Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Kumkani 4:1-44

4  Ke kaloku kwakukho umfazi othile wakubafazi boonyana+ babaprofeti owadanduluka kuElisha, esithi: “Umkhonzi wakho, indoda yam, ifile; yaye wena wazi kakuhle ukuba umkhonzi wakho uqhubeke emoyika+ uYehova, yaye umbolekisi+ uye weza wabathabatha bobabini abantwana bam ukuba babe ngamakhoboka akhe.”  Waza uElisha wathi kuye: “Ndikwenzele ntoni na?+ Ndixelele; unantoni na endlwini?” Yena wathi: “Isicakakazi sakho asinanto konke konke endlwini ngaphandle kwengqayi yeoli enomlomo omde.”+  Wandula ke yena wathi: “Hamba, uye kuzicelela izitya ngaphandle, kubo bonke abamelwane bakho, izitya ezingenanto. Zingabi mbalwa.  Uze uhambe uzivalele noonyana bakho, ugalele kuzo zonke ezi zitya, yaye ezizeleyo uzibeke ecaleni.”  Wathi akutsho wamshiya. Akuba ezivalele noonyana bakhe, babezisondeza kuye izitya, kwaye yena wayegalela.+  Kwathi kamsinya nje zakuba zizele izitya wathi kunyana wakhe: “Ndisondezele esinye isitya.”+ Kodwa wathi kuye: “Asikho esinye isitya.” Akutsho ioli yayeka.+  Ngoko wangena waza wamxelela umntu kaTHIXO oyinyaniso, yena wathi: “Hamba, uye kuyithengisa ioli uze uhlawule amatyala akho,+ yaye wena noonyana bakho niya kuphila ngoko kuseleyo.”+  Ngenye imini uElisha wadlula esiya eShunem,+ apho kwakukho umfazi obalaseleyo, yaye wamnyanzela+ ukuba adle isonka. Yaye kwakusithi ngokufuthi xa edlula apho, aphambukele apho aye kudla isonka.  Ekuhambeni kwethuba wathi endodeni yakhe:+ “Yabona ke, ndazi kakuhle ukuba yindoda engcwele yakwaThixo+ le idlula apha rhoqo. 10  Nceda, masenze igumbi elincinane eliseluphahleni eludongeni+ size siyibekele isingqengqelo netafile nesihlalo nesiphatho sezibane;+ yaye kuya kuthi nanini na isiza kuthi iphambukele apho.”+ 11  Kwathi ngenye imini njengesiqhelo wangena apho waza waphambukela kwigumbi eliseluphahleni, walala apho. 12  Ngoko wathi kuGehazi+ umlindi wakhe: “Biza lo mfazi womShunem.”+ Waza wambiza waya kuma phambi kwakhe. 13  Wandula ke wathi kuye: “Nceda, uthi kuye, ‘Yabona uzibandezile ngenxa yethu ngako konke ukuzibandeza.+ Ufuna ukwenzelwa ntoni na?+ Ikho na into ofuna ukuyithetha kukumkani+ okanye kwintloko+ yomkhosi?” Yena ke wathi: “Ndihlala phakathi kwabantu bakowethu.”+ 14  Yaye wahlabela mgama wathi: “Ngoko, yintoni angayenzelwa?” Ke kaloku uGehazi wathi: “Enyanisweni, akananyana,+ yaye indoda yakhe indala.” 15  Ngoko nangoko wathi: “Mbize.” Ngoko wambiza, yaye wema emnyango. 16  Wandula ke wathi: “Ngeli xesha limisiweyo kunyaka ozayo uya kube uwola unyana.”+ Kodwa wathi: “Hayi, nkosi yam, mntu kaTHIXO oyinyaniso! Musa ukuxoka ngesicakakazi sakho.” 17  Noko ke, lo mfazi wamitha waza wazala unyana+ ngeli xesha limisiweyo kunyaka olandelayo, kanye njengoko uElisha wayethethile kuye.+ 18  Umntwana waqhubeka ekhula, kwathi ngenye imini waphuma njengesiqhelo waya kuyise nabavuni.+ 19  Wathi kuyise: “Intloko yam, intloko yam!”+ Ekugqibeleni wathi kumlindi: “Mthwale umse kunina.”+ 20  Ngako oko wamthwala wamzisa kunina. Waqhubeka ehleli emadolweni akhe de kwaba semini enkulu, waza wafa ngokuthe ngcembe.+ 21  Wandula ke waya kumbeka phezu kwesingqengqelo+ somntu kaTHIXO oyinyaniso+ waza waluvala ucango waphuma. 22  Ke kaloku wabiza indoda yakhe waza wathi: “Nceda, ndithumelele omnye wabalindi nenye imazi ye-esile, ukuze ndibaleke ndiye kufika kumntu kaTHIXO oyinyaniso ndibuye.”+ 23  Kodwa wathi: “Kutheni na usiya kuye namhlanje? Akuthwasanga nyanga+ ingeyiyo nesabatha.” Noko ke, wathi: “Kulungile.” 24  Ngoko wafaka isali kwimazi ye-esile+ waza wathi kumlindi wakhe: “Qhuba uhambe phambili. Ungacothi ngaphandle kokuba kutsho mna.” 25  Wahamba waya kufika kumntu kaTHIXO oyinyaniso kwiNtaba yeKarmele. Yaye kwathi, kamsinya nje akumbona esekude umntu kaTHIXO oyinyaniso, ngoko nangoko wathi kuGehazi umlindi wakhe:+ “Khangela! Nankuya umfazi womShunem. 26  Ke kaloku, nceda ubaleke uye kumhlangabeza uze uthi kuye, ‘Uphilile na? Uphilile na umyeni wakho? Uphilile na umntwana?’” Waza wathi: “Sisaphila.” 27  Ekufikeni kwakhe entabeni kumntu kaTHIXO oyinyaniso, kwaoko wambamba ezinyaweni.+ UGehazi wasondela ukuze amshenxise,+ kodwa umntu kaTHIXO oyinyaniso+ wathi: “Myeke,+ kuba umphefumlo wakhe ukrakra+ ngaphakathi kuye; yaye uYehova undifihlele,+ akandixelelanga.” 28  Ke kaloku wathi: “Ndacela unyana na ngenkosi yam? Andizange nditsho ukuthi, ‘Ungandikhokeleli kwithemba lobuxoki’?”+ 29  Ngoko nangoko wathi kuGehazi:+ “Bhinqa isinqe+ sakho uze uthabathe umsimelelo wam+ ngesandla sakho uhambe. Ukuba kunokwenzeka uqubisane naye nabani na, ungambulisi;+ yaye ukuba kunokwenzeka ukuba nabani na akubulise, ungamphenduli. Uze ubeke umsimelelo wam ebusweni benkwenkwe.”+ 30  Unina wenkwenkwe wathi: “Njengoko uYehova ephila+ nomphefumlo wakho uphila,+ andiyi kukushiya.”+ Ngoko ke waphakama wahamba naye. 31  Yaye uGehazi wadlula phambi kwabo waza wabeka umsimelelo ebusweni benkwenkwe, kodwa akuzange kubekho lizwi okanye kunikelwe ngqalelo.+ Ngoko wabuyela umva waya kumhlangabeza, wamxelela wathi: “Inkwenkwe ayikhange ivuke.”+ 32  Ekugqibeleni uElisha wangena endlwini, nantso inkwenkwe ifile, ilaliswe esingqengqelweni sakhe.+ 33  Wandula ke wangena waluvala ucango bebobabini+ waza wathandaza kuYehova.+ 34  Ekugqibeleni wenyuka walala phezu komntwana+ waza wabeka umlomo wakhe emlonyeni wakhe namehlo akhe phezu kwamehlo akhe neentende zakhe phezu kweentende zakhe, waqhubeka egobile phezu kwakhe, yaye ngokuthe ngcembe inyama yomntwana yafudumala. 35  Wandula ke wahamba endlwini, wasinga ngapha kwakanye wabuya wasinga ngaphaya kwakanye, emva koko wenyuka waya kugoba phezu kwakhe. Yaye inkwenkwe yaqalisa ukuthimla kasixhenxe, emva koko inkwenkwe yawavula amehlo ayo.+ 36  Ke kaloku wabiza uGehazi wathi: “Biza lo mfazi womShunem.”+ Ngoko wambiza waza weza kuye. Wandula ke wathi: “Phakamisa unyana wakho.”+ 37  Wangena waza wawa ezinyaweni zakhe, waqubuda kuye emhlabeni,+ emva koko waphakamisa unyana wakhe waza waphuma.+ 38  UElisha wabuyela eGiligali,+ yaye kwakukho indlala+ kwelo lizwe. Oonyana+ babaprofeti babehleli phambi kwakhe,+ ekuhambeni kwexesha wathi kumlindi wakhe:+ “Beka imbiza enkulu yokupheka uze uphekele oonyana babaprofeti isityu.”+ 39  Ngako oko othile waphuma waya emasimini waya kukha imifuno,+ wafumana umdiliya wasendle waza wakha amathangazana kuwo, wazalisa isambatho sakhe, wawaxabelela embizeni yesityu, kuba babengaqhelananga nawo. 40  Kamva bagalelela amadoda ukuba adle. Yaye kwathi, kamsinya nje bakuba besidlile isityu, badanduluka bathi: “Ukufa kusembizeni,+ mntu kaTHIXO oyinyaniso.”+ Yaye akabanga nako ukukudla. 41  Ngoko wathi: “Yizani nomgubo.” Emva kokuwuphosa embizeni, wahlabela mgama wathi: “Galelelani abantu badle.” Yaye akuzange kubekho nto yenzakalisayo embizeni.+ 42  Kwakukho indoda eyayivela eBhahali-shalisha,+ kwaye yafika izisele+ umntu kaTHIXO oyinyaniso isonka sentlahlela,+ amashumi amabini ezonka zerhasi,+ nokhozo olutsha engxoweni yayo. Yandula ke yathi: “Nika abantu badle.”+ 43  Noko ke, umlungiseleli wayo wathi: “Ndiya kukubeka njani na oku phambi kwabantu abalikhulu?”+ Yona yathi: “Nika abantu badle, kuba utsho uYehova ukuthi, ‘Kuya kudliwa kubekho nokusalayo.’”+ 44  Waza ke wakubeka phambi kwabo, badla, yaye kwabakho okusalayo ngokwelizwi likaYehova.+

Umbhalo osemazantsi