Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

2 Korinte 1:1-24

1  UPawulos, umpostile+ kaKristu Yesu ngokuthanda kukaThixo, noTimoti+ umzalwana wethu, ubhalela ibandla likaThixo eliseKorinte, ndawonye nabo bonke abangcwele+ abakulo lonke elaseAkhaya:+  Ngamana ningaba nobubele obungasifanelanga noxolo oluvela kuThixo uBawo wethu neNkosi uYesu Kristu.+  Makabongwe uTHIXO noYise+ weNkosi yethu uYesu Kristu, uYise onenceba+ noTHIXO wentuthuzelo yonke,+  osithuthuzelayo kuyo yonke imbandezelo yethu,+ ukuze sikwazi ukuthuthuzela+ abo bakulo naluphi na uhlobo lwembandezelo ngayo intuthuzelo nathi ngokwethu esithuthuzelwa ngayo nguThixo.+  Kuba kanye njengoko iimbandezelo ngenxa kaKRISTU ziphuphuma kuthi,+ ngokunjalo nentuthuzelo esiyifumanayo iyaphuphuma ngoKRISTU.+  Ngoko ke, xa sibandezeleka, oko kuyintuthuzelo nosindiso kuni;+ naxa sithuthuzelwa, oko kukuze nani nithuthuzeleke ukuze nikwazi ukunyamezela iimbandezelo ezifana nezethu.+  Yaye ngoko ithemba lethu ngani alixengaxengi, kuba siyazi ukuba njengoko nidlelana nathi ngeembandezelo, nikwadlelana nathi nangentuthuzelo.+  Kuba asifuni ningazi, bazalwana, ngembandezelo esaba nayo kwisithili saseAsiya,+ ukuba sasikwingcinezelo engaphaya kwamandla ethu, kangangokuba sasingaqinisekanga kwanangobomi bethu.+  Enyanisweni, savakalelwa kukuba sasifumene isigwebo sokufa. Oku kwakungenjongo yokuba singazithembi thina,+ kodwa sithembele kuTHIXO ovusa abafileyo.+ 10  Wasihlangula entweni enkulu kangako enjengokufa yaye uyasihlangula nangoku;+ kwaye sinethemba lokuba usaya kusihlangula ngokubhekele phaya.+ 11  Nani ninokunceda ngokusenzela isikhungo,+ ukuze babe baninzi abasibulelelayo+ kuba siye senzelwa ububele ngenxa yemithandazo yabaninzi.+ 12  Sineqhayiya, kwaye nesazela sethu siyasingqinela+ ukuba, siye saziphatha ngobungcwele nokunyaniseka kobuthixo phakathi kwabantu behlabathi, ngokukodwa ke phakathi kwenu, kungekhona ngobulumko benyama+ kodwa ngobubele obungasifanelanga bukaThixo. 13  Kuba ngokwenene asinibhaleli ezinye izinto ngaphandle kwezo nizazi kakuhle neniziqondayo; nendithemba ukuba niya kuqhubeka niziqonda kude kube sekupheleni,+ 14  kanye njengoko niqonda, ukusa kumkhamo othile, ukuba siliqhayiya lenu,+ kanye njengoko nani niza kuba lelethu ngemini yeNkosi yethu uYesu.+ 15  Njengoko ndinale ntembelo, bendizimisele ngaphambili ukuza kuni,+ ukuze nivuye okwesihlandlo sesibini,+ 16  ndize ekusukeni kwam kuni ndiye eMakedoni,+ ndiphinde xa ndivela eMakedoni+ ndibuyele kwakuni, nize nindikhaphe+ umganyana ukuya kwelakwaYuda. 17  Kaloku, xa ndandizimisele ukwenza oko, ndandingaqhuli,+ andibi kunjalo? Okanye izinto endizicebayo, ndiziceba ngokwenyama na,+ ukuze kum “uEwe abe nguEwe” “noHayi abe nguHayi”?+ 18  Kodwa kunokuthenjelwa kuThixo ukuba uEwe wethu akangoHayi. 19  Kuba uNyana kaThixo,+ uKristu Yesu, esashumayela ngaye phakathi kwenu, oko kukuthi, mna noSilvano noTimoti,+ akazange abe nguEwe ukanti enguHayi, kodwa uEwe uye waba nguEwe kuye.+ 20  Kuba kungakhathaliseki ukuba zininzi kangakanani na izithembiso+ zikaThixo, ziye zaba nguEwe ngaye.+ Ngoko ke kwangaye kuthiwa “Amen”+ kuThixo ukuze azukiswe ngathi. 21  Kodwa lowo usiqinisekisayo ukuba thina nani singabakaKristu nalowo usithambisileyo+ nguThixo. 22  Ukwabeke netywina+ lakhe kuthi yaye ubeke umqondiso+ woko kuzayo, oko kukuthi, umoya,+ ezintliziyweni zethu. 23  Ke kaloku ndibiza uThixo ukuba abe lingqina+ nxamnye nomphefumlo wam ukuba isizathu sokuba ndingekezi eKorinte kukwazelelela+ nina. 24  Asikuko ukuba siziinkosi+ phezu kokholo lwenu, kodwa singabasebenzi abangamadlelane+ ukuze nibe novuyo, kuba nimi+ ngokholo lwenu.+

Umbhalo osemazantsi