Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Kumkani 25:1-30

25  Kwathi ngonyaka wesithoba+ wokuba ngukumkani kwakhe, ngenyanga yeshumi, ngomhla weshumi+ wenyanga leyo, weza uNebhukadenetsare+ ukumkani waseBhabhiloni,+ ewe, yena nawo wonke umkhosi wakhe wamajoni, nxamnye neYerusalem baza bamisa iinkampu ecaleni kwayo bakha nodonga lokungqinga ecaleni kwayo macala onke.+  Isixeko sangqingwa de kwaba ngunyaka weshumi elinanye kaKumkani uZedekiya.  Ngomhla wesithoba+ wenyanga yesine indlala+ yaba qatha esixekweni, yaye abantu belo lizwe abazange babe nasonka.+  Yaye isixeko saqhekezwa,+ onke amadoda emfazwe asaba ngobusuku ngendlela yesango eliphakathi kweendonga ezimbini ezingasemyezweni kakumkani,+ ngoxa amaKhaledi+ ayekumacala onke esixeko; kwaye ukumkani waya+ ngakwicala laseArabha.+  Yaye umkhosi wamajoni wamaKhaledi+ wamsukela ukumkani, waza wamfumana+ kumathafa ayinkqantosi aseYeriko;+ kwaye wonke umkhosi wakhe wamajoni wachithwachithwa.  Bandula ke bambamba ukumkani+ baza bamnyusa bamsa kukumkani waseBhabhiloni eRibhela,+ ukuze bavakalise isigwebo sakhe.  Bababulala ngogonyamelo oonyana bakaZedekiya phambi kwamehlo akhe,+ kwaye amehlo kaZedekiya wawatyhaphaza,+ emva koko wambopha ngamakhamandela obhedu,+ wamzisa eBhabhiloni.+  Ngenyanga yesihlanu ngosuku lwesixhenxe lwenyanga leyo, oko kukuthi, unyaka weshumi elinethoba+ kaKumkani uNebhukadenetsare+ ukumkani waseBhabhiloni, uNebhuzaradan intloko yamafanankosi, umkhonzi kakumkani waseBhabhiloni, weza eYerusalem.+  Yaye wayitshisa indlu kaYehova+ nendlu kakumkani+ nazo zonke izindlu zaseYerusalem;+ nezindlu zawo onke amadoda abalaseleyo wazitshisa ngomlilo.+ 10  Umkhosi wamajoni wamaKhaledi uphela, owawukunye nentloko yamafanankosi, wazidiliza iindonga zaseYerusalem macala onke.+ 11  Ke abanye abantu+ ababesele esixekweni nabo babeqhweshile ababeye kukumkani waseBhabhiloni nesihlwele sonke uNebhuzaradan intloko yamafanankosi wabathabathela ekuthinjweni.+ 12  Abanye abantu abasweleyo+ belizwe, intloko yamafanankosi yabashiya njengabasebenzi-sidiliya nanjebasebenzi abanyanzelwayo.+ 13  Iintsika+ zobhedu ezazisendlwini kaYehova, neenqwelwana+ nolwandle lobhedu+ olwalusendlwini kaYehova, amaKhaledi aluqhekeza lwaziingceba baza ubhedu lwazo baluthwala balusa eBhabhiloni.+ 14  Iinkonkxa nemihlakulo nezicima-mlilo neendebe nayo yonke impahla+ yobhedu ababelungiselela ngayo bayithabatha. 15  Intloko yamafanankosi yathabatha ugcedevu nezitya ezazizezegolide yokwenene+ nezo zazizezesilivere yokwenene.+ 16  Ke zona iintsika ezimbini, ulwandle olunye neenqwelwana uSolomon awayezenzele indlu kaYehova, akuzange kubekho ndlela yokubuqonda ubunzima bobhedu lwayo yonke le mpahla.+ 17  Ukuphakama kwentsika nganye kwakuziikhubhite ezilishumi elinesibhozo,+ yaye iingqukuva+ ezaziphezu kwayo yayizezobhedu; yaye ukuphakama kweengqukuva kwakuziikubhite ezintathu; umnatha ophinyeneyo nerharnati+ macala onke phezu kweengqukuva, zazilubhedu; kwaye intsika yesibini yayikwanjalo phezu komnatha ophinyeneyo. 18  Ngaphezu koko, intloko yamafanankosi yathabatha uSeraya+ umbingeleli oyintloko noZefaniya+ umbingeleli wesibini nabagcini-mnyango abathathu;+ 19  yaye esixekweni wathabatha igosa lenkundla elinye elaliphethe amadoda emfazwe, namadoda amahlanu kwabo babenokufikelela kukumkani ababefumaneka esixekweni; nonobhala wentloko yomkhosi, lowo wayehlanganisa abantu belo lizwe, namadoda angamashumi amathandathu ebantwini belo lizwe ababefumaneka esixekweni;+ 20  yaye uNebhuzaradan+ intloko yamafanankosi wabathabatha+ waza wabakhapha wabasa kukumkani waseBhabhiloni eRibhela.+ 21  Ukumkani waseBhabhiloni wabaxabela+ wababulala eRibhela kwilizwe laseHamati.+ Ngaloo ndlela uYuda wemka kumhlaba wakhe waya ekuthinjweni.+ 22  Ke bona abantu+ abasalayo kwilizwe lakwaYuda, abo uNebhukadenetsare ukumkani waseBhabhiloni wabashiya ngasemva, wamisela uGedaliya+ phezu kwabo unyana ka-Ahikam+ unyana kaShafan.+ 23  Xa zonke iintloko zomkhosi wamajoni,+ zona namadoda azo, zevayo ukuba ukumkani waseBhabhiloni wayemisele uGedaliya, ngoko nangoko zeza kuGedaliya eMizpa,+ oko kukuthi, uIshmayeli unyana kaNetaniya noYohanan unyana kaKareya noSeraya unyana kaTanumete umNetofa noYahazaniya unyana womMahakati, bona namadoda abo. 24  Wandula uGedaliya wafunga+ kubo namadoda abo wathi kubo: “Ningoyiki ukuba ngabakhonzi bamaKhaledi. Hlalani kwilizwe lenu nize nikhonze ukumkani waseBhabhiloni, konilungela.”+ 25  Kwathi ngenyanga yesixhenxe+ kwafika uIshmayeli+ unyana kaNetaniya unyana kaElishama wenzala yasebukhosini, ekunye namadoda alishumi, amxabela uGedaliya+ wafa, yena namaYuda namaKhaledi awayekunye naye eMizpa.+ 26  Emva koko bonke abantu, ukususela komncinane kuse komkhulu, neentloko zemikhosi yamajoni basuka beza eYiputa;+ kuba babesoyika amaKhaledi.+ 27  Kwathi ngonyaka wamashumi amathathu anesixhenxe wokuthinjwa kukaYehoyakin+ ukumkani wakwaYuda, ngenyanga yeshumi elinesibini, ngosuku lwamashumi amabini anesixhenxe lwenyanga leyo, uEvili-merodaki+ ukumkani waseBhabhiloni, ngonyaka wokuba ngukumkani kwakhe, wayiphakamisa intloko+ kaYehoyakin ukumkani wakwaYuda endlwini yamabanjwa; 28  wathetha izinto ezilungileyo naye, wandula ke wayiphakamisa itrone yakhe ngakumbi kuneetrone zookumkani ababekunye naye eBhabhiloni.+ 29  Waza wazikhulula izambatho zakhe zasentolongweni;+ wadla isonka+ rhoqo phambi kwakhe yonke imihla yobomi bakhe. 30  Ke wona umxhesho wakhe,+ wayenikwa umxhesho ovela kukumkani rhoqo, mihla le njengemfanelo, yonke imihla yobomi bakhe.

Umbhalo osemazantsi