Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Samuweli 22:1-51

22  Wathetha ke uDavide amazwi ale ngoma+ kuYehova ngomhla uYehova awamhlangula ngawo entendeni yesandla seentshaba zakhe+ zonke nasentendeni yesandla sikaSawule;+  yaye wahlabela mgama wathi: “UYehova yingxondorha yam+ negwiba lam+ noMsindisi wam.+   UThixo wam liliwa lam.+ Ndiya kusabela kuye,Ulikhaka lam+ nophondo lwam+ losindiso, indawo yam ephakamileyo nenqabisekileyo,+Nendawo endisabela kuyo,+ uMsindisi wam;+ undisindisa kugonyamelo.+   Ndiya kubiza kuLowo ungowokudunyiswa,+ uYehova,Yaye ndiya kusindiswa kwiintshaba zam.+   Kuba ndarhawulwa ngamaza abulalayo;+Kwakukho izikhukula zamadoda angamatshivela ezaziqhubeka zindinkwantyisa.+   Iintsontelo zeShiyol zandingqonga;+Imigibe yokufa yajamelana nam.+   Ekubandezelekeni kwam ndaqhubeka ndibiza kuYehova,+Ndaqhubeka ndibiza kuThixo wam.+Wandula ke yena esetempileni yakhe waliva ilizwi lam,+Ngokukhalela kwam uncedo ezindlebeni zakhe.+   Umhlaba waqalisa ukugungqa nokunyikima uhexa;+Neziseko zamazulu zaphazamiseka,+Zaqhubeka zihexa ngenxa yokuba wayecaphukile.+   Kwenyuka umsi emathatheni akhe, yaye umlilo ophuma emlonyeni wakhe waqhubeka uqwenga;+Amalahle aphuma kuye avutha.+ 10  Wawathoba ke amazulu waza wehla;+Yaye ngaphantsi kweenyawo zakhe kwakukho intsunguzi yesithokothoko.+ 11  Weza ekhwele ikherubhi+ ephaphazela;Yaye wabonakala esemaphikweni omoya.+ 12  Wandula ke wabeka ubumnyama ngeenxa zonke kuye banjengeminquba,+Amanzi amnyama, iingqimba zamafu.+ 13  Ekuqaqambeni okuphambi kwakhe kwavutha amalahle omlilo avuthayo.+ 14  UYehova waqalisa ukududuma esezulwini,+Yaye Oyena Uphakamileyo wakhupha ilizwi lakhe.+ 15  Waqhubeka ethumela iintolo, ukuze abachithachithe;+Umbane, ukuze avuse isiphithiphithi phakathi kwabo.+ 16  Imiphantsi yemisinga yolwandle yabonakala,+Iziseko zelizwe elinemveliso+ zatyhileka,Ngokukhalima kukaYehova, ngokufutha kwempefumlo yamathatha akhe.+ 17  Wathumela ephezulu, wandithabatha,+Wanditsala ndaphuma emanzini amaninzi.+ 18  Wandihlangula kutshaba lwam olomeleleyo,+Kwabo bandithiyileyo; ngenxa yokuba babomelele ngakumbi kunam.+ 19  Baqhubeka bejamelana nam ngemini yentlekele yam,+Kodwa uYehova wandixhasa.+ 20  Wandikhuphela endaweni ebanzi;+Wandihlangula, ngenxa yokuba wayeyoliswa ndim.+ 21  UYehova undivuza ngokobulungisa bam;+Undibuyekeza ngokokuhlambuluka kwezandla zam.+ 22  Kuba ndizigcinile iindlela zikaYehova,+Yaye andimkanga ngobungendawo kuThixo wam.+ 23  Kuba zonke izigwebo zakhe+ ziphambi kwam;Ke yona imimiselo yakhe, andiyi kuphambuka kuyo.+ 24  Ndiya kuzingqina ndingenasiphoso+ kuye,Kwaye ndiza kuzigcina ekwenzeni isiphoso.+ 25  Makandibuyekeze uYehova ngokobulungisa bam,+Ngokokuhlambuluka kwam phambi kwamehlo akhe.+ 26  Kulowo unyanisekileyo uya kwenza ngokunyaniseka;+Uya kuqhubana nalowo ungenasiphoso, unamandla ngokungenasiphoso;+ 27  Kulowo uzigcina ehlambulukile uya kuzibonakalisa uhlambulukile,+Kulowo unobugwenxa uya kwenza njengongenangqiqo.+ 28  Nabantu abathobekileyo uya kubasindisa;+Kodwa amehlo akho anxamnye nabo banekratshi, ukuze ubathobe.+ 29  Kuba wena usisibane sam, Yehova,+Yaye nguYehova owenza bukhanye ubumnyama bam.+ 30  Kuba ngawe ndinokuwahlangabeza amatutu;+NgoThixo wam ndinokulunyuka udonga.+ 31  Ke yena uTHIXO oyinyaniso, igqibelele indlela yakhe;+Ilizwi likaYehova lisulungekile.+Ulikhaka kubo bonke abo basabela kuye.+ 32  Kuba ngubani na uThixo ingenguye uYehova,+Ngubani na iliwa ngaphandle koThixo wethu?+ 33  UTHIXO oyinyaniso yinqaba yam eyomeleleyo,+Yaye uya kuyenza igqibelele indlela yam,+ 34  Esenza iinyawo zam zibe njengezamaxhamakazi;+Yaye undigcina ndimi ezindaweni eziphakamileyo kum.+ 35  Izandla zam uzifundisa imfazwe;+Neengalo zam zigobe isaphetha sobhedu.+ 36  Uya kundinika ikhaka lakho losindiso,+Yaye yintobeko yakho endenza ndibe mkhulu.+ 37  Amanyathelo am uya kuwenzela indawo ebanzi ngokwaneleyo ngaphantsi kwam;+Yaye ngokuqinisekileyo amaqatha am akayi kuhexa.+ 38  Ndiza kuzisukela iintshaba zam, ukuze ndizibhubhise,Yaye andiyi kubuya zide zitshabalale.+ 39  Kwaye ndiya kuzitshabalalisa ndize ndizitshitshise,+ ukuze zingabi nakuphakama;+Yaye ziya kuwa phantsi kweenyawo zam.+ 40  Uya kundibhinqisa amandla okulwa idabi;+Abo bandivukelayo uya kubenza bathi folokohlo phantsi kwam.+ 41  Ke zona iintshaba zam, ngokuqinisekileyo uya kuzenza zindinikele umva;+Abo bandithiye kakhulu—nabo ndiya kubathulisa.+ 42  Bakhalela uncedo, kodwa akukho msindisi;+Bakhala kuYehova, kodwa okunene akabaphenduli.+ 43  Ndiya kubaguba bacoleke njengothuli lomhlaba;Ndiya kubacola njengodaka lwezitrato;+Ndiya kubabetha bacoleke. 44  Kwaye uya kundisindisa ekuhlatyweni amadlala ngabantu bakowethu.+Uya kundilondoloza ukuze ndibe yintloko ezintlangeni;+Isizwana endingasazanga—siya kundikhonza.+ 45  Abasemzini baya kuza kum bekhokhoba;+Iindlebe ziya kuthobela ukuze zindive.+ 46  Abasemzini baya kuphelelwa,Yaye baya kuphuma bengcangcazela kwiindonga zabo zokuzikhusela.+ 47  UYehova uyaphila;+ malibongwe ke iLiwa lam;+Kwaye makaphakanyiswe uTHIXO oliliwa lokusindiswa kwam.+ 48  UTHIXO oyinyaniso nguMniki wezenzo zempindezelo kum+NaLowo wehlisela izizwana phantsi kwam,+ 49  NaLowo undikhuphayo ezintshabeni zam.+Yaye uya kundiphakamisa ngaphezu kwabo bandivukelayo;+Uya kundihlangula kwindoda enezenzo zogonyamelo.+ 50  Ngenxa yoko ndiya kukubulela, Yehova, phakathi kweentlanga;+Negama lakho ndiliculele uncuthu lwengoma:+ 51  Lowo wenzela ukumkani wakhe izenzo ezikhulu zosindiso+Yaye emenzela ububele bothando othanjisiweyo wakhe,+UDavide nembewu yakhe ukusa kwixesha elingenammiselo.”+

Umbhalo osemazantsi