Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Kumkani 19:1-37

19  Kwathi kamsinya akukuva oko uKumkani uHezekiya,+ ngoko nangoko wazikrazula izambatho+ zakhe waza wazigqubuthela ngerhonya+ waya endlwini kaYehova.+  Ngaphezulu, wathumela uEliyakim,+ owayongamele indlu, noShebhena+ unobhala namadoda amakhulu ababingeleli begqubuthele ngamarhonya kuIsaya+ umprofeti unyana ka-Amotsi.+  Yaye bathi kuye: “Utsho uHezekiya ukuthi, ‘Le yimini yokubandezeleka+ nokhalimelo+ nokugculela kokusa;+ kuba oonyana bafikelele emlonyeni wesibeleko,+ yaye akukho mandla okuzala.+  Mhlawumbi uYehova uThixo wakho uya kuweva+ onke amazwi kaRabheshake, lowo ukumkani waseAsiriya inkosi yakhe yamthumela ukuba angcikive+ uTHIXO ophilayo, yaye uya kumphendulisa ngamazwi awevileyo uYehova uThixo wakho.+ Umele uthandaze+ ngenxa yentsalela+ efumanekayo.’”  Ngoko abakhonzi bakaKumkani uHezekiya beza kuIsaya.+  Wathi uIsaya kubo: “Nize nithi enkosini yenu, ‘Utsho uYehova ukuthi:+ “Ningoyiki+ ngenxa yamazwi eniwevileyo kubalindi bakakumkani waseAsiriya abathethe ngokutshabhisayo ngam.+  Yabona ndifaka umoya+ kuye, uza kuva ingxelo+ abuyele elizweni lakhe; yaye ngokuqinisekileyo ndiya kumbangela ukuba awe ngekrele kwilizwe lakhe.”’”+  Emva koko uRabheshake+ wabuya waza wafika ukumkani waseAsiriya esilwa neLibhena;+ kuba wayevile ukuba undulukile eLakishe.+  Weva kuthethwa ngoTiraka ukumkani waseTiyopiya kusithiwa: “Yabona uphumele ukuza kulwa nawe.” Ngoko ke wathumela abathunywa+ kwakhona kuHezekiya, esithi: 10  “Nize nithi kuHezekiya ukumkani wakwaYuda, ‘Ungamvumeli uThixo wakho okholose ngaye akukhohlise,+ esithi: “IYerusalem+ ayiyi kunikelwa esandleni sikakumkani waseAsiriya.”+ 11  Khangela! Nawe ukuvile oko ookumkani baseAsiriya bakwenzayo kuwo onke amazwe ngokuwatshabalalisa;+ ngaba wena uya kuhlangulwa na?+ 12  Ngaba oothixo+ beentlanga ezo ookhokho bam bazonakalisayo bazihlangula na, iGozan+ neHaran+ neRetsefe noonyana bakaEden+ ababeseTele-asare?+ 13  Uphi na yena—ukumkani waseHamati+ nokumkani waseArpadi+ nokumkani wezixeko zaseSefarvayim, neHena neIva?’”+ 14  Wandula ke uHezekiya wayithabatha ileta esandleni sabathunywa waza wayifunda,+ emva koko uHezekiya wenyuka waya endlwini kaYehova waza wayitwabulula phambi koYehova.+ 15  UHezekiya wathandaza+ phambi koYehova esithi: “Owu Yehova THIXO kaSirayeli,+ ohleli phezu kweekherubhi,+ nguwe wedwa onguTHIXO oyinyaniso kuzo zonke izikumkani+ zomhlaba.+ Nguwe owenza amazulu+ nomhlaba.+ 16  Owu Yehova, thoba indlebe yakho uve.+ Owu Yehova, vula amehlo akho+ ubone, uze uweve amazwi athunyelwe nguSenaribhe ukuze angcikive+ uTHIXO ophilayo. 17  Owu Yehova, okunene ookumkani baseAsiriya baye baziphanzisa iintlanga nelizwe lazo.+ 18  Babatshise ngomlilo oothixo bazo, ngenxa yokuba babengengabo oothixo,+ kodwa babengumsebenzi wezandla zomntu,+ umthi nelitye; kangangokuba babatshabalalisa. 19  Ke kaloku, khawuncede usisindise+ Yehova Thixo wethu,+ esandleni sakhe, ukuze zonke izikumkani zomhlaba zazi ukuba wena Yehova nguwe wedwa uThixo.”+ 20  UIsaya unyana ka-Amotsi wathumela kuHezekiya, esithi: “Utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi,+ ‘Ndiwuvile umthandazo+ owenzileyo kum ngokuphathelele uSenaribhe ukumkani waseAsiriya.+ 21  Nali ilizwi elithethwe nguYehova nxamnye naye: “Intombi enyulu yaseZiyon ikudelile,+ ikugculele.+ Intombi yaseYerusalem+ iye yahlunguzela intloko emva kwakho.+ 22  Ngubani na omngcikivileyo+ waza wamtshabhisa?+ Yaye ngubani na ophakamise ilizwi lakho nxamnye naye+ Ngaba uwaphakamisela phezulu na amehlo akho?+ Nxamnye naLowo Ungcwele kaSirayeli!+ 23  Ngabathunywa+ bakho umgcikivile uYehova waza wathi,+ ‘Ngobuninzi beenqwelo zam zokulwa mna+ Ngokuqinisekileyo ndiya kunyuka kummandla weentaba,+ Kweyona mimandla ithe qelele yaseLebhanon;+ Yaye ndiya kuyigawula imisedare yayo ephakamileyo,+ imithi yayo emihle yejunipha.+ Yaye ndiya kungena kwindawo yayo yokugqibela yokuhlala, ihlathi lebhoma layo.+ 24  Ngokuqinisekileyo ndiya kumba ndize ndisele amanzi angaqhelekanga, Yaye ndiya kuyomisa ngeentende zeenyawo zam yonke imijelo yomNayile waseYiputa.’+ 25  Akuvanga na?+ Ukususela kumaxesha amandulo ndiya kwenza oko.+ Ukususela kwimihla eyadlulayo ndakuyila.+ Ngoku ndiya kukuzisa.+ Yaye uya kuziphanzisa izixeko ezinqatyisiweyo njengeemfumba zamanxuwa.+ 26  Abemi bazo baya kuba nezandla ezibuthathaka;+ Baya kunkwantya baze babe neentloni.+ Baya kuba njengotyani bentsimi nengca ethambileyo,+ Ingca eseluphahleni,+ xa itshiswe ngumoya wasempuma.+ 27  Ndikwazi kakuhle ukuhlala kwakho uthi cwaka nokuphuma kwakho+ nokungena kwakho,+ Nokuvuseleleka kwakho nxamnye nam,+ 28  Ngenxa yokuba ukuvuseleleka kwakho nxamnye nam+ nokugquma kwakho kunyukile kweza ezindlebeni zam.+ Yaye ngokuqinisekileyo ndiya kufaka igwegwe lam empumlweni yakho nomkhala wam phakathi kwemilebe yakho,+ Yaye eneneni ndiya kukubuyisa ngendlela oze ngayo.”+ 29  “‘Nanku umqondiso wakho:+ Kulo nyaka kodliwa ummilela,+ ngonyaka wesibini isihlabane; kodwa ngonyaka wesithathu hlwayelani imbewu,+ nize nivune nityale izidiliya yaye nidle iziqhamo zazo.+ 30  Abo basinde kwindlu kaYuda, abo baseleyo,+ ngokuqinisekileyo baya kumilisela iingcambu phantsi baze bavelise isiqhamo phezulu.+ 31  Kuba eYerusalem kuya kuphuma intsalela,+ nabo basindileyo bevela kwiNtaba yeZiyon.+ Yona kanye inzondelelo+ kaYehova wemikhosi iya kukwenza oku. 32  “‘Kungenxa yoko le nto uYehova ethethe oku ngokuphathelele ukumkani waseAsiriya:+ “Akayi kuza kwesi sixeko+ engayi kulutola utolo+ apho okanye eze enekhaka okanye asibiyele ngomsele wokungqinga.+ 33  Uya kubuya ngendlela eze ngayo, yaye akayi kungena kwesi sixeko, utsho uYehova.+ 34  Ngokuqinisekileyo ndiya kusikhusela+ esi sixeko ukuze ndisisindise ngenxa yam+ nangenxa kaDavide umkhonzi wam.”’”+ 35  Kwathi ngobo busuku ingelosi kaYehova yaphuma yaxabela ikhulu elinamashumi asibhozo anesihlanu lamawaka elalisenkampini+ yama-Asiriya.+ Ekuvukeni kwabo abantu ekuseni, kaloku, khangela bonke babefile bezizidumbu.+ 36  Ngoko ke uSenaribhe+ ukumkani waseAsiriya wanduluka wemka wabuya,+ wahlala eNineve.+ 37  Kwathi esaqubuda endlwini kaNiseroki+ uthixo wakhe,+ uAdrameleki noSharezere, oonyana bakhe, bamxabela ngekrele,+ baza bona basabela kwilizwe laseArarati.+ Yaye uEsar-hadon+ unyana wakhe walawula esikhundleni sakhe.

Umbhalo osemazantsi