Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Samuweli 13:1-39

13  Kwathi ke emva kwezo zinto uAbhisalom+ unyana kaDavide wabanodade wabo omhle ogama linguTamare,+ waza uAmnon+ unyana kaDavide wamthanda.+  Oku kwambandezela uAmnon kangangokuba waziva egula+ ngenxa kaTamare udade wabo, kuba wayeyintombi enyulu, yaye kwakunzima emehlweni+ ka-Amnon ukuba amenze nantoni na.+  Ke kaloku uAmnon wayeneqabane eligama linguYehonadabhi,+ unyana kaShimeha,+ umntakwabo Davide; yaye uYehonadabhi lo wayeyindoda elumke kakhulu.  Ngoko wathi kuye: “Kutheni na, nyana wokumkani, wathi khunubembe kanje, iintsasa ngeentsasa? Akuyi kundixelela na?”+ UAmnon wathi kuye: “Ndithanda uTamare udade+ boAbhisalom umntakwethu.”+  Ke uYehonadabhi wathi kuye: “Lala emandlalweni wakho uze uzenze ogulayo.+ Ngokuqinisekileyo uyihlo uya kuza eze kukubona, uze ke uthi kuye, ‘Nceda, makhe afike uTamare udade wethu aze andinike isonka njengomntu ogwayo, yaye kuya kufuneka asenze isonka esi sentuthuzelo emehlweni am ukuze ndisibone, ndize ndisidle ke esandleni sakhe.’”+  Ngako oko uAmnon walala phantsi waza wazenza ogulayo,+ yaye ke ukumkani wangena eze kumbona. Wandula ke uAmnon wathi kukumkani: “Nceda, makhe afike uTamare udade wethu aze abhake amaqebengwana amabini amilise okwentliziyo emehlweni am, ukuze ndithabathe isonka eso njengomntu ogulayo esandleni sakhe.”  UDavide wathumela kuTamare endlwini, esithi: “Nceda, khawuye endlwini ka-Amnon umnakwenu uze umenzele isonka sentuthuzelo.”  Ngoko uTamare waya endlwini ka-Amnon+ umnakwabo ngoxa wayelele phantsi. Wandula ke wathabatha intlama yomgubo wayixova wenza amaqebengwana emehlweni akhe waza wapheka amaqebengwana amilise okwentliziyo.  Ekugqibeleni wayithabatha ipani leyo emgobongqo waza wawakhuphela phambi kwakhe, kodwa uAmnon wala ukudla waza wathi: “Khuphani wonk’ ubani emke kum!”+ Ngoko wonk’ ubani waphuma kuye. 10  Ke kaloku uAmnon wathi kuTamare: “Zisa isonka eso sentuthuzelo kwigumbi elingaphakathi, ukuze ndisithabathe njengomntu ogulayo esandleni sakho.” Ngoko uTamare wawathabatha amaqebengwana amilise okwentliziyo awayewenzile waza wawazisa kuAmnon umntakwabo kwigumbi eliphakathi. 11  Wathi akusondela kuye ukuze yena adle, kwaoko wambamba+ waza wathi kuye: “Yiza, ulale nam,+ dade wethu.”+ 12  Noko ke, yena wathi kuye: “Hayi, mntakwethu! Musa ukundithoba;+ kuba akuqhelekanga ukwenza ngaloo ndlela kwaSirayeli.+ Musa ukubenza obu budenge bulihlazo.+ 13  Mna ke—ndiya kulusa phi na ungcikivo lwam? Yaye wena—uya kuba njengomnye wabantu abangenangqiqo kwaSirayeli. Ke kaloku nceda, khawuthethe kukumkani; kuba akayi kwala nam kuwe.” 14  Yena akazange avume ukuphulaphula ilizwi lakhe, kodwa wasebenzisa amandla ongamileyo kunawakhe waza wamthoba,+ walala naye.+ 15  Waza uAmnon waqalisa ukumthiya ngentiyo enkulu kakhulu, ngenxa yokuba intiyo awamthiya ngayo yayinkulu ngaphezu kothando awayemthande ngalo, ngokokuze uAmnon athi kuye: “Suka, umke!” 16  Wathi ke yena kuye: “Hayi, mntakwethu; kuba obu bubi bokundigxotha bubi ngaphezu kobuya ubenzileyo ngam!” Yena ke akavumanga ukumphulaphula. 17  Wabiza umlindi wakhe owayemnyamekela waza wathi: “Nceda, khawundulule lo mntu emke kum aye phandle, uze utshixe ucango emva kwakhe.” 18  (Ke kaloku wayenomwunduzo onemigca;+ kuba leyo yayiyindlela iintombi zokumkani, eziziintombi ezinyulu, ezazidla ngokwambatha ngayo ngezambatho ezingenamikhono.) Ngoko umlungiseleli wakhe wamkhuphela phandle, walutshixa ucango emva kwakhe. 19  Ngoko uTamare wazigalela ngothuthu+ entloko, wawukrazula nomwunduzo wakhe onemigca; wabeka izandla zakhe entloko+ waza waqhubeka ehamba, ekhala njengoko wayehamba. 20  UAbhisalom+ umnakwabo wathi kuye: “Ubenawe na uAmnon+ umnakwenu? Ke kaloku, dade wethu, yithi cwaka. Ungumnakwenu.+ Musa ukuwubekela ntliziyo lo mbandela.” Waza uTamare wahlala endlwini ka-Abhisalom umnakwabo, ngoxa wayethintelekile ukunxulumana nabanye. 21  NoKumkani uDavide weva ngezi zinto zonke,+ waba nomsindo kakhulu.+ 22  Ke uAbhisalom akazange athethe nokuba lelibi okanye lelilungileyo kuAmnon; kuba uAbhisalom wamthiya+ uAmnon ngenxa yokuba wayemthobile uTamare udade wabo. 23  Kwathi emva kweminyaka emibini epheleleyo uAbhisalom waba nabachebi beegusha+ eBhahali-hatsore, ekufuphi kwaEfrayim;+ yaye uAbhisalom wabamema bonke oonyana bakakumkani.+ 24  Ngoko uAbhisalom wangena kukumkani waza wathi: “Yabona, ke, umkhonzi wakho unabachebi beegusha! Ukumkani, kwanabakhonzi bakhe, makancede, ahambe kunye nomkhonzi wakho.” 25  Kodwa ukumkani wathi kuAbhisalom: “Hayi, nyana wam! Masingahambi sonke, ukuze singabi luxanduva kuwe.” Nangona wambongozayo,+ akazange avume ukuhamba kodwa wamsikelela.+ 26  Ekugqibeleni uAbhisalom wathi: “Ukuba ke asinguwe, makakhe ahambe nathi uAmnon umntakwethu.”+ Wathi yena ukumkani kuye: “Kutheni na efanele ahambe nawe?” 27  Waza uAbhisalom wambongoza,+ kangangokuba wamthumela uAmnon nabo bonke oonyana bakakumkani kunye naye. 28  Wandula ke uAbhisalom wayalela abalindi bakwakhe, esithi: “Yabonani kamsinya nje yakuba intliziyo ka-Amnon ichwayitile yiwayini,+ ndize ngokuqinisekileyo mna ndithi kuni, ‘Mxabeleni uAmnon!’ nize ke nina nimbulale. Ningoyiki.+ Aniyalelwanga ndim na? Yomelelani nize nizingqine ningamadoda angamakroti.” 29  Ke abalindi bakwa-Abhisalom benza kuAmnon kanye njengoko wayeyalele uAbhisalom;+ besuka ke bonke abanye oonyana bakakumkani bakhwela ngamnye imeyile yakhe basaba. 30  Kwathi ke, ngoxa babesendleleni, kwafika ingxeko kuDavide, isithi: “UAbhisalom ubaxabele bonke oonyana bakakumkani, yaye akusalanga namnye kubo.” 31  Wesuka ke ukumkani, wazikrazula iimpahla+ zakhe waza walala emhlabeni,+ yaye bonke abakhonzi bakhe babemi apho bezikrazule+ izambatho zabo. 32  Noko ke, uYehonadabhi+ unyana kaShimeha,+ umntakwabo Davide, waphendula wathi: “Inkosi yam mayingacingi ukuba babulele bonke abafana abangoonyana bakakumkani, kuba nguAmnon yedwa ofileyo,+ ngenxa yokuba oku kwenzeke ngokomyalelo ka-Abhisalom njengento eyamiselwayo+ ukususela kwimini awamthoba+ ngayo uTamare udade wabo.+ 33  Ke kaloku inkosi yam ukumkani mayingalithabatheli ntliziyweni ilizwi eli, elithi, ‘Bonke oonyana bakakumkani bafile’; kodwa nguAmnon yedwa ofileyo.” 34  Ngelo thuba, uAbhisalom wabaleka wemka.+ Kamva umfana, umlindi,+ waphakamisa amehlo akhe waza wabona, yaye, khangela! kwakusiza abantu abaninzi ngendlela esemva kwakhe ngasentabeni. 35  UYehonadabhi+ wathi kukumkani: “Khangela! Oonyana bakakumkani bafikile. Kwenzeke ngokwelizwi lomkhonzi wakho.”+ 36  Kwathi ke, kamsimnya akugqiba ukuthetha, yabona, bangena oonyana bakakumkani, baliphakamisa ilizwi labo baza balila; kwanokumkani nabo bonke abakhonzi bakhe balila ngokulila okukhulu kakhulu. 37  Ke yena uAbhisalom, wabaleka ukuze aye kuTalemayi+ unyana ka-Amihudi ukumkani waseGeshure.+ Yaye uDavide waqhubeka emzilele+ unyana wakhe yonke imihla. 38  Ke yena uAbhisalom, wabaleka waza waya eGeshure;+ yaye waba minyaka mithathu elapho. 39  Ekugqibeleni umphefumlo kaDavide ukumkani walangazelela ukuphuma uye kuAbhisalom; kuba wayezithuthuzele ngokuphathelele uAmnon, ngenxa yokuba wayefile.

Umbhalo osemazantsi