Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Petros 3:1-18

3  Zintanda, le ngoku yincwadi yesibini endinibhalela yona, endithi kuyo, njengakuleyo yokuqala,+ ndivuselele amandla enu okucinga angcwengekileyo ngendlela yokunikhumbuza,+  ukuze niwakhumbule amazwi awathethwa ngaphambili ngabaprofeti+ abangcwele nomyalelo weNkosi noMsindisi ngabapostile benu.+  Kuba niyakwazi oku kuqala, ukuba ngemihla yokugqibela+ kuya kufika abagculeli+ nokugculela kwabo, beqhubeka ngokweminqweno yabo+  baze bathi:+ “Buphi obu bukho bakhe buthenjisiweyo?+ Kuba ukususela ngomhla ookhokho bethu abalala ngawo ekufeni, zonke izinto zisaqhubeka kanye njengasekuqaleni kwendalo.”+  Kaloku, ngenxa yeminqweno yabo, abasiqondi isibakala sokuba, amazulu+ awabakho kwakudala, kunye nomhlaba oyimbumba ephuma emanzini+ nomi phakathi kwamanzi,+ ezo zinto zibekho ngelizwi likaThixo;  yaye kwangalo ihlabathi langoko latshatyalaliswa xa lakhukuliswa ngamanzi kanogumbe.+  Kodwa kwangelo lizwi linye amazulu+ nomhlaba+ wangoku, zombini ziqwetyelwe umlilo+ yaye zibekelwe imini yomgwebo+ neyentshabalalo yabantu abangenabuthixo.+  Noko ke, mayinganisitheli, zintanda, into yokuba imini enye kuYehova injengeminyaka eliwaka neminyaka eliwaka injengemini enye.+  UYehova akacothi ngokuphathelele isithembiso sakhe,+ njengoko abanye becinga njalo, kodwa unomonde kuni ngenxa yokuba akanqweneli ukuba kutshabalale nabani na kodwa unqwenela ukuba bonke bafikelele enguqukweni.+ 10  Ke yona imini kaYehova+ iya kuza njengesela,+ ekuya kuthi ngayo amazulu adlule+ eqhuqhumba,+ neziqalelo ezishushu kakhulu zichithakale,+ uze wona umhlaba,+ nemisebenzi ekuwo, ibhencwe.+ 11  Ekubeni ke zonke ezi zinto ziza kuchithakala, luhlobo luni lwabantu enifanele nibe lulo ngokuphathelele ihambo engcwele nezenzo zozinikelo lobuthixo, 12  nihlale nibulindile+ yaye nibukhumbula ubukho bemini kaYehova,+ ekuya kuthi ngayo amazulu atshe ngumlilo achithakale,+ neziqalelo ezishushu kakhulu zinyibilike! 13  Thina ke silindele amazulu+ amatsha nomhlaba+ omtsha, ngokwesithembiso sakhe, apho kumi ubulungisa.+ 14  Ngoko ke, zintanda, ekubeni nilindele ezi zinto, yenzani unako-nako ukuze ekugqibeleni anifumane ningenabala,+ ningenasiphako yaye niseluxolweni.+ 15  Ngapha koko, wugqaleni umonde weNkosi yethu njengosindiso, kanye njengoko wanibhalelayo nomzalwana wethu oyintanda uPawulos ngokobulumko+ awabunikwayo,+ 16  ethetha ngezi zinto njengoko esenjenjalo kuzo zonke iincwadi zakhe. Noko ke, kuzo kukho izinto ezithile ekunzima ukuziqonda, ezo abangafundiswanga nabangazinzanga bazijijayo, njengoko bezenjenjalo kwanezinye iZibhalo,+ bezibizela intshabalalo. 17  Nina, ke ngoko, zintanda, ekubeni ninolu lwazi kwangaphambili,+ zilindeni ukuze ningawexulwa nani ngabantu abadelela umthetho nize niwe ekuqineni kwenu.+ 18  Kunoko, qhubekani nikhula ebubeleni obungasifanelanga naselwazini lweNkosi noMsindisi wethu uYesu Kristu.+ Kuye makubekho uzuko ngoku kuse kwimini kanaphakade.+

Umbhalo osemazantsi