Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Samuweli 20:1-26

20  Ke kaloku kwakukho apho indoda elitshivela,+ egama linguShebha,+ unyana kaBhikeri umBhenjamin; yaye yavuthela isigodlo+ yaza yathi: “Thina asinasabelo kuDavide, singenalo nalifa kunyana kaYese.+ Wonk’ ubani makaye koothixo bakhe,+ Sirayeli!”  Onke ke amadoda akwaSirayeli enyuka emka ekulandeleni uDavide alandela uShebha unyana kaBhikeri;+ kodwa ke wona amadoda akwaYuda, anamathela kukumkani wawo ukususela eYordan ukusa eYerusalem.+  Ekugqibeleni uDavide weza endlwini yakhe eYerusalem.+ Wandula ke ukumkani wathabatha abafazi abalishumi,+ amashweshwe awayewashiye ngasemva ukuba anyamekele indlu, waza wabafaka endlwini yokuvalelwa, kodwa waqhubeka ebabonelela ngokutya. Yaye akazange abe nazintlobano zokwazana konke nabo,+ kodwa baqhubeka bevalelwe mba kwada kwayimini yokufa kwabo, bengabahlolokazi abanendoda ephilayo.  Ke kaloku ukumkani wathi kuAmasa:+ “Bizela ndawonye kum amadoda akwaYuda kwisithuba semihla emithathu, nawe uze ume apha.”  Ngoko waya uAmasa wabizela ndawonye uYuda; kodwa wafika emva kwexesha elimisiweyo awayemiselwe lona.  Wandula ke uDavide wathi kuAbhishayi:+ “Ke kaloku uShebha+ unyana kaBhikeri uya kuba mbi ngakumbi kunoAbhisalom.+ Wena ngokwakho thabatha abakhonzi+ benkosi yakho uze umsukele, ukuze okunene angazifumaneli izixeko ezinqatyisiweyo aze abaleke phambi kwamehlo ethu.”  Ngako oko amadoda kaYowabhi+ namaKereti+ namaPeleti+ nawo onke amadoda anamandla aphuma emva kwakhe; yaye baphuma ke eYerusalem besukela uShebha unyana kaBhikeri.  Babekufuphi nelitye elikhulu eliseGibheyon,+ waza uAmasa+ wabahlangabeza. Ke kaloku uYowabhi wayebhinqile, ambethe nesambatho; yaye wayebhinqe nekrele esinqeni sakhe, lisesingxotyeni salo. Naye waphuma, laza ke lona lawa.  Waza uYowabhi wathi kuAmasa: “Kusekuhle na kuwe, mzalwana wam?”+ Wandula ke uYowabhi wambamba uAmasa ngeendevu ngesandla sokunene khon’ ukuze amange.+ 10  Ke yena uAmasa, wayengalilumkelanga ikrele elalisesandleni sikaYowabhi; ngokokuze amhlabe+ ngalo esiswini, aza amathumbu akhe aphalala emhlabeni, yaye akuzange kufuneke nokuba enze kwakhona kuye. Waba ke uyafa. Waza uYowabhi noAbhishayi umntakwabo basukela uShebha unyana kaBhikeri. 11  Uthile kubafana bakaYowabhi wema phezu kwakhe waza wathi: “Nabani na oyolisiweyo nguYowabhi naye nabani na ongokaDavide,+ makalandele uYowabhi!” 12  Ngalo lonke elo thuba uAmasa wayetyikatyikeka egazini+ phakathi kuhola wendlela. Xa indoda leyo yabona ukuba bonke abantu bame ngxi, yandula ke yamsusa uAmasa kuhola wendlela yamsa endle. Ekugqibeleni yaphosa isambatho phezu kwakhe, njengoko yabonayo ukuba wonk’ ubani ofika kuye ebesima ngxi.+ 13  Kamsinya nje akumshenxisa kuhola wendlela, ndoda nganye yadlula apho ilandela uYowabhi ukusukela uShebha+ unyana kaBhikeri. 14  Wadlula ke uShebha kuzo zonke izizwe zakwaSirayeli waya eAbheli yaseBhete-mahaka.+ Ke bona bonke abakwaBhikeri, bahlanganisana ndawonye baza nabo bangena emva kwakhe. 15  Bafika ke, bamngqinga eAbheli yaseBhete-mahaka baza basibiyela isixeko ngongqameko lokungqinga,+ njengoko sasimi phakathi kongqameko. Yaye bonke abantu ababenoYowabhi babelusingela phantsi udonga, ukuze baluphose phantsi. 16  Waza umfazi osisilumko+ wamemeza esesixekweni wathi: “Phulaphulani, phulaphulani! Khanithi kuYowabhi, ‘Sondela apha, uze undivumele ndithethe kuwe.’” 17  Ngoko yena wasondela kuye, waza umfazi lowo ke wathi: “UnguYowabhi na?” wathi yena: “Ndinguye.” Wathi kuye: “Phulaphula amazwi ekhobokazana lakho.”+ Ephendula wathi: “Ndiphulaphule.” 18  Waza yena wahlabela mgama wathi: “Babefudula bethetha kumaxesha angaphambili, besithi, ‘Mababuze eAbheli, yaye ngokuqinisekileyo ngaloo ndlela yayiba iphelile imbambano.’ 19  Ndimela abaseluxolweni+ nabathembekileyo+ kwaSirayeli. Ufuna ukubulala isixeko+ nonina kaSirayeli. Kutheni na ufuna ukuliginya+ liphele ilifa+ likaYehova?” 20  UYowabhi waphendula waza wathi: “Makube lee kum ukuba ndingaginya kuphele nokuba ndingonakalisa. 21  Umbandela lo awumanga ngaloo ndlela, kodwa indoda evela kummandla weentaba wakwaEfrayim,+ egama linguShebha+ unyana kaBhikeri, iphakamisele uKumkani uDavide+ isandla. Nina, ndinikeni yona yodwa,+ yaye ndiza kumka kwesi sixeko.”+ Wandula ke umfazi lowo wathi kuYowabhi: “Khangela! Intloko yayo+ iya kuphoswa kuwe phezu kodonga!” 22  Kwaoko umfazi lowo waya ngobulumko+ bakhe kubantu bonke, baza bayinqumla intloko kaShebha unyana kaBhikeri, bayiphosa kuYowabhi. Ke yena wavuthela isigodlo,+ baza ngoko bachithachitheka bemka kuso isixeko, ngamnye waya ekhayeni lakhe; uYowabhi yena wabuyela eYerusalem kukumkani. 23  Ke uYowabhi wayephezu komkhosi+ wonke wakwaSirayeli; uBhenaya+ unyana kaYehoyada+ wayephezu kwamaKereti+ naphezu kwamaPeleti.+ 24  Yaye uAdoram+ wayephezu kwabo babhaliselwe ukusebenza ngokuqhutywa ngebhaxa; uYehoshafati+ unyana ka-Ahiludi wayegcina ingxelo. 25  Kwaye uSheva+ wayengunobhala,+ uTsadoki+ noAbhiyatare+ babengababingeleli. 26  NoIra umYayire waba ngumbingeleli+ kaDavide.

Umbhalo osemazantsi