Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Samuweli 11:1-27

11  Kwathi ke ekuqaleni konyaka,+ ngexesha lokuhlasela kookumkani,+ uDavide wathumela uYowabhi nabakhonzi bakhe noSirayeli wonke, ukuba baye konakalisa+ oonyana baka-Amoni baze bangqinge neRabha,+ ngoxa uDavide wayehleli eYerusalem.  Kwathi ke ngexesha langokuhlwa wavuka emandlalweni wakhe uDavide waza wahambahamba phezu kophahla lwendlu+ yokumkani; yaye ephezu kophahla wabona+ umfazi ehlamba umzimba, yaye umfazi lowo wayemhle kakhulu ngembonakalo.+  Wandula ke uDavide wathumela waza wabuzisa ngaloo mfazi+ yaye uthile wathi: “Asinguye na lo uBhatshebha+ intombi kaEliyam+ umfazi kaUriya+ umHiti?”+  Emva koko uDavide wathumela abathunywa ukuze amthabathe.+ Ngoko wafika kuye,+ walala naye,+ ngoxa wayezingcwalisa ekungahlambulukini kwakhe.+ Kamva wabuyela endlwini yakhe.  Wamitha ke umfazi lowo. Ngoko wathumela umyalezo kuDavide wathi: “Ndimithi.”  UDavide wathumela kuYowabhi, esithi: “Thumela kum u-Uriya umHiti.” Ngoko uYowabhi wamthumela u-Uriya kuDavide.  Akufika kuye u-Uriya, uDavide waqala wambuza ukuba uqhuba njani na uYowabhi nabantu ukuba baqhuba njani na nemfazwe ukuba iqhuba njani na.  Ekugqibeleni uDavide wathi ku-Uriya: “Yihla uye endlwini yakho uze uhlambe iinyawo zakho.”+ Ngako oko u-Uriya waphuma endlwini kakumkani, kwaza kwaphuma isipho sembeko sikakumkani simlandela.  Noko ke, u-Uriya walala emnyangweni wendlu kakumkani kunye nabo bonke abanye abakhonzi benkosi yakhe, akehla aye endlwini yakhe. 10  Ngoko bamxelela uDavide, besithi: “U-Uriya akehlanga aye endlwini yakhe.” UDavide wathi ku-Uriya: “Uyafika uvela eluhambeni, akunjalo na? Kutheni na ungehlanga uye endlwini yakho?” 11  Wathi ke u-Uriya kuDavide: “ITyeya+ noSirayeli noYuda bahleli eminqubeni, nenkosi yam uYowabhi nabakhonzi benkosi yam+ bamise inkampu endle, mna ke—ndiye endlwini yam na ukuze ndidle ndisele nokuze ndilale nomfazi wam?+ Uphila nje wena nomphefumlo wakho uphila,+ andiyi kuyenza le nto!” 12  Wandula ke uDavide wathi ku-Uriya: “Hlala apha nanamhlanje, kothi ngengomso ndikundulule.” Ngoko ke u-Uriya wahlala eYerusalem ngaloo mini nangemini elandelayo. 13  Ngokubhekele phaya, uDavide wambiza ukuze adle phambi kwakhe aze asele. Ngoko wamnxilisa.+ Noko ke, waphuma ngokuhlwa waya kulala emandlalweni wakhe kunye nabakhonzi benkosi yakhe, yaye akehlanga aye endlwini yakhe. 14  Kwathi ke kusasa uDavide wabhalela uYowabhi incwadi+ waza wayithumela ngesandla sikaUriya. 15  Ngoko wabhala encwadini, esithi:+ “Mbekeni u-Uriya ngaphambili kolona lunzima uhlaselo edabini,+ nize ke nibuy’ umva emva kwakhe, aze ke yena axatyelwe afe.”+ 16  Kwathi ngoxa uYowabhi wayelinde isixeko wamana ebeka u-Uriya kwindawo apho wayesazi ukuba kwakukho amadoda angamakroti.+ 17  Akuphuma amadoda esixeko aza alwa noYowabhi, bambi ke abantu, abakhonzi bakaDavide, bawa waza noUriya umHiti wafa.+ 18  Ke kaloku uYowabhi wathumela ukuze axele kuDavide yonke imibandela yemfazwe. 19  Waza wahlabela mgama wayalela umthunywa, esithi: “Kamsinya wakugqiba ukuthetha kukumkani ngayo yonke imibandela yemfazwe, 20  kuya kuthi ke ukuba umsindo wokumkani uthe wenyuka aze yena athi kuwe, ‘Bekutheni na ukuze nisondele kangaka esixekweni ngokulwa? Beningazi na ukuba bangatola bephezulu eludongeni? 21  Wabethwa ngubani na uAbhimeleki+ unyana kaYerubheshete?+ Asingomfazi na owamgibisela ngelitye lokusila+ langaphezulu ephezulu eludongeni ukuze nje afele eTebhetse?+ Bekutheni na ukuze nisondele kangaka eludongeni?’ wena uze uthi, ‘Nomkhonzi wakho u-Uriya umHiti ufile.’”+ 22  Wahamba ke umthunywa waza wamxelela uDavide konke oko uYowabhi wayemthumele ngako. 23  Yaye umthunywa wahlabela mgama wathi kuDavide: “Amadoda lawo angqineka ongamile kunathi, ngokokuze aphume eze kuthi endle; kodwa sawaxinanisela ukusa kanye esangweni. 24  Kwaye abatoli batola kubakhonzi bakho bephezulu eludongeni,+ ngokokuze kufe abathile kubakhonzi bakakumkani; nomkhonzi wakho u-Uriya umHiti ufile.”+ 25  Wathi ke uDavide kumthunywa lowo: “Uya kutsho kuYowabhi ukuthi, ‘Mawungabonakali umbi emehlweni akho lo mbandela, kuba ikrele lidla+ ligqibe omnye kwakunye nomnye. Liqinise idabi lakho nxamnye nesixeko eso uze usidilize.’+ Uze umkhuthaze ke.” 26  Weva umfazi kaUriya ukuba u-Uriya indoda yakhe ufile, waza wamenzela isijwili+ umnini wakhe.+ 27  Kwathi sakudlula isihlandlo sokuzila,+ ngoko nangoko uDavide wathumela waza wamthabathela ekhaya endlwini yakhe, waba ngumfazi wakhe.+ Ekuhambeni kwexesha wamzalela unyana, kodwa loo nto wayenzayo uDavide yabonakala imbi+ emehlweni+ kaYehova.

Umbhalo osemazantsi