Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Kumkani 10:1-36

10  Ke kaloku uAhabhi wayenoonyana abangamashumi asixhenxe+ eSamariya.+ Ngoko ke uYehu wabhala iincwadi wazithumela eSamariya kwiinkosana+ zaseYizereli, kumadoda amakhulu+ nakwabo babenyamekela uAhabhi, esithi:  “Ke kaloku ngexesha lokufika kwale ncwadi kuni oonyana benkosi yenu bakunye nani, neenqwelo zokulwa namahashe+ nesixeko esinqatyisiweyo nesikrweqe zikuni.  Nize nibone ukuba nguwuphi na oyena ulungileyo noyena uthe tye koonyana benkosi yenu, nimbeke etroneni kayise.+ Nandule ke nilwele indlu yenkosi yenu.”  Boyika kakhulu baza bathi: “Khangela! Ookumkani ababini+ abazange beme phambi kwakhe, thina ke siya kuma njani?”+  Ngenxa yoko lowo wayongamele indlu nalowo wayongamele isixeko namadoda amakhulu nabanyamekeli+ bathumela kuYehu, besithi: “Singabakhonzi bakho, yaye yonke into oyithethayo kuthi siya kuyenza. Asiyi kwenza nabani na abe ngukumkani. Yenza okulungileyo emehlweni akho.”  Waza wababhalela incwadi yesibini, esithi: “Ukuba ningabam,+ yaye niyalithobela ilizwi lam, thabathani iintloko zamadoda angoonyana+ benkosi yenu nize kum ngomso eYizereli ngeli xesha.”+ Ke kaloku oonyana bakakumkani, amadoda angamashumi asixhenxe, babekunye namadoda esixeko abalaseleyo awayebakhulisile.  Yaye kwathi kamsinya nje yakufika incwadi kubo, babathabatha oonyana bakakumkani babaxabela, amadoda angamashumi asixhenxe,+ emva koko bazifaka ezingobozini iintloko zabo baza bazithumela kuye eYizereli.  Wandula umthunywa+ wangena waza wamxelela, wathi: “Bazizisile iintloko+ zoonyana bakakumkani.” Ngoko wathi: “Zibekeni zibe ziimfumba ezimbini ekungeneni esangweni de kube kusasa.”+  Waphuma kusasa. Wandula wema ngxi waza wathi kubo bonke abantu: “Ningamalungisa.+ Yabona ndiyenzele iyelenqe+ inkosi yam, ndimbulele;+ kodwa ngubani na obulele bonke aba? 10  Yazini ke ngoko, ukuba akukho nento le kwilizwi likaYehova engayi kuzaliseka emhlabeni+ ayithethileyo uYehova nxamnye nendlu ka-Ahabhi;+ yaye uYehova wenza oko wakuthethayo ngoEliya umkhonzi wakhe.”+ 11  Ngapha koko, uYehu wahamba waya kubaxabela bonke ababesele kwindlu ka-Ahabhi eYizereli nawo onke amadoda akhe abalaseleyo+ nabo bonke abo wayebaqhelile nababingeleli bakhe,+ de akashiya namnye wakhe usindayo.+ 12  Wesuka wangena, wandula ke wangena endleleni eya eSamariya. Kwakukho indlu yokucheba yabalusi endleleni. 13  Yaye uYehu waqubisana nabazalwana+ baka-Ahaziya+ ukumkani wakwaYuda. Wathi kubo, “Ningoobani?” bona bathi: “Singabazalwana baka-Ahaziya, yaye sisendleleni siyokubuza ukuba bayaphila na oonyana bakakumkani noonyana benenekazi.” 14  Ngoko nangoko wathi: “Babambeni bephila,+ madoda!” Bababamba ke bephila baza bababulala ngogonyamelo equleni lendlu yokucheba, amadoda angamashumi amane anesibini, yaye akazange ashiye namnye wabo.+ 15  Ngoxa wayehamba esuka apho waqubisana noYehonadabhi+ unyana kaRekabhi+ esiza kumhlangabeza. Ngako oko akumsikelela+ wathi kuye: “Ithe tye na intliziyo yakho, kanye njengokuba injalo intliziyo yam kwintliziyo yakho?”+ UYehonadabhi wathi: “Injalo.” “Ukuba injalo ndinike isandla sakho.” Ngoko wamnika isandla sakhe. Waza wamkhwelisa enqwelweni naye.+ 16  Wandula ke wathi: “Hamba nam uze ukhangele indlela endingalunyamezeli ngayo usukuzwano+ noYehova.” Bamkhwelisa naye enqwelweni yakhe yokulwa. 17  Ekugqibeleni wafika eSamariya. Ke kaloku wabaxabela bonke abaka-Ahabhi ababesele eSamariya, de wababhubhisa,+ ngokwelizwi likaYehova awalithethayo kuEliya.+ 18  Ngaphezu koko, uYehu wabaqokelela ndawonye bonke abantu waza wathi kubo: “UAhabhi, kwelinye icala, wanqula uBhahali kancinane.+ UYehu, kwelinye icala, uya kumnqula kakhulu. 19  Ngoko ndibizele bonke abaprofeti+ bakaBhahali, bonke abanquli bakhe+ nabo bonke ababingeleli bakhe.+ Kungasali namnye, ngenxa yokuba ndinombingelelo omkhulu kaBhahali. Nabani na ongekhoyo akayi kuphila.” Ke yena uYehu, wenza ngobuqili,+ ngenjongo yokubatshabalalisa abanquli bakaBhahali. 20  UYehu wahlabela mgama wathi: “Mngcwaliseleni indibano engcwele uBhahali.” Ngako oko bayibhengeza. 21  Emva koko uYehu wathumela kuye wonke uSirayeli,+ kangangokuba beza bonke abanquli bakaBhahali. Yaye akusalanga namnye ungezanga. Yaye baqhubeka besiza endlwini kaBhahali,+ yazala indlu kaBhahali ukusuka kwelinye icala ukusa kwelinye. 22  Ke kaloku wathi kulowo wayongamele indawo yokugcina iimpahla: “Baziseleni izambatho bonke abanquli bakaBhahali.” Ngoko wabazisela isinxibo. 23  Wandula ke uYehu wangena noYehonadabhi+ unyana kaRekabhi endlwini kaBhahali. Ke kaloku wathi kubanquli bakaBhahali: “Gocagocani ngenyameko nibone ukuba akukho namnye kubanquli bakaYehova okunye nani, ngaphandle kwabanquli bakaBhahali.”+ 24  Ekugqibeleni bangena ukuze benze imibingelelo neminikelo etshiswayo, yaye uYehu wazimisela amadoda angamashumi asibhozo ngaphandle waza wathi: “Nayiphi na indoda ethe yayeka kwabaleka nawuphi na kubantu endibazisa ezandleni zenu, umphefumlo wayo uya kuba sesikhundleni somphefumlo wakhe.”+ 25  Kwathi kamsinya nje akuba egqibile ukwenza umnikelo otshiswayo, ngoko nangoko uYehu wathi kwiimbaleki nakubaphathi-mkhosi: “Ngenani, nibaxabele! Ningavumeli namnye ukuba aphume.”+ Yaye iimbaleki nabaphathi-mkhosi+ babaxabela ngohlangothi lwekrele baza babaphosela ngaphandle, baqhubeka bada baya kufikelela kwisixeko sendlu kaBhahali. 26  Bandula ke bazikhupha iintsika ezingcwele+ zendlu kaBhahali bazitshisa+ nganye nganye. 27  Ngaphezu koko, bayidiliza intsika engcwele kaBhahali,+ bayidiliza nendlu kaBhahali,+ bayibekela bucala ukuba ibe yindlu yangasese+ de kube namhla. 28  Ngaloo ndlela uYehu wambhubhisa uBhahali kwaSirayeli. 29  Kodwa izono zikaYerobhoham+ unyana kaNebhati, awamonisa ngazo uSirayeli,+ uYehu akazange aphambuke ekuzilandeleni, oko kukuthi, amathole egolide+ elinye lawo laliseBheteli elinye likwaDan.+ 30  Ngenxa yoko uYehova wathi kuYehu: “Ngenxa yokuba uye wenza okuhle emehlweni am,+ waza wenza ngokuvumelana noko bekusentliziyweni yam ngendlu ka-Ahabhi,+ oonyana bakho besizukulwana sesine baya kukuhlalela etroneni yakwaSirayeli.”+ 31  Yaye uYehu akazange akunyamekele ukuhamba ngomthetho kaYehova uTHIXO kaSirayeli ngentliziyo yakhe yonke.+ Akazange aphambuke ezonweni zikaYerobhoham awamonisa ngazo uSirayeli.+ 32  Ngaloo mihla uYehova waqala ukumnciphisa ngokuthe ngcembe uSirayeli; yaye uHazayeli+ wabaxabela kuwo wonke ummandla wakwaSirayeli, 33  ukususela eYordan ukusa ngasekuphumeni kwelanga, lonke ilizwe laseGiliyadi,+ lamaGadi+ namaRubhen+ namaManase,+ nokususela eArohere,+ engakwintlambo yeArnon, kwaneGiliyadi neBhashan.+ 34  Yonke eminye imicimbi kaYehu nako konke awakwenzayo namandla akhe, akubhalwanga na encwadini+ yemicimbi yemihla yookumkani bakwaSirayeli? 35  Ekugqibeleni uYehu walala kookhokho bakhe,+ baza bamngcwabela eSamariya; yaye uYehowahazi+ unyana wakhe walawula esikhundleni sakhe. 36  Yaye imihla awalawula ngayo uYehu kwaSirayeli yayiyiminyaka engamashumi amabini anesibhozo eSamariya.

Umbhalo osemazantsi