Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Samuweli 17:1-29

17  UAhitofele wathi kuAbhisalom: “Makhe ndinyule, ndiyacela, amadoda alishumi elinesibini lamawaka ndisuke ndize ndimsukele uDavide ngobu busuku.+  Ndiya kumfikela etyhafile kwaye ebuthathaka izandla zozibini,+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kumqhubela ekubeni angcangcazele; kwaye bonke abantu abanaye kuya kufuneka basabe, ndize ngokuqinisekileyo ndimxabele ke ukumkani eyedwa.+  Mandibabuyisele kuwe bonke abantu. Indoda leyo uyifunayo injengokungathi babuye bonke abantu; yaye bonke abantu baya kuba seluxolweni.”  Lalilunge kanye elo lizwi emehlweni ka-Abhisalom+ nasemehlweni awo onke amadoda amakhulu akwaSirayeli.  Noko ke, uAbhisalom wathi: “Khanibize noHushayi+ umArki, size sive oko kusemlonyeni wakhe, owakhe kanye.”  Ngoko uHushayi wangena kuAbhisalom. Wandula ke uAbhisalom wathi kuye: “Ngokweli lizwi uAhitofele uthethe ngale ndlela. Senze ngokwelizwi lakhe na? Ukuba akunjalo, nawe ke thetha.”  Wathi ke uHushayi kuAbhisalom: “Icebo acebise lona uAhitofele alilungile okwangoku!”+  Waza uHushayi wahlabela mgama wathi: “Nawe ngokwakho umazi kakuhle uyihlo namadoda akhe, ukuba banamandla,+ yaye umphefumlo wabo ukrakra,+ njengemazi yebhere elahlekelwe ngamathole ayo endle;+ kwaye uyihlo yindoda yokulwa,+ yaye akayi kuchitha ubusuku ekunye nabantu.  Khangela! Ngoku uzimele+ emgongxweni okanye kwenye indawo; ngokuqinisekileyo ke kuya kuthi, kamsinya nje ukuba abawele ekuqaleni, lowo ukuvayo oko uya kuthi akukuva oko, ‘Bayoyiswa abantu abalandela uAbhisalom!’ 10  Yaye kwanendoda elikroti entliziyo yayo injengentliziyo yengonyama+ ngokuqinisekileyo iya kuthamba ngenxa yobuthathaka;+ kuba wonke uSirayeli uyaqonda ukuba uyihlo yindoda enamandla,+ kunjalo nangamadoda angamakroti akunye naye.+ 11  Mna ndithi ukucebisa: Nakanjani na makuhlanganiselwe kuwe wonke uSirayeli, ukususela kwaDan kuse eBher-shebha,+ onjengentlabathi yolwandle ukuba mninzi,+ uye ke wena ngenkqu ekulweni.+ 12  Simele simfikele kwenye yeendawo ekuqinisekiweyo ukuba uya kufunyanwa kuzo,+ yaye thina siya kuba phezu kwakhe kanye njengombethe+ owa phezu komhlaba; kwaye ngokuqinisekileyo akuyi kusala namnye phakathi kwakhe namadoda onke anaye. 13  Ukuba uya kuthi emke aye sixekweni sithile, wonke uSirayeli umele azise iintsontelo kweso sixeko, yaye ngokuqinisekileyo siya kusirhuqela phantsi entlanjeni, kude kungafunyanwa nengqalutye le apho.”+ 14  Ke uAbhisalom nawo onke amadoda akwaSirayeli bathi: “Icebo likaHushayi umArki lilunge+ ngakumbi kunecebo lika-Ahitofele!” UYehova ke wayenikele umyalelo+ wokuba litshitshiswe icebo+ lika-Ahitofele nangona lalilungile,+ ukuze uYehova amzisele intlekele+ uAbhisalom. 15  Kamva uHushayi wathi kuTsadoki+ noAbhiyatare ababingeleli: “Wenjenje waza wenjenjeya uAhitofele ukucebisa uAbhisalom namadoda amakhulu akwaSirayeli; mna ke ndenjenje ndaza ndenjenjeya ukucebisa. 16  Ke kaloku thumelani ngokukhawuleza nize nixelele uDavide,+ nithi, ‘Musa ukuhlala ethafeni eliyinkqantosi lasentlango ngobu busuku, kodwa ufanele nakanjani na uwele,+ ngokoyikela ukuba ukumkani nabo bonke abantu abanaye basenokuginywa+ bagqitywe.’” 17  Njengoko uYonatan+ noAhimahatse+ babemi e-En-rogele,+ isicakakazi sahamba saya kubaxelela. Ngoko bemka bona, njengoko kwakufuneka baxelele uKumkani uDavide; kuba babengakwazi ukubonakala bengena esixekweni. 18  Noko ke, umfana othile wababona waza waxelela uAbhisalom. Ngoko bobabini bemka ngokukhawuleza baza bafika endlwini yendoda yaseBhahurim,+ eyayinequla entendelezweni yayo; behlela khona apho. 19  Emva koko umfazi wathabatha umkhusane wawutwabulula ebusweni bequla waza wafumba ukudla okuziinkozo okungqushiweyo phezu kwawo;+ ayaziwa ke loo nto. 20  Ke kaloku bafika abakhonzi baka-Abhisalom kuloo mfazi endlwini yakhe baza bathi: “Uphi na uAhimahatse noYonatan?” Umfazi lowo wathi kubo: “Badlulile apha besiya ngasemanzini.”+ Bandula ke baqhubeka befuna, yaye abazange babafumane+ baza ke babuyela eYerusalem. 21  Kwathi ke emva kokumka kwabo bandula ke baphuma equleni, baqhubeka yaye bamxelela uKumkani uDavide baza bathi kuDavide: “Sukani nize niwele ngokukhawuleza emanzini; kuba le yindlela acebise+ ngayo uAhitofele nxamnye nani.” 22  Ngoko nangoko wesuka ke uDavide nabantu bonke ababenaye, yaye bayiwela iYordan kwada kwakhanya kusasa,+ kwada akwabikho bani useleyo ungayiwelanga iYordan. 23  Ke yena uAhitofele, wabona ukuba kwakungenziwanga ngecebo lakhe,+ yaye wafaka isali e-esileni, wesuka ke waza waya endlwini yakhe kwisixeko sakowabo.+ Wandula ke wanikela imiyalelo kwindlu yakhe+ waza wazikrwitsha+ waba ngaloo ndlela uyafa.+ Ngoko wangcwatyelwa+ kwindawo yokungcwaba yookhokho bakhe. 24  Ke yena uDavide, wafika eMahanayim,+ yaye uAbhisalom yena wayiwela iYordan, yena namadoda onke akwaSirayeli awayenaye. 25  UAmasa+ ke wayebekwe nguAbhisalom esikhundleni sikaYowabhi+ phezu komkhosi; yaye uAmasa wayengunyana wendoda egama linguItra+ umSirayeli, owaba neentlobano zokwazana noAbhigali+ intombi kaNahashe, udade boTseruya, unina kaYowabhi. 26  USirayeli noAbhisalom bamisa inkampu kwilizwe laseGiliyadi.+ 27  Kwathi ke, kamsinya nje akufika uDavide eMahanayim, uShobhi unyana kaNahashe waseRabha+ yoonyana baka-Amoni,+ noMakire+ unyana ka-Amiyeli+ waseLo-debhare, noBharzilayi+ umGiliyadi waseRogelim+ 28  bazisa iimandlalo nezitya kwanezitya zombumbi, nengqolowa nerhasi nomgubo+ neenkozo ezigcadiweyo+ neembotyi ezinkulu+ neentlumayo+ neenkozo ezomisiweyo; 29  nobusi+ nebhotolo+ nezimvu namasi eenkomo bakuzisa ngaphambili kuDavide nabantu ababenaye ukuze badle,+ kuba babesithi: “Abantu balambile, badiniwe, banxaniwe entlango.”+

Umbhalo osemazantsi