinere.” KwanoKumkani uDavide wayehamba emva kwesingqengqelo eso. 32  Bamngcwabela ke eHebron uAbhinere; yaye ukumkani waliphakamisa ilizwi lakhe waza walila kwindawo angcwatyelwe kuyo uAbhinere, baza bonke abantu basuka balila.+ 33  Yaye wahlabela mgama ukumkani wenza isimbonono ngenxa ka-Abhinere, wathi: “Angafa njengokufa kwalowo ungenangqiqo+ na uAbhinere? 34  Izandla zakho bezingabotshwanga,+ Neenyawo zakho bezingafakwanga makhamandela obhedu.+ Uwe njengalowo uwa phambi koonyana bentswela-bulungisa.”+ Bonke abantu bamlilela+ kwakhona. 35  Kamva bonke abantu beza kunika uDavide isonka+ sentuthuzelo kwangaloo mini, kodwa uDavide wafunga, esithi: “Ngamana uThixo angenjenjalo kum+ aze ongezelele ukwenjenjalo, ukuba ndithe ndangcamla isonka okanye nantoni na lingekatshoni ilanga!”+ 36  Bonke abantu baphawula, yaye kwakulungile emehlweni abo. Njengayo yonk’ into awayeyenza ukumkani, kwakulungile emehlweni abo bonke abantu.+ 37  Kwaye bonke abantu noSirayeli wonke bazi ngaloo mini ukuba kwakungaphumi kukumkani ukubulawa kuka-Abhinere unyana kaNere.+ 38  Yaye ukumkani wahlabela mgama wathi kubakhonzi bakhe: “Anazi na ukuba kuwe inkosana nomntu omkhulu kwaSirayeli ngale mini?+ 39  Ke mna ndibuthathaka namhlanje nangona ndithanjiswe+ njengokumkani, yaye la madoda, oonyana bakaTseruya,+ aqatha kakhulu kum.+ Ngamana uYehova angambuyekeza umenzi wobubi ngokobubi bakhe.”+

Umbhalo osemazantsi