Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Kronike 6:1-42

6  Ngelo xesha uSolomon wathi:+ “UYehova ngokwakhe wathi wayeza kuhlala kwintsunguzi yesithokothoko;+  mna ndikwakhele indawo yokuhlala ephakamileyo,+ indawo yakho emisiweyo yokuba uhlale kuyo ukusa kwixesha elingenammiselo.”+  Wandula ukumkani wabuphethula ubuso bakhe waza walisikelela+ lonke ibandla likaSirayeli, ngoxa lonke ibandla likaSirayeli lalimile.+  Yaye wahlabela mgama wathi: “Makabongwe uYehova uTHIXO kaSirayeli,+ owathetha ngomlomo wakhe noDavide ubawo,+ kwaye ngesandla sakhe uye wazalisekisa,+ esithi,  ‘Kususela ngemini endabakhupha ngayo abantu bam amaSirayeli elizweni laseYiputa andinyulanga sixeko kuzo zonke izizwe zakwaSirayeli ukuba sakhe indlu yegama lam+ ukuba liqhubeke lilapho, yaye andinyulanga mntu ukuba abe yinkokeli yabantu bam amaSirayeli.+  Kodwa ndiya kunyula iYerusalem+ ukuba igama lam libe lapho, yaye ndiya kunyula uDavide ukuba abe phezu kwabantu bam amaSirayeli.’+  Kwakusentliziyweni kaDavide ubawo ukuba alakhele indlu igama likaYehova uTHIXO kaSirayeli.+  Kodwa uYehova wathi kuDavide ubawo, ‘Ngenxa yokuba bekusentliziyweni yakho ukwakhela igama lam indlu, wenze kakuhle, ngenxa yokuba kuye kwasentliziyweni yakho oko.+  Kuphela wena akuyi kuyakha ngokwakho indlu,+ kodwa unyana wakho ophuma esinqeni sakho nguye oya kulakhela indlu igama lam.’+ 10  Yaye uYehova waliphumeza ilizwi+ lakhe awayelithethile, ukuze ndivele esikhundleni sikaDavide ubawo+ ndize ndihlale etroneni+ yakwaSirayeli, kanye njengoko uYehova wayethethile,+ nokuze ndilakhele indlu igama likaYehova uTHIXO kaSirayeli,+ 11  nokuze ndiyimisele khona iTyeya+ apho ukhoyo umnqophiso kaYehova awawenza noonyana bakaSirayeli.”+ 12  Wema phambi kwesibingelelo sikaYehova phambi kwalo lonke ibandla likaSirayeli,+ waza wolula izandla zakhe.+ 13  (Kuba uSolomon wayenze iqonga+ lobhedu walibeka phakathi kwentendelezo.+ Ubude balo babuziikubhite ezintlanu, buziikubhite ezintlanu ububanzi, nokuphakama kwalo kuziikubhite ezintathu; waqhubeka emi kulo.) Waguqa+ ngamadolo phambi kwalo lonke ibandla likaSirayeli wazolulela emazulwini izandla zakhe.+ 14  Wahlabela mgama wathi: “Owu Yehova THIXO kaSirayeli,+ akukho Thixo unjengawe+ emazulwini okanye emhlabeni, ugcina umnqophiso+ nobubele bothando kubakhonzi bakho abahamba phambi kwakho ngentliziyo yabo yonke;+ 15  wena oye wakugcina oko wakuthembisa umkhonzi wakho uDavide ubawo,+ kangangokuba wenza isithembiso ngomlomo wakho, kwaye ngesandla sakho uye wasenza sazaliseka njenganamhla.+ 16  Ke kaloku, Yehova THIXO kaSirayeli, kugcine kumkhonzi wakho uDavide ubawo oko wamthembisa kona, usithi, ‘Akuyi kubakho mntu wakho uya kunqunyulwa phambi kwam ukuba ahlale etroneni kaSirayeli,+ ukuba kuphela oonyana bakho+ baya kunyamekela indlela yabo ngokuhamba emthethweni wam+ kanye njengoko wahambayo phambi kwam.’+ 17  Ke kaloku, Yehova THIXO kaSirayeli,+ khawenze isithembiso+ owamthembisa ngaso umkhonzi wakho uDavide singqineke kunokukholoswa ngaso.+ 18  “Kodwa ngaba ngokwenene uThixo uya kuhlala noluntu emhlabeni?+ Khangela! Izulu, ewe, izulu lawo amazulu, alikulingene;+ kobeka phi, ke, kule ndlu ndiyakhileyo!+ 19  Kwaye umele uwuphulaphule umthandazo womkhonzi wakho+ nesicelo sakhe sobabalo,+ Yehova Thixo wam, ukuze uphulaphule isikhalo sokubongoza+ nomthandazo awuthandazayo umkhonzi wakho phambi kwakho,+ 20  ukuze amehlo akho abe nokuvulekela+ kule ndlu ubusuku nemini, kule ndawo wathi ngayo wawuya kubeka kuyo igama lakho,+ ngokuthi uphulaphule umthandazo athandaza ngawo umkhonzi wakho ngale ndawo.+ 21  Umele uphulaphule isicelo sobabalo somkhonzi wakho+ nesabantu bakho amaSirayeli abathandazela ngaso le ndawo,+ ukuze wena uve ukwindawo ohlala kuyo, emazulwini;+ kwaye umele uve uze uxolele.+ 22  “Ukuba umntu wona idlelane lakhe+ lize libeke isiqalekiso kuye limenze afanelwe+ sisiqalekiso, yaye eze phambi kwesibingelelo sakho kule ndlu ekwisiqalekiso,+ 23  kwanga ungeva nawe usemazulwini,+ uze ubagwebe abakhonzi+ bakho ngokuvakalisa lowo ungongendawo ngokubeka indlela yakhe phezu kwentloko yakhe+ nangokuvakalisa lowo ulilungisa+ elilungisa ngokumnika ngokuvisisana nobulungisa bakhe.+ 24  “Ukuba abantu bakho amaSirayeli bayoyiswa phambi kotshaba+ ngenxa yokuba beqhubeka bekona,+ baze babuyele kuwe+ balibonge igama lakho+ bathandaze+ yaye bacele ubabalo kuwe kule ndlu,+ 25  kwanga ungeva usemazulwini,+ uze usixolele+ isono sabantu bakho amaSirayeli ubabuyisele+ kumhlaba owawunika bona nookhokho babo.+ 26  “Xa amazulu evaliwe kangangokuba kungabikho mvula,+ ngenxa yokuba baye baqhubeka bekona,+ baze bathandaze kule ndawo+ balibonge igama lakho babuye nasesonweni sabo ngenxa yokuba uye waqhubeka ubaxhwalekisa,+ 27  kwanga ungeva usemazulwini, uze usixolele isono sabakhonzi bakho, bona kanye abantu bakho amaSirayeli, ngenxa yokuba ubafundisa+ indlela elungileyo+ abafanele bahambe ngayo; uze uzise imvula+ kwilizwe lakho olinike abantu bakho njengelifa.+ 28  “Ukuba kunokwenzeka kubekho indlala+ elizweni, ukuba kunokwenzeka kubekho indyikitya yokufa,+ ukuba kunokwenzeka kubekho imbalela+ nesihumba,+ iinkumbi+ namaphela;+ ukuba kunokwenzeka iintshaba zabo+ zibangqinge kwilizwe lamasango abo+—naluphi na uhlobo lwesibetho, naluphi na uhlobo lwesifo+ 29  nawuphi na umthandazo,+ nasiphi na isicelo sobabalo+ esinokubakho kuye nawuphi na umntu kubo bonke abantu bakho amaSirayeli,+ ngenxa yokuba bayazi ngamnye isibetho+ sakhe nentlungu yakhe; baze bazolulele kule ndlu izandla zabo,+ 30  kwanga ungeva usemazulwini, kwindawo ohlala kuyo,+ uze uxolele+ yaye unike ngamnye ngokweendlela zakhe zonke,+ ngenxa yokuba uyayazi intliziyo yakhe+ (kuba nguwe kuphela oyazi kakuhle intliziyo yoonyana boluntu);+ 31  ukuze bakoyike,+ bahambe ngeendlela zakho yonke imihla yokuphila kwabo phezu komhlaba owawunika ookhokho bethu.+ 32  “Kwanowasemzini ongeyiyo inxalenye yabantu bakho amaSirayeli+ ovela kwilizwe elikude ngenxa yegama lakho elikhulu+ nangesandla sakho esomeleleyo+ nengalo yakho eyoluliweyo,+ beze bathandaze kule ndlu,+ 33  kwanga ungeva usemazulwini, kwindawo ohlala kuyo emisiweyo,+ uze wenze ngokuvumelana nako konke oko akubizayo owasemzini;+ ukuze zonke izizwana zomhlaba zilazi igama lakho+ zize zikoyike+ njengabantu bakho amaSirayeli, ukuze zazi ukuba le ndlu ndiyakhileyo ibizwe ngegama lakho.+ 34  “Ukuba kunokwenzeka abantu bakho baye emfazweni+ nxamnye neentshaba zabo ngendlela obathumela+ ngayo, baze eneneni bathandaze+ kuwe bejonge kwesi sixeko usinyulileyo nendlu endiyakhele igama lakho,+ 35  umele uwuve usemazulwini umthandazo wabo nokucela kwabo ubabalo,+ yaye umele ubagwebele.+ 36  “Ukuba kunokwenzeka bakone+ (kuba akukho mntu ungoniyo),+ yaye ube nomsindo kubo uze ubanikele elutshabeni, baze abathimbi babo babathabathe njengabathinjwa babase kwilizwe elikufuphi okanye elikude;+ 37  baze ngokwenene babuyele ezingqondweni bekwilizwe abathatyathelwa kulo njengabathinjwa, babuye bacele ubabalo kuwe kwilizwe abathinjelwe kulo,+ besithi, ‘Sonile+ saza senza isiphoso,+ senze ngokungendawo’;+ 38  baze ngokwenene babuyele kuwe ngentliziyo yabo+ yonke nangomphefumlo wabo wonke kwilizwe abathinjelwe kulo+ labo babathabatha njengabathinjwa, bathandaze kuwe bejonge kwilizwe labo owalinika ookhokho babo nesixeko osinyulileyo+ nendlu endiyakhele igama lakho;+ 39  umele uwuve usemazulwini, kwindawo ohlala kuyo emisiweyo,+ umthandazo wabo nokucela kwabo ubabalo,+ yaye umele ubagwebele+ uze ubaxolele+ abantu bakho abakonileyo. 40  “Ke kaloku, Thixo wam, makavuleke amehlo akho+ neendlebe zakho+ maziphulaphule umthandazo owenziwa kule ndawo. 41  Ke kaloku phakama,+ Yehova Thixo, uye endaweni yakho yokuphumla,+ wena neTyeya yamandla akho.+ Ababingeleli bakho, Yehova Thixo, mabambeswe ngosindiso, yaye abanyanisekileyo bakho babe nemihlali ngokulungileyo.+ 42  Owu Yehova Thixo, musa ukubujika ubuso bomthanjiswa wakho.+ Owu khumbula ububele bakho bothando kuDavide umkhonzi wakho.”+

Umbhalo osemazantsi