Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Korinte 11:1-33

11  Akwaba ningandinyamezela koku kungabi nangqiqo kwam kuncinane.+ Kodwa, enyanisweni, niyandinyamezela!  Kuba ndiyanikhweletela ngekhwele lobuthixo,+ kuba ngokobuqu ndanithembisa ukunitshatisela+ kwindoda enye+ ukuze ndininikele ninjengentombi enyulu+ kuKRISTU.+  Kodwa ndiyoyika ukuba ngandlel’ ithile, njengoko inyoka yamlukuhlayo uEva+ ngobuqhokolo bayo, iingqondo zenu zisenokonakaliswa+ zisuke ekunyanisekeni nakubunyulu obufanele uKRISTU.+  Kuba, ngokunjalo, ukuba uthile uyeza aze ashumayele uYesu ongenguye lowo samshumayelayo,+ okanye namkela umoya ongenguwo lowo nawamkelayo,+ okanye iindaba ezilungileyo+ ezingezizo ezo nazamkelayo, nimnyamezela ngokulula.+  Kuba ndizigqala ndingekho ngaphantsi+ nakanye kubapostile benu abaziincamisa.+  Nokuba andinabuchule ngentetho,+ ngokuqinisekileyo andinjalo ngolwazi;+ kodwa ngandlela zonke salubonakalisa kuni kuzo zonke izinto.+  Okanye ndenza isono na ngokuzithoba kwam+ ukuze niphakanyiswe, ngenxa yokuba ndathi ngaphandle kweendleko+ ndavakalisa ngochulumanco kuni iindaba ezilungileyo zikaThixo?  Amanye amabandla ndawaphanga ngokwamkela amalungiselelo ukuze ndilungiselele nina;+  ukanti xa ndandinani ndaza ndaswela, andizange ndibe luxanduva nakomnye,+ kuba abazalwana ababevela eMakedoni+ bakubonelela ngokuyintabalala ukuswela kwam. Ewe, ngandlela zonke andizange ndibe luxanduva kuni yaye ndiya kuhlala ndinjalo.+ 10  Ndithetha inyaniso+ ndikuKristu ukuba andisayi kuze ndiyekiswe ukuqhayisa+ kwimimandla yelaseAkhaya. 11  Ngasiphi isizathu? Ngenxa yokuba ndinganithandi na? UThixo uyazi ukuba ndiyanithanda.+ 12  Ndisaza kuqhubeka noko ndikwenzayo,+ ukuze ndibathintele abo banyhwalazayo, beqhayisa ngokuba bakwisigxina esilingana nesethu. 13  Kuba abo abanjalo ngabapostile bobuxoki, abasebenzi benkohliso,+ bezimilisa okwabapostile bakaKristu.+ 14  Yaye akumangalisi oko, kuba noSathana ngokwakhe uzimilisa okwengelosi yokukhanya.+ 15  Ngoko ke akunto inkulu ukuba nabalungiseleli+ bakhe bazimilise okwabalungiseleli bobulungisa. Kodwa isiphelo sabo siya kuba ngokwemisebenzi yabo.+ 16  Kwakhona ndithi, Makungabikho mntu ucinga ukuba andinangqiqo. Ukanti, ukuba ngokwenene nicinga oko, ndamkeleni nokuba ndinjengongenangqiqo, ukuze ndiqhayise kancinane nam.+ 17  Oko ndikuthethayo andikuthethi ngokwaseNkosini, ndikuthetha ngokoswele ingqiqo, ngokuzithemba ngokugqithiseleyo ngokuqhayisa.+ 18  Ekubeni abaninzi beqhayisa ngokwenyama,+ nam ndiza kuqhayisa. 19  Kuba nakuba nina ninengqiqo, niyakuthakazelela ukunyamezela abantu abangenangqiqo. 20  Enyanisweni, ninyamezela nabani na onikhobokisayo,+ nabani na oqwenga oko ninako, nabani na oxhakamfula oko ninako, nabani na oziphakamisa ngaphezu kwenu, nabani na onibetha ebusweni.+ 21  Ndikutsho oku njengehlazo kuthi, ngokungathi isikhundla sethu sasibuthathaka. Kodwa ukuba nabani na uzenza okhaliphileyo kokuthile—ndithetha ngokungekho ngqiqweni+—nam ndizenza okhaliphileyo kuko. 22  BangamaHebhere na? Nam ndinguye.+ BangamaSirayeli na? Nam ndinguye. Bayimbewu ka-Abraham na? Nam ndiyiyo.+ 23  Bangabalungiseleli bakaKristu na? Ndiphendula njengomntu ophambeneyo, ndingobalaseleyo:+ ngokusebenza ngakumbi,+ ngokuba sezintolongweni kaninzi,+ ngezithonga ezigqithiseleyo, ngokusinda cebetshu ekufeni ngokufuthi.+ 24  KumaYuda ndamkela izihlandlo ezihlanu imivumbo emashumi mane+ kwaphuka wamnye, 25  ndabethwa ngeentonga izihlandlo ezithathu,+ yaye ndakha ndaxulutywa,+ ndaba namava okwaphukelwa yinqanawa izihlandlo ezithathu,+ ndachitha ubusuku nemini enzulwini; 26  ndaba seluhambeni ngokufuthi, ndaba sezingozini zemilambo, iingozi zezihange,+ iingozi kwisizwe sakowethu,+ iingozi ezintlangeni,+ iingozi esixekweni,+ iingozi entlango, iingozi elwandle, iingozi phakathi kwabazalwana bobuxoki, 27  ndasebenza, ndibulaleka, ndingalali ebusuku ngokufuthi,+ ndilamba, ndinxanwa,+ ndizila ukutya izihlandlo ezininzi,+ ndisengqeleni yaye ndize. 28  Ngaphandle kwezo zinto zohlobo lwangaphandle, ndinoxanduva endisoloko ndinalo mihla le, lokuxhalabela onke amabandla.+ 29  Ngubani na obuthathaka,+ ndize mna ndingabi buthathaka? Ngubani na okhutyekiswayo, ndize mna ndingavakalelwa? 30  Ukuba kuyimfuneko ukuba ndiqhayise, ndiza kuqhayisa+ ngezinto ezinokuthanani nobuthathaka bam. 31  UTHIXO noYise weNkosi uYesu, Lowo kanye ungowokudunyiswa ngonaphakade, uyazi ukuba andixoki. 32  Xa ndandiseDamasko irhuluneli eyayiphantsi kuka-Areta ukumkani yayisilinda isixeko samaDamasko ukuze indibambe,+ 33  kodwa ndahliswa ngomnyazi+ ngefestile eseludongeni ndaza ndasinda ezandleni zayo.

Umbhalo osemazantsi