Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Kumkani 18:1-37

18  Kwathi ngonyaka wesithathu kaHosheya+ unyana kaElaha ukumkani wakwaSirayeli uHezekiya+ unyana ka-Ahazi+ ukumkani wakwaYuda waba ngukumkani.  Wayeneminyaka engamashumi amabini anesihlanu ubudala ekuqaliseni kwakhe ukulawula, yaye walawula eYerusalem iminyaka engamashumi amabini anesithoba. Igama likanina lalinguAbhi intombi kaZekariya.+  Waqhubeka esenza oko kulungileyo emehlweni kaYehova,+ ngokuvumelana nako konke oko kwenziwa nguDavide ukhokho wakhe.+  Nguye owashenxisa iindawo eziphakamileyo+ waza wazaphula zaziingceba iintsika ezingcwele,+ wagawula isibonda esingcwele+ wayityumza yaziingceba inyoka yobhedu+ eyenziwa nguMoses;+ kuba kude kube ngaloo mihla oonyana bakaSirayeli babeqhumisela imibingelelo+ kuyo ngokuqhubekayo, kwaye yayibizwa ngokuthi sisithixo esiyinyoka yobhedu.+  Wayekholose ngoYehova uTHIXO kaSirayeli;+ yaye emva kwakhe akuzange kubekho unjengaye kubo bonke ookumkani bakwaYuda,+ kwanabo babephambi kwakhe.+  Waqhubeka enamathele kuYehova.+ Akazange aphambuke ekumlandeleni, kodwa waqhubeka eyigcina imiyalelo uYehova awayeyiyalele uMoses.+  UYehova waba naye.+ Naphi na apho wayesiya khona, wayesenza ngokunengqiqo;+ yaye wavukela ukumkani waseAsiriya ibe akazange amkhonze.+  Nguye owaxabela amaFilisti+ ukuya kufikelela eGaza+ nemimandla yayo, ukususela kwinqaba+ yomlindi ukuya kufikelela kwisixeko esinqatyisiweyo.  Kwathi ngonyaka wesine kaKumkani uHezekiya, oko kukuthi, ngonyaka wesixhenxe kaHosheya+ unyana kaElaha ukumkani wakwaSirayeli, uShalmanesere+ ukumkani waseAsiriya wenyuka nxamnye neSamariya waza wayingqinga.+ 10  Bayithimba+ ekupheleni kweminyaka emithathu; ngonyaka wesithandathu kaHezekiya, oko kukuthi, unyaka wesithoba kaHosheya ukumkani wakwaSirayeli, iSamariya yathinjwa.+ 11  Emva koko ukumkani waseAsiriya+ wathabathela uSirayeli ekuthinjweni+ eAsiriya waza wambeka eHala+ naseHabhore+ kuMlambo iGozan nakwizixeko zamaMedi,+ 12  ngenxa yesibakala sokuba bengazange baliphulaphule+ ilizwi likaYehova uThixo wabo, kodwa baqhubeka bewugqitha umnqophiso wakhe,+ kwanako konke oko uMoses+ umkhonzi kaYehova wayekuyalele.+ Abazange baphulaphule yaye abazange benze. 13  Ngonyaka weshumi elinesine kaKumkani uHezekiya, uSenaribhe+ ukumkani waseAsiriya+ wenyuka nxamnye nazo zonke izixeko ezinqatyisiweyo zakwaYuda waza wazithimba. 14  Ngoko uHezekiya ukumkani wakwaYuda wathumela kukumkani waseAsiriya eLakishe, esithi: “Ndonile. Rhoxa kum. Nantoni na oyibeka phezu kwam ndiya kuyithwala.”+ Ngako oko ukumkani waseAsiriya wabeka phezu kukaHezekiya ukumkani wakwaYuda amakhulu amathathu eetalente zesilivere+ namashumi amathathu eetalente zegolide. 15  Ngoko ke uHezekiya wanikela ngayo yonke isilivere eyafunyanwa endlwini kaYehova+ nakubuncwane bendlu kakumkani.+ 16  Ngelo xesha uHezekiya wazinqumla iingcango zetempile kaYehova+ nemigubasi eyayalekwe+ nguHezekiya ukumkani wakwaYuda waza wazinika ukumkani waseAsiriya. 17  Ukumkani waseAsiriya+ wathumela uTartan+ noRabhesarisi noRabheshake+ bevela eLakishe+ kuKumkani uHezekiya nomkhosi wamajoni omkhulu eYerusalem, ukuze benyuke beze eYerusalem. Ngoko benyuka baza baya kuma ngakumsele+ wechibi eliphezulu,+ okuhola wendlela yentsimi yomcoci weempahla.+ 18  Bamemeza kukumkani, kodwa kweza uEliyakim+ kubo unyana kaHilekiya, owayongamele indlu, noShebhena+ unobhala noYowa unyana ka-Asafu owayegcina ingxelo. 19  Ngako oko uRabheshake+ wathi kubo: “Khanincede nithi kuHezekiya, ‘Utsho ukumkani omkhulu,+ ukumkani waseAsiriya ukuthi: “Uthembele ngantoni na?+ 20  Uthe (kodwa lilizwi lemilebe), ‘Kukho icebo+ namandla emfazwe.’ Ke kaloku ukholose ngabani na, njengokuba undivukele+ nje? 21  Ke kaloku, khangela! ukholose ngenkxaso yale ngcongolo ityumkileyo,+ iYiputa,+ leyo, ukuba umntu unokuxhathisa ngayo, ngokuqinisekileyo ingangena entendeni yakhe ize iyihlabe. Unjalo uFaro+ ukumkani waseYiputa kubo bonke abo bakholose ngaye. 22  Ukuba kunokwenzeka nithi kum, ‘Sikholose ngoYehova+ uThixo wethu,’+ asinguye na lowo uHezekiya+ ashenxise iindawo zakhe eziphakamileyo+ nezibingelelo zakhe, ngoxa esithi kuYuda neYerusalem, ‘Ufanele uqubude eYerusalem phambi kwesi sibingelelo’?”’+ 23  Ke kaloku, khawuncede ubheje+ nenkosi yam ukumkani waseAsiriya, ndokunika amawaka amabini amahashe ndibone enoba wena unganako na ukubeka abakhweli kuwo.+ 24  Wothini na ngoko, ukubujika ubuso berhuluneli yoyena mkhonzi mncinane wenkosi yam,+ ngoxa wena ukholose ngeYiputa ngeenqwelo+ nabakhweli-mahashe?+ 25  Ke kaloku andigunyaziswanga nguYehova na ukuba ndize kuyonakalisa le ndawo? UYehova uthe kum,+ ‘Nyuka nxamnye neli lizwe, uze ulonakalise.’” 26  UEliyakim+ unyana kaHilekiya noShebhena+ noYowa+ bathi kuRabheshake:+ “Khawuncede uthethe nabakhonzi bakho ngolwimi lwaseSiriya,+ kuba sinako ukuphulaphula; ungathethi nathi ngolwimi lwamaYuda+ ezindlebeni zabantu abaseludongeni.” 27  Kodwa uRabheshake wathi kubo: “Inkosi yam indithume ukuba ndiwathethe kwinkosi yakho nakuwe na la mazwi? Ayindithumanga kubantu abahleli eludongeni na, ukuze badle ilindle+ labo basele nomchamo wabo kunye nani?”+ 28  URabheshake waqhubeka emile yaye ememeza ngelizwi elikhulu ngolwimi lwamaYuda;+ kwaye wahlabela mgama wathetha wenjenje: “Liveni ilizwi lokumkani omkhulu,+ ukumkani waseAsiriya. 29  Utsho ukumkani ukuthi, ‘Ningamvumeli uHezekiya anikhohlise, kuba akanako ukunihlangula esandleni sam.+ 30  Yaye ningamvumeli uHezekiya anibangele nikholose ngoYehova,+ esithi: “UYehova uya kusihlangula ngokuqinisekileyo,+ yaye esi sixeko asiyi kunikelwa esandleni sikakumkani waseAsiriya.”+ 31  Ningamphulaphuli uHezekiya; kuba utsho ukumkani waseAsiriya ukuthi: “Nikezela kum, uze kum, nize nidle ngamnye kumdiliya wakhe nakumkhiwane wakhe,+ yaye ngamnye asele amanzi kwelakhe iqula,+ 32  ndide ndifike ndinithabathele kwilizwe elinjengelizwe lenu,+ ilizwe lokudla okuziinkozo newayini entsha, ilizwe lesonka+ nezidiliya,+ ilizwe leminquma nobusi;+ nize niqhubeke niphila ningafi. Ningamphulaphuli uHezekiya, kuba uyanilukuhla, esithi, ‘UYehova uya kusihlangula.’+ 33  Ngaba ngamnye koothixo beentlanga uye walihlangula+ ilizwe lakhe esandleni sokumkani waseAsiriya?+ 34  Baphi na oothixo baseHamati+ neArpadi?+ Baphi na oothixo baseSefarvayim,+ neHena+ neIva?+ Baye bayihlangula na iSamariya esandleni sam?+ 35  Ngabaphi na phakathi kwabo thixo bala mazwe abaye balihlangula ilizwe labo esandleni sam,+ kangangokude uYehova ayihlangule iYerusalem esandleni sam?”’”+ 36  Abantu bathi cwaka+ abamphendula+ nelizwi, kuba umyalelo kakumkani wawusithi: “Nize ningamphenduli.”+ 37  Kodwa uEliyakim+ unyana kaHilekiya, owayongamele indlu, noShebhena+ unobhala noYowa+ unyana ka-Asafu owayegcina ingxelo beza kuHezekiya izambatho zabo zikrazuliwe+ baza bamxelela la mazwi kaRabheshake.

Umbhalo osemazantsi