Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

2 Kumkani 17:1-41

17  Ngonyaka weshumi elinesibini ka-Ahazi ukumkani wakwaYuda, uHosheya+ unyana kaElaha waba ngukumkani wakwaSirayeli eSamariya+ iminyaka esithoba.  Waqhubeka esenza okubi emehlweni kaYehova, kuphela nje wayengenzi njengookumkani bakwaSirayeli ababephambi kwakhe.+  UShalmanesere+ ukumkani waseAsiriya+ wenyuka nxamnye naye, yaye uHosheya waba ngumkhonzi wakhe, wahlawula unikelo+ kuye.  Noko ke, ukumkani waseAsiriya walifumana iyelenqe+ likaHosheya, kuba wayethumele abathunywa kuSo ukumkani waseYiputa+ waza akaluzisa unikelo kukumkani waseAsiriya njengakwiminyaka engaphambili. Ngenxa yoko ukumkani waseAsiriya wamvalela wamgcina ebotshiwe endlwini yamabanjwa.+  Yaye ukumkani waseAsiriya weza nxamnye nalo lonke ilizwe, wafika eSamariya wayingqinga+ iminyaka emithathu.  Ngonyaka wesithoba kaHosheya, ukumkani waseAsiriya wayithimba iSamariya+ waza wakhokelela uSirayeli ekuthinjweni+ eAsiriya kwaye wabahlalisa apho eHala+ naseHabhore kuMlambo iGozan+ nakwizixeko zamaMedi.+  Kwathi ngenxa yokuba oonyana bakaSirayeli babemonile+ uYehova uThixo wabo, owabakhupha ezweni laseYiputa phantsi kwesandla sikaFaro ukumkani waseYiputa,+ baza baqalisa ukoyika abanye oothixo;+  baqhubeka behamba ngemimiselo+ yeentlanga ezo uYehova wayezigxothile zasuka phambi koonyana bakaSirayeli, nangemimiselo yookumkani bakwaSirayeli ababeyenzile;  yaye oonyana bakaSirayeli baqhubeka befuna oko kwakukubi emehlweni kaYehova uThixo wabo+ baza baqhubeka bezakhela iindawo eziphakamileyo+ kuzo zonke izixeko zabo, ukususela kwinqaba+ yabalindi ukuya kufikelela kwisixeko esinqatyisiweyo; 10  yaye baqhubeka bezimisela iintsika ezingcwele+ nezibonda ezingcwele+ phezu kwazo zonke iinduli eziphakamileyo+ naphantsi kwawo wonke umthi onabileyo;+ 11  yaye kwezo ndawo ziphakamileyo baqhubeka beqhumisa umbingelelo njengeentlanga+ ezo uYehova wayebathabathele ekuthinjweni ngenxa yazo, kwaye baqhubeka besenza izinto ezimbi ukuze bamcaphukise+ uYehova; 12  Baqhubeka bekhonza izithixo ezinezothe,+ ezo uYehova wayethe kubo ngokuphathelele zona: “Nize ningayenzi le nto”;+ 13  yaye uYehova waqhubeka emlumkisa+ uSirayeli+ noYuda+ ngabo bonke abaprofeti bakhe+ nangazo zonke iimboni zakhe,+ esithi: “Buyani ezindleleni zenu ezimbi+ nize nigcine imiyalelo yam,+ imimiselo yam,+ ngokuvisisana nawo wonke umthetho+ endayalela ngawo ookhokho benu+ nendanithumelela wona ngabakhonzi bam abaprofeti”;+ 14  kwaye abazange baphulaphule kodwa baqhubeka bezenza lukhuni iintamo+ zabo njengeentamo zookhokho babo abangazange babonise ukholo+ kuYehova uThixo wabo; 15  baqhubeka beyigatya imimiselo yakhe nomnqophiso wakhe+ awayewenze nookhokho babo nezikhumbuzo+ awayebalumkise ngazo, baza baqhubeka belandela izithixo ezililize+ nabo baba lilize,+ ngokulinganisa iintlanga ezazibangqongile, ezo uYehova wayebayalele ngazo ukuba bangenzi njengazo;+ 16  Baqhubeka beyishiya yonke imiyalelo+ kaYehova uThixo wabo baza bazenzela imifanekiso etyhidiweyo,+ amathole enkomo amabini,+ benza nesibonda esingcwele,+ yaye baqalisa ukuqubuda kuwo wonke umkhosi wamazulu+ nokukhonza uBhahali;+ 17  baqhubeka bedlulisa oonyana babo neentombi zabo emlilweni,+ bevumisa,+ behlaba izihlabo,+ yaye baqhubeka bezithengisela+ ukwenza okubi emehlweni kaYehova, ukuze bamcaphukise;+ 18  Ngoko ke uYehova waba nomsindo kakhulu+ nxamnye noSirayeli, kangangokuba wamshenxisa phambi kwakhe.+ Akazange ashiye namnye ngaphandle kwesizwe sakwaYuda sodwa.+ 19  KwanoYuda akazange ayigcine imiyalelo kaYehova uThixo wakhe,+ kodwa waqhubeka ehamba ngemimiselo kaSirayeli+ awayeyenzile. 20  Ngenxa yoko uYehova wayigatya yonke imbewu+ kaSirayeli waza waqhubeka emxhwalekisa emnikela esandleni sabaphangi, de wabalahla basuka phambi kwakhe.+ 21  Kuba wamkrazula uSirayeli endlwini kaDavide, waza wenza uYerobhoham unyana kaNebhati ukumkani; yaye uYerobhoham+ wamahlukanisa uSirayeli nokulandela uYehova, waza wamonisa ngesono esikhulu.+ 22  Oonyana bakaSirayeli baqhubeka behamba kuzo zonke izono ezazenziwe nguYerobhoham.+ Abazange bashenxe kuzo, 23  de uYehova wamshenxisa uSirayeli phambi kwakhe,+ kanye njengoko wayethethile ngabo bonke abakhonzi bakhe abaprofeti.+ Ngoko uSirayeli wemka emhlabeni wakhe waya ekuthinjweni eAsiriya de kube namhla.+ 24  Ukumkani waseAsiriya wezisa abantu abavela eBhabhiloni+ naseKuta naseAva+ naseHamati+ naseSefarvayim+ waza wabahlalisa kwizixeko zaseSamariya+ esikhundleni soonyana bakaSirayeli; yaye balihlutha elaseSamariya baza bahlala kwizixeko zalo. 25  Yaye kwathi ekuqaliseni kokuhlala kwabo apho abamoyika+ uYehova. Ngoko ke uYehova wathumela iingonyama+ phakathi kwabo, zaza zababulala. 26  Ngoko bathumela ilizwi kukumkani waseAsiriya, besithi: “Iintlanga ozithabathele ekuthinjweni zaza zahlala kwizixeko zaseSamariya azilwazi unqulo loTHIXO weli lizwe, kangangokuba uqhubeka ethumela iingonyama phakathi kwazo;+ yaye khangela! ziyazibulala, kwanjengokuba kungekho namnye ulwaziyo unqulo loTHIXO weli lizwe.” 27  Ukumkani waseAsiriya wayalela, esithi: “Yisani omnye wababingeleli+ enabakhokelela ekuthinjweni, ukuze ahambe aye kuhlala apho aze abafundise unqulo loTHIXO weli lizwe.” 28  Ngako oko omnye wababingeleli ababemkhokelele ekuthinjweni evela eSamariya weza waza wahlala eBheteli,+ yaye waba ngumfundisi wabo ngendlela ababefanele bamoyike ngayo uYehova.+ 29  Noko ke, uhlanga ngalunye olwahlukileyo lwazenzela uthixo walo,+ lwaza lwambeka kwindlu yeendawo eziphakamileyo ezazenziwe ngamaSamariya, hlanga ngalunye olwahlukileyo, kwizixeko zalo olwaluhlala kuzo. 30  Yaye amadoda aseBhabhiloni enza uSukoti-bhenoti, amadoda aseKuti+ enza uNergali, aza amadoda aseHamati enza uAshima. 31  Ke wona ama-Ava,+ enza uNibhazi noTartake; amaSefarvayim+ ayetshisa oonyana bawo emlilweni+ kuAdrameleki noAnameleki oothixo bamaSefarvayim. 32  Yaye amoyika uYehova aza azenzela ababingeleli+ beendawo eziphakamileyo kubantu ngokubanzi, kwaye baba ngamagosa abo kwindlu yeendawo eziphakamileyo. 33  Ayesoyika uYehova,+ kodwa ayenqula oothixo bawo,+ ngendlela ezazinqula ngayo iintlanga awayethinjelwe kuzo.+ 34  Kude kube ngulo mhla benza ngokonqulo lwabo lwangaphambili.+ Kwakungekho namnye woyika uYehova+ kungekho namnye wenza ngokwemimiselo yakhe nangokwezigwebo zakhe+ nangokomthetho wakhe+ nangokomyalelo+ uYehova awayalela ngawo oonyana bakaYakobi,+ awamnika igama elinguSirayeli;+ 35  xa uYehova wenza umnqophiso+ nabo waza wabayalela, esithi: “Nize ningaboyiki abanye oothixo,+ yaye nize ningaqubudi kubo okanye nibakhonze okanye nibingelele kubo.+ 36  Kodwa nguYehova, owanikhuphayo kwilizwe laseYiputa ngamandla amakhulu nangengalo eyoluliweyo,+ enifanele nimoyike,+ yaye nifanele niqubude kuye,+ nize nibingelele kuye.+ 37  Yaye imimiselo+ nezigwebo+ nomthetho nomyalelo awanibhalela wona,+ nifanele nikunyamekele ukuwenza ngalo lonke ixesha;+ animele noyike abanye oothixo. 38  Umnqophiso endawenza nani, nize ningawulibali;+ yaye ningaboyiki abanye oothixo.+ 39  Kodwa nimele noyike uYehova+ uThixo wenu, njengoko inguye owanihlangulayo esandleni seentshaba zenu zonke.”+ 40  Abazange bathobele, kodwa benza ngokonqulo lwabo lwangaphambili.+ 41  Ezi ntlanga zazimoyika uYehova,+ kodwa zazikhonza imifanekiso yazo eqingqiweyo. Oonyana bazo nabazukulwana bazo basenza kanye njengoko ookhokho babo benzayo de kube namhla.

Umbhalo osemazantsi