Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Samuweli 19:1-43

19  Kamva kwaxelwa kuYowabhi kwathiwa: “Khangela! Ukumkani uyalila, yaye uyaqhubeka ezilela uAbhisalom.”+  Ngoko usindiso ngaloo mini lwaba sisihlandlo sokuzila ebantwini bonke, ngenxa yokuba abantu beva kusithiwa ngaloo mini: “Ukumkani ube buhlungu ngonyana wakhe.”  Baza abantu banyoshoza ukungena esixekweni ngaloo mini,+ kanye njengokunyoshoza kwabantu abazihlazisileyo ngokusaba edabini.  Ukumkani wagqubuthela ubuso bakhe, waqhubeka ukumkani edanduluka ngelizwi elikhulu: “Nyana wam Abhisalom! Abhisalom nyana wam, nyana wam!”+  Ekugqibeleni uYowabhi wangena kukumkani endlwini waza wathi: “Namhlanje ubuhlazisile ubuso babakhonzi bakho bonke, abo bawusindisileyo umphefumlo wakho namhlanje+ nomphefumlo woonyana bakho+ neentombi zakho+ nomphefumlo wabafazi bakho+ nomphefumlo wamashweshwe akho,+  ngokuthanda abo bakuthiyayo nangokuthiya abo bakuthandayo; kuba uxelile namhlanje ukuba iintloko nabakhonzi abanto kuwe, ngenxa yokuba ndazi kakuhle namhlanje ukuba nokuba ibinguAbhisalom kuphela ophilayo saza thina sonke abanye sangabafileyo namhlanje, ngekulungile emehlweni akho.  Ke kaloku vuka, phuma uze uthethe kanye entliziyweni+ yabakhonzi bakho, ngenxa yokuba, ngoYehova, ndiyafunga ndithi, ukuba kunokwenzeka ungaphumi, akukho mntu uya kuhlala nawe ngobu busuku;+ yaye ngokuqinisekileyo oku kuya kuba kubi ngakumbi kuwe kunokwenzakala konke okukufikeleyo ukususela ebutsheni bakho kude kube ngoku.”  Ngako oko wavuka ukumkani waza wahlala esangweni,+ kwaza kwanikelwa ingxelo kubo bonke abantu, kwathiwa: “Nanko ukumkani ehleli esangweni.” Yaye bonke abantu baqala ukuza phambi kokumkani. Ke yena uSirayeli wayesabile, ngamnye waya ekhayeni lakhe.+  Kwaye bonke abantu babandakanyeka kwimpikiswano ezizweni zonke zakwaSirayeli, besithi: “Ngukumkani owasihlangulayo entendeni yeentshaba zethu,+ yaye nguye owasisindisayo entendeni yamaFilisti; ngoku ke ubalekile kweli lizwe ngenxa ka-Abhisalom.+ 10  Ke yena uAbhisalom, lowo samthambisayo phezu kwethu,+ ufele edabini.+ Ke ngoko kutheni na ningenzi nto ukuze kubuyiswe ukumkani?”+ 11  Ke yena uKumkani uDavide, wathumela kuTsadoki+ noAbhiyatare+ ababingeleli, esithi: “Thethani kumadoda amakhulu akwaYuda,+ nithi, ‘Kutheni na ukuba nibe ngabokugqibela ekumbuyiseleni endlwini yakhe ukumkani, ilizwi likaSirayeli wonke lifikile nje kukumkani esendlwini yakhe? 12  Ningabantakwethu; nilithambo lam nenyama yam.+ Ngoko kutheni na ukuba nibe ngabokugqibela ekumbuyiseleni ukumkani?’ 13  NakuAmasa nize nithi,+ ‘Akulothambo lam nenyama yam na? Ngoko ngamana uThixo angenza kum aze ke ongezelele+ ukukwenza ukuba akuyi kusoloko uyintloko yomkhosi phambi kwam esikhundleni sikaYowabhi.’”+ 14  Wayitsala intliziyo yawo onke amadoda akwaYuda njengandoda-nye,+ kangangokuba athumela ilizwi kukumkani athi: “Buya, wena nabo bonke abakhonzi bakho.” 15  Waqala ke ukumkani ukubuyela endlwini yakhe waza wafika eYordan. Ke yena uYuda, wafika eGiligali+ ukuze ahambe aye kuhlangabeza ukumkani, amweze ukumkani eYordan. 16  Wandula ke uShimeyi+ unyana kaGera+ umBhenjamin, owayengowaseBhahurim,+ wakhawuleza waza wehla namadoda akwaYuda ukuhlangabeza uKumkani uDavide. 17  Wayenewaka lamadoda akwaBhenjamin. (KwanoTsibha+ umlindi wendlu kaSawule noonyana bakhe abalishumi elinesihlanu+ nabakhonzi bakhe abangamashumi amabini babenaye, yaye bafika ngokunempumelelo eYordan phambi kokumkani. 18  Waza yena wawela ezibukweni+ ukuze aweze indlu kakumkani nokuze enze okulungileyo emehlweni akhe.) Ke yena uShimeyi unyana kaGera, wawa phantsi phambi kokumkani xa kanye wayeza kuwela iYordan.+ 19  Ke kaloku wathi kukumkani: “Inkosi yam mayingasibaleli kum isiphoso, uze ungabukhumbuli nobubi awabenzayo umkhonzi wakho+ ngalaa mini yaphuma ngayo inkosi yam ukumkani eYerusalem, ukuze ukumkani akubeke entliziyweni yakhe oko.+ 20  Kuba umkhonzi wakho wazi kakuhle ukuba ndim owonayo; naku ke namhlanje ndibe ngowokuqala ukufika kuyo yonke indlu kaYosefu+ ukuba ndihle ndihlangabeze inkosi yam ukumkani.” 21  Kwaoko uAbhishayi+ unyana kaTseruya+ waphendula waza wathi: “Ngenxa yoku ufanele angabulawa na uShimeyi, ekubeni waqalekisa othanjisiweyo kaYehova?”+ 22  Kodwa uDavide wathi: “Ndinantoni na yakwenza nani,+ nina bonyana bakaTseruya, ukuze nje nibe ngabachasi+ bam namhlanje? Kukho nabani na oya kubulawa namhlanje kwaSirayeli?+ Kuba andiyazi kakuhle na into yokuba namhlanje ndingukumkani phezu koSirayeli?” 23  Wandula ke ukumkani wathi kuShimeyi: “Akuyi kufa.” Waza ukumkani wahlabela mgama wafunga kuye.+ 24  Ke yena uMefibhoshete+ umzukulwana kaSawule, wehla ehlangabeza ukumkani; yaye wayengazinyamekelanga iinyawo zakhe+ namabhovu akhe+ engawanyamekelanga nezambatho zakhe wayengazihlambanga ukususela kwimini yokumka kukakumkani kwada kwayimini yokufika kwakhe eseluxolweni. 25  Kwathi, ekufikeni kwakhe eYerusalem ehlangabeze ukumkani, wandula ke ukumkani wathi kuye: “Bekutheni na ukuze ungahambi nam, Mefibhoshete?” 26  Yena wathi: “Nkosi yam kumkani, ngumkhonzi wam+ owandikhohlisayo. Kuba umkhonzi wakho wathi, ‘Mandizifakele isali kwithokazi le-esile ukuze ndikhwele kulo ndize ndihambe nokumkani,’ kuba umkhonzi lo wakho sisiqhwala.+ 27  Ngoko yena wamnyelisa+ umkhonzi wakho enkosini yam ukumkani. Kodwa inkosi yam ukumkani injengengelosi+ kaTHIXO oyinyaniso, ngoko ke yenza okulungileyo emehlweni akho. 28  Kuba yonke indlu kabawo ngeyingeyonto enkosini yam ukumkani ngaphandle kokumiselwa ukufa, ukanti wena umbekile umkhonzi wakho phakathi kwabo badla etafileni yakho.+ Ngoko yintoni na endisenayo njengebango elisesikweni ukuba ndingade ndilikhalele+ ngokubhekele phaya kukumkani?” 29  Noko ke, ukumkani wathi kuye: “Kutheni usathetha la mazwi akho nje? Ndithi, Wena noTsibha nifanele nahlulelane ngomhlaba.”+ 30  Wathi ke uMefibhoshete kukumkani: “Makawuthabathe wonke,+ ekubeni ngoku inkosi yam ukumkani ifikile inoxolo endlwini yayo.” 31  UBharzilayi+ umGiliyadi wehla evela eRogelim ukuze abe nokuwela iYordan nokumkani ukuze ampheleke ukuya eYordan. 32  Ke uBharzilayi wayemdala kakhulu, njengoko wayenamashumi asibhozo eminyaka ubudala;+ yaye yena wambonelela ngokutya ukumkani ngoxa wayehlala eMahanayim,+ kuba wayengumntu omkhulu kakhulu.+ 33  Ngoko ukumkani wathi kuBharzilayi: “Wela nam wena, yaye ngokuqinisekileyo ndiya kukubonelela ngokutya ukum eYerusalem.”+ 34  Kodwa uBharzilayi wathi kukumkani: “Injani na imihla yeminyaka yobomi bam, ukuba ndingenyuka nokumkani ndiye eYerusalem? 35  Namhlanje ndineminyaka engamashumi asibhozo ubudala.+ Ndinako na ukuqonda phakathi kokulungileyo nokubi, okanye unako na umkhonzi wakho ukungcamla oko ndikudlileyo noko ndikuseleyo,+ okanye ndisenako na ukuphulaphula+ ilizwi leemvumi neemvumikazi?+ Ngoko kutheni na umkhonzi wakho efanele abe luxanduva+ kwakhona kwinkosi yam ukumkani? 36  Kuba ngumganyana nje umkhonzi wakho esiza kunye nokumkani eYordan, kutheni na ke ukumkani efanele andibuyekeze ngalo mvuzo?+ 37  Makabuye umkhonzi wakho, ndiyacela, ndize ndifele+ kwisixeko sakowethu kufuphi nendawo ekwangcwatyelwa kuyo ubawo noma.+ Kodwa ke nanku umkhonzi wakho uKimham.+ Makawele nenkosi yam ukumkani; uze wenze kuye oko kulungileyo emehlweni akho.” 38  Ngako oko ukumkani wathi: “UKimham uya kuwela nam, yaye mna ndiya kwenza kuye okulungileyo emehlweni akho; nako konke oko unokuthi unyule ukukubeka phezu kwam, ndiya kukwenzela kona.” 39  Ke kaloku bayiwela bonke abantu iYordan, nokumkani ngokwakhe wawela; kodwa ukumkani wamanga+ uBharzilayi waza wamsikelela,+ kwathi emva koko wabuyela yena endaweni yakhe. 40  Xa ukumkani wawelayo waya eGiligali,+ noKimham wawela kunye naye, kwanabo bonke abantu bakwaYuda, kwanesiqingatha sabantu bakwaSirayeli, ukuze baweze ukumkani. 41  Yaye, khangela! onke amadoda akwaSirayeli eza kukumkani, athi kukumkani: “Kutheni na+ ukuze abazalwana bethu amadoda akwaYuda bakube ukuze baweze ukumkani nendlu yakhe nawo onke amadoda akwaDavide kunye naye eYordan?”+ 42  Onke ke amadoda akwaYuda awaphendula amadoda akwaSirayeli athi: “Ngenxa yokuba ukumkani uhlobene ngokusondeleyo nathi;+ kutheni ke ukuze nina nibe nomsindo ngenxa yale nto? Sikhe sadla nto na ngendleko kakumkani, okanye kwaziswa kuthi isipho?” 43  Noko ke, amadoda akwaSirayeli awaphendula amadoda akwaYuda aza athi: “Thina sineenxalenye ezilishumi kukumkani,+ kangangokuba kwanakuDavide singaphezu kwenu. Kutheni, ke, ukuze nisiphathe ngendelelo, yaye kutheni ukuze lo mbandela wethu ungaqali+ kuthi wokuba kubuyiswe ukumkani wethu?” Kodwa ilizwi lamadoda akwaYuda laliqatha ngakumbi kunelizwi lamadoda akwaSirayeli.

Umbhalo osemazantsi