Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Korinte 12:1-21

12  Ndimele ndiqhayise. Akuyongenelo; kodwa ndiya kudlulela kwimibono engaphaya+ kweyemvelo nezityhilelo zeNkosi.  Ndazi umntu omanyene noKristu owathi, kwiminyaka elishumi elinesine edluleyo—enoba kwakusemzimbeni okanye kwakungekho mzimbeni andazi; nguThixo owaziyo—wathatyathwa+ enjalo wasiwa kwelesithathu izulu.  Enoba kwakusemzimbeni okanye ngaphandle komzimba,+ andazi, nguThixo owaziyo, kodwa ndiyazi ukuba loo mntu  wathatyathelwa eparadesi+ waza weva amazwi angathethekiyo ekungekho mthethweni ukuba umntu awathethe.  Ndiza kuqhayisa ngaloo mntu, kodwa andizi kuqhayisa ngam, ngaphandle kobuthathaka bam.+  Kuba ukuba ndifuna ukuqhayisa,+ andiyi kuba ngongenangqiqo, kuba ndiya kuthetha inyaniso. Kodwa ndiyarhoxa, ukuze kungabikho bani undizisela udumo olungakumbi kunoko andibona ndikuko okanye akuvayo kum,  ngenxa nje yezityhilelo ezigqithiseleyo. Ngoko ke, ukuze ndingazivi ndiphakame ngokugqithiseleyo,+ ndanikwa iliva enyameni,+ ingelosi kaSathana, ukuba indimpakaze, ukuze ndingaphakami ngokugqithiseleyo.  Ngenxa yoku ndayibongoza izihlandlo ezithathu+ iNkosi ukuba lisuke kum;  ukanti ngokwenene yathi kum: “Ububele bam obunganifanelanga bukulingene;+ kuba amandla am enziwa agqibelele kubuthathaka.”+ Ke ngoko, ngokuchulumanca okukhulu, ndiza kuqhayisa ngobuthathaka bam,+ ukuze amandla kaKRISTU ahlale njengentente phezu kwam. 10  Ngoko ke ndiyakholiswa bubuthathaka, kukuthukwa, kukuswela, ziintshutshiso neenzima, ngenxa kaKristu. Kuba xa ndibuthathaka, kuxa kanye ndinamandla.+ 11  Ndisuke andabi nangqiqo. Nini abandinyanzelele+ koko, kuba bendifanele ukunconyelwa nini. Nokuba andinto yanto,+ andikho nganeno nganto kwabo bapostile benu baziincamisa.+ 12  Eneneni, imiqondiso yokuba ngumpostile+ yaveliswa phakathi kwenu ngonyamezelo lonke,+ nangemiqondiso nemihlola nemisebenzi yamandla.+ 13  Kuba yintoni na enasilela ngayo kwamanye amabandla, ngaphandle kokuba mna ngokwam ndingazange ndibe luxanduva kuni?+ Ndixoleleni ke ngoku kungalungisi. 14  Khangelani! Esi sisihlandlo sesithathu+ ndilungele ukuza kuni, yaye andizi kuba luxanduva. Kuba ndifuna, kungekhona izinto zenu,+ kodwa nina; kuba asingobantwana+ abafanele ukuqwebela abazali babo, kodwa ngabazali abafanele baqwebele abantwana babo.+ 15  Mna ke ndiya kuchulumanca kakhulu ukuba ndinokudleka ndize ndisetyenziswe ngokupheleleyo ngenxa yemiphefumlo yenu.+ Ukuba ndinithanda kakhulu, ndiza kuthandwa kancinane na mna? 16  Kodwa nokuba kungade kube njalo, andizange ndibe luxanduva kuni.+ Noko ke, nithi, “ndandinobuqhophololo” yaye ndanibambisa “ngenkohliso.”+ 17  Nabani na ke kwabo ndibathumele kuni, andizange ndinixhaphaze ngaye, andibi kunjalo? 18  Ndambongoza uTito yaye ndathumela umzalwana kunye naye. UTito akazange anixhaphaze konke konke, andibi kunjalo?+ Sahamba ngomoya ofanayo,+ akunjalo? Kumanyathelo afanayo, akunjalo? 19  Ngaba lonke eli thuba benicinga ukuba siyazithethelela kuni? Sithetha phambi koThixo ngoKristu. Kodwa konke oku, zintanda, sikuthetha ukuze nakheke.+ 20  Ndinoloyiko lokuba ndifike+ ningeyiyo into endinqwenela ukufika niyiyo, nam ndingeyiyo leyo nindinqwenelela ukuba ndibe yiyo, kodwa, endaweni yoko, kusenokubakho imbambano, ikhwele,+ ukufikelwa ngumsindo, usukuzwano, ukudlan’ izithende, ukuhleba, ukufikelwa kukukhukhumala, izidubedube.+ 21  Hleze ndithi, ndakufika kunjalo, uThixo wam andithobe phakathi kwenu, ndize ndizile ngenxa yabaninzi abonileyo+ baza abaguquka ekungahlambulukini nakuhenyuzo+ nakwihambo yabo evakalala+ abaye bayiqhelisela.

Umbhalo osemazantsi