Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Samuweli 22:1-51

22  Wathetha ke uDavide amazwi ale ngoma+ kuYehova ngomhla uYehova awamhlangula ngawo entendeni yesandla seentshaba zakhe+ zonke nasentendeni yesandla sikaSawule;+  yaye wahlabela mgama wathi: “UYehova yingxondorha yam+ negwiba lam+ noMsindisi wam.+   UThixo wam liliwa lam.+ Ndiya kusabela kuye, Ulikhaka lam+ nophondo lwam+ losindiso, indawo yam ephakamileyo nenqabisekileyo,+ Nendawo endisabela kuyo,+ uMsindisi wam;+ undisindisa kugonyamelo.+   Ndiya kubiza kuLowo ungowokudunyiswa,+ uYehova, Yaye ndiya kusindiswa kwiintshaba zam.+   Kuba ndarhawulwa ngamaza abulalayo;+ Kwakukho izikhukula zamadoda angamatshivela ezaziqhubeka zindinkwantyisa.+   Iintsontelo zeShiyol zandingqonga;+ Imigibe yokufa yajamelana nam.+   Ekubandezelekeni kwam ndaqhubeka ndibiza kuYehova,+ Ndaqhubeka ndibiza kuThixo wam.+ Wandula ke yena esetempileni yakhe waliva ilizwi lam,+ Ngokukhalela kwam uncedo ezindlebeni zakhe.+   Umhlaba waqalisa ukugungqa nokunyikima uhexa;+ Neziseko zamazulu zaphazamiseka,+ Zaqhubeka zihexa ngenxa yokuba wayecaphukile.+   Kwenyuka umsi emathatheni akhe, yaye umlilo ophuma emlonyeni wakhe waqhubeka uqwenga;+ Amalahle aphuma kuye avutha.+ 10  Wawathoba ke amazulu waza wehla;+ Yaye ngaphantsi kweenyawo zakhe kwakukho intsunguzi yesithokothoko.+ 11  Weza ekhwele ikherubhi+ ephaphazela; Yaye wabonakala esemaphikweni omoya.+ 12  Wandula ke wabeka ubumnyama ngeenxa zonke kuye banjengeminquba,+ Amanzi amnyama, iingqimba zamafu.+ 13  Ekuqaqambeni okuphambi kwakhe kwavutha amalahle omlilo avuthayo.+ 14  UYehova waqalisa ukududuma esezulwini,+ Yaye Oyena Uphakamileyo wakhupha ilizwi lakhe.+ 15  Waqhubeka ethumela iintolo, ukuze abachithachithe;+ Umbane, ukuze avuse isiphithiphithi phakathi kwabo.+ 16  Imiphantsi yemisinga yolwandle yabonakala,+ Iziseko zelizwe elinemveliso+ zatyhileka, Ngokukhalima kukaYehova, ngokufutha kwempefumlo yamathatha akhe.+ 17  Wathumela ephezulu, wandithabatha,+ Wanditsala ndaphuma emanzini amaninzi.+ 18  Wandihlangula kutshaba lwam olomeleleyo,+ Kwabo bandithiyileyo; ngenxa yokuba babomelele ngakumbi kunam.+ 19  Baqhubeka bejamelana nam ngemini yentlekele yam,+ Kodwa uYehova wandixhasa.+ 20  Wandikhuphela endaweni ebanzi;+ Wandihlangula, ngenxa yokuba wayeyoliswa ndim.+ 21  UYehova undivuza ngokobulungisa bam;+ Undibuyekeza ngokokuhlambuluka kwezandla zam.+ 22  Kuba ndizigcinile iindlela zikaYehova,+ Yaye andimkanga ngobungendawo kuThixo wam.+ 23  Kuba zonke izigwebo zakhe+ ziphambi kwam; Ke yona imimiselo yakhe, andiyi kuphambuka kuyo.+ 24  Ndiya kuzingqina ndingenasiphoso+ kuye, Kwaye ndiza kuzigcina ekwenzeni isiphoso.+ 25  Makandibuyekeze uYehova ngokobulungisa bam,+ Ngokokuhlambuluka kwam phambi kwamehlo akhe.+ 26  Kulowo unyanisekileyo uya kwenza ngokunyaniseka;+ Uya kuqhubana nalowo ungenasiphoso, unamandla ngokungenasiphoso;+ 27  Kulowo uzigcina ehlambulukile uya kuzibonakalisa uhlambulukile,+ Kulowo unobugwenxa uya kwenza njengongenangqiqo.+ 28  Nabantu abathobekileyo uya kubasindisa;+ Kodwa amehlo akho anxamnye nabo banekratshi, ukuze ubathobe.+ 29  Kuba wena usisibane sam, Yehova,+ Yaye nguYehova owenza bukhanye ubumnyama bam.+ 30  Kuba ngawe ndinokuwahlangabeza amatutu;+ NgoThixo wam ndinokulunyuka udonga.+ 31  Ke yena uTHIXO oyinyaniso, igqibelele indlela yakhe;+ Ilizwi likaYehova lisulungekile.+ Ulikhaka kubo bonke abo basabela kuye.+ 32  Kuba ngubani na uThixo ingenguye uYehova,+ Ngubani na iliwa ngaphandle koThixo wethu?+ 33  UTHIXO oyinyaniso yinqaba yam eyomeleleyo,+ Yaye uya kuyenza igqibelele indlela yam,+ 34  Esenza iinyawo zam zibe njengezamaxhamakazi;+ Yaye undigcina ndimi ezindaweni eziphakamileyo kum.+ 35  Izandla zam uzifundisa imfazwe;+ Neengalo zam zigobe isaphetha sobhedu.+ 36  Uya kundinika ikhaka lakho losindiso,+ Yaye yintobeko yakho endenza ndibe mkhulu.+ 37  Amanyathelo am uya kuwenzela indawo ebanzi ngokwaneleyo ngaphantsi kwam;+ Yaye ngokuqinisekileyo amaqatha am akayi kuhexa.+ 38  Ndiza kuzisukela iintshaba zam, ukuze ndizibhubhise, Yaye andiyi kubuya zide zitshabalale.+ 39  Kwaye ndiya kuzitshabalalisa ndize ndizitshitshise,+ ukuze zingabi nakuphakama;+ Yaye ziya kuwa phantsi kweenyawo zam.+ 40  Uya kundibhinqisa amandla okulwa idabi;+ Abo bandivukelayo uya kubenza bathi folokohlo phantsi kwam.+ 41  Ke zona iintshaba zam, ngokuqinisekileyo uya kuzenza zindinikele umva;+ Abo bandithiye kakhulu—nabo ndiya kubathulisa.+ 42  Bakhalela uncedo, kodwa akukho msindisi;+ Bakhala kuYehova, kodwa okunene akabaphenduli.+ 43  Ndiya kubaguba bacoleke njengothuli lomhlaba; Ndiya kubacola njengodaka lwezitrato;+ Ndiya kubabetha bacoleke. 44  Kwaye uya kundisindisa ekuhlatyweni amadlala ngabantu bakowethu.+ Uya kundilondoloza ukuze ndibe yintloko ezintlangeni;+ Isizwana endingasazanga—siya kundikhonza.+ 45  Abasemzini baya kuza kum bekhokhoba;+ Iindlebe ziya kuthobela ukuze zindive.+ 46  Abasemzini baya kuphelelwa, Yaye baya kuphuma bengcangcazela kwiindonga zabo zokuzikhusela.+ 47  UYehova uyaphila;+ malibongwe ke iLiwa lam;+ Kwaye makaphakanyiswe uTHIXO oliliwa lokusindiswa kwam.+ 48  UTHIXO oyinyaniso nguMniki wezenzo zempindezelo kum+ NaLowo wehlisela izizwana phantsi kwam,+ 49  NaLowo undikhuphayo ezintshabeni zam.+ Yaye uya kundiphakamisa ngaphezu kwabo bandivukelayo;+ Uya kundihlangula kwindoda enezenzo zogonyamelo.+ 50  Ngenxa yoko ndiya kukubulela, Yehova, phakathi kweentlanga;+ Negama lakho ndiliculele uncuthu lwengoma:+ 51  Lowo wenzela ukumkani wakhe izenzo ezikhulu zosindiso+ Yaye emenzela ububele bothando othanjisiweyo wakhe,+ UDavide nembewu yakhe ukusa kwixesha elingenammiselo.”+

Umbhalo osemazantsi