2 Kronike 18:1-34

18  UYehoshafati waba nobutyebi nozuko ngokuyintabalala;+ kodwa wendiselana+ noAhabhi.+  Ngoko kwiminyaka ethile kamva wehla waya kuAhabhi eSamariya;+ uAhabhi wambingelelela ngezimvu+ nangeenkomo ezininzi yena nabantu bakhe ababenaye. Wamlukuhla+ ukuba anyuke alwe neRamoti-giliyadi.+  Yaye uAhabhi ukumkani wakwaSirayeli wahlabela mgama wathi kuYehoshafati ukumkani wakwaYuda: “Uya kuhamba nam na ukuya eRamoti-giliyadi?”+ Wathi kuye: “Ndifana nawe, abantu bam bayafana nabantu bakho yaye banawe emfazweni.”+  Noko ke, uYehoshafati wathi kukukumkani wakwaSirayeli: “Kwawuncede, ubuzise+ kuqala ngelizwi likaYehova.”  Ngoko ukumkani wakwaSirayeli waqokelela ndawonye abaprofeti,+ amadoda angamakhulu amane, waza wathi kubo: “Siye na emfazweni eRamoti-giliyadi, okanye ndiyeke?”+ Yaye bona bathi: “Nyuka, yaye uTHIXO oyinyaniso uya kuyinikela esandleni sikakumkani.”  Kodwa uYehoshafati wathi: “Usekho na umprofeti kaYehova apha?+ Ngoko masibuzise kuye.”+  Ukumkani wakwaSirayeli wathi kuYehoshafati:+ “Isekho indoda enye+ esingabuzisa ngayo kuYehova, kodwa mna ngokuqinisekileyo ndiyithiyile,+ kuba ayiprofeti zinto zilungileyo ngam, kodwa, ezingalunganga, yonke imihla yayo.+ NguMikaya unyana kaImla.”+ Noko ke, uYehoshafati wathi: “Ukumkani makangathethi into enjalo.”+  Ngako oko ukumkani wakwaSirayeli wabiza igosa lenkundla+ waza wathi: “Zisa uMikaya unyana kaImla ngokukhawuleza.”+  Ke kaloku ukumkani wakwaSirayeli noYehoshafati ukumkani wakwaYuda babehleli elowo etroneni yakhe, bambethe izambatho,+ yaye behleli esandeni kwisango laseSamariya; kwaye bonke abaprofeti babeprofeta phambi kwabo.+ 10  Waza uZedekiya unyana kaKenahana wazenzela iimpondo+ zentsimbi waza wathi: “Utsho uYehova ukuthi,+ ‘Ngezi uya kuwatyhala ngazo amaSiriya de uwatshabalalise.’”+ 11  Yaye bonke abanye abaprofeti babeprofeta ngokufanayo, besithi: “Nyuka uye eRamoti-giliyadi uze uphumelele,+ yaye ngokuqinisekileyo uYehova uya kuyinikela esandleni sikakumkani.”+ 12  Umthunywa owayeye kubiza uMikaya wathetha naye, esithi: “Khangela! Amazwi abaprofeti ngamxhelo mnye alungile kukumkani; ilizwi lakho malibe njengelomnye wabo,+ uze uthethe okulungileyo.”+ 13  Kodwa uMikaya wathi: “Ephila nje uYehova,+ oko aya kukutsho uThixo wam, ndiya kuthetha kona.”+ 14  Wandula ke weza kukumkani, yaye ukumkani wathi kuye: “Mikaya, siye na emfazweni eRamoti-giliyadi, okanye ndiyeke?” Kwaoko wathi: “Nyuka uze uphumelele; yaye baya kunikelwa esandleni senu.”+ 15  Waza wathi ukumkani kuye: “Ndikufungise+ izihlandlo ezingaphi na ukuba ungathethi nto yimbi ngaphandle kwenyaniso kum egameni likaYehova?”+ 16  Ngoko wathi: “Ngokuqinisekileyo ndibona onke amaSirayeli echithachithwe ezintabeni, njengezimvu ezingenamalusi.+ Yaye uYehova wahlabela mgama wathi: ‘Aba abanazo iinkosi.+ Mababuyele ngoxolo ngamnye endlwini yakhe.’”+ 17  Wandula ke ukumkani wakwaSirayeli wathi kuYehoshafati: “Andithanga na kuwe, ‘Uya kuprofeta ngam, kungekhona izinto ezilungileyo kodwa ezimbi’?”+ 18  Wahlabela mgama wathi: “Ngoko ke liveni ilizwi likaYehova:+ Ngokuqinisekileyo ndibona uYehova ehleli etroneni+ yakhe yaye wonke umkhosi+ wamazulu umi ngasekunene nangasekhohlo kwakhe.+ 19  Kwaye uYehova wathi, ‘Ngubani na oya kumqhatha uAhabhi ukumkani wakwaSirayeli ukuba anyuke aze aye kuwa eRamoti-giliyadi?’ Yaye wenjenje ukuthetha lo, ngoxa lowa wayethetha esenjenjeya.+ 20  Ekugqibeleni kwaphuma umoya+ waza wema phambi koYehova waza wathi, ‘Mna ndiya kumqhatha.’ UYehova wathi kuwo, ‘Ngantoni?’+ 21  Yena wathi, ‘Ndiya kuya ndize ngokuqinisekileyo ndibe ngumoya wenkohliso emlonyeni wabo bonke abaprofeti bakhe.’+ Ngoko wathi, ‘Uya kumqhatha, kwaye, ngaphezu koko, uya kuphumelela.+ Phuma uze wenze ngaloo ndlela.’+ 22  Ke kaloku uYehova ubeke umoya wenkohliso emlonyeni waba baprofeti bakho;+ kodwa uYehova uthethe intlekele ngawe.”+ 23  UZedekiya+ unyana kaKenahana+ wasondela kuMikaya+ wamqhwaba esidleleni+ wathi: “Udlule ngayiphi indlela umoya kaYehova kum ukuze uze kuthetha nawe?”+ 24  UMikaya wathi: “Khangela! Uya kubona ukuba kungayiphi na indlela ngaloo mini+ uya kungena kwelona gumbi lingaphakathi ukuze uzifihle.”+ 25  Wandula ukumkani wakwaSirayeli wathi: “Thabathani uMikaya nimjikise nimse kuAmon intloko yesixeko nakuYowashe unyana kakumkani.+ 26  Nize nithi, ‘Utsho ukumkani ukuthi: “Fakani lo mfo endlwini yamabanjwa+ nimondle ngomxhesho oncitshisiweyo wesonka+ nomxhesho oncitshisiweyo wamanzi de ndibuye ndiseluxolweni.”’”+ 27  UMikaya wathi: “Ukuba uye wabuya useluxolweni, woba uYehova akathethanga nam.”+ Waza wongeza wathi: “Yivani, nonke zizwana.”+ 28  Ukumkani wakwaSirayeli noYehoshafati ukumkani wakwaYuda benyuka baya eRamoti-giliyadi.+ 29  Ukumkani wakwaSirayeli wathi kuYehoshafati: “Ndiza kuzenza mntu wumbi+ ndingene edabini, kodwa wena yambatha izambatho zakho.”+ Ngako oko, ukumkani wakwaSirayeli wazenza mntu wumbi, emva koko bangena edabini.+ 30  Ke yena ukumkani waseSiriya, wayeyalele iintloko zeenqwelo zakhe, esithi: “Nize nilwe, kungekhona nomncinane okanye omkhulu, kodwa nilwe nokumkani kaSirayeli yedwa.”+ 31  Yaye kwathi, kwamsinya nje zakuba iintloko zeenqwelo zimbonile uYehoshafati, zona zathi kuzo: “Ngukumkani wakwaSirayeli.”+ Ngoko zajika ukuze zilwe naye; waza uYehoshafati wakhala efuna uncedo,+ yaye uYehova wamnceda,+ waza uThixo kamsinya wazisusa kuye.+ 32  Yaye kwathi, kamsinya nje zakuba zibonile iintloko zeenqwelo ukuba yayingengokumkani wakwaSirayeli, ngoko nangoko zayeka ukumlandela.+ 33  Kwakukho indoda eyayigoba isaphetha ngobumsulwa, kodwa yabetha+ ukumkani wakwaSirayeli phakathi kwezihlomo nesambatho sentsimbi, kangangokuba wathi kumqhubi wenqwelo:+ “Jika isandla sakho, undikhuphe kule nkampu, ngenxa yokuba ndingxwelerheke kakubi.”+ 34  Laya liqina ngaloo mini idabi, yaye ukumkani wakwaSirayeli kwafuneka agcinwe emile kwinqwelo ekhangelene namaSiriya de kwangokuhlwa; yaye wafa ngexesha lokutshona kwelanga.+

Umbhalo osemazantsi