Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Yohane 5:1-21

5  Bonke abakholwayo ukuba uYesu unguKRISTU bazelwe nguThixo,+ yaye bonke abamthandayo lowo wazalayo bayamthanda nalowo uzelweyo nguye.+  Ngako oko sazi ngale nto ukuba siyabathanda+ abantwana bakaThixo,+ ngokuthi simthande uThixo yaye senze imiyalelo yakhe.+  Kuba ukumthanda+ uThixo kuko ukuthi, siyigcine imiyalelo yakhe;+ kwaye ayinzima imiyalelo yakhe,+  ngenxa yokuba yonk’ into eye yazalwa+ nguThixo iyaloyisa ihlabathi.+ Lulo ke olu uloyiso+ esiloyise+ ngalo ihlabathi, ukholo lwethu.+  Ngubani lowo uloyisayo+ ihlabathi+ ngaphandle kwalowo ukholwayo+ ukuba uYesu unguNyana kaThixo?+  Lo ngulowo weza ngamanzi negazi, uYesu Kristu; kungengamanzi+ kuphela, kodwa ngamanzi nangegazi.+ Yaye umoya+ uyakungqina oko, kuba umoya uyinyaniso.  Ngokuba bathathu abanikela ubungqina,  ngumoya+ namanzi+ negazi,+ yaye aba bathathu bayavumelana.+  Ekubeni sibamkela ubungqina babantu,+ bona ke ubungqina bukaThixo bukhulu ngakumbi, bungqina+ obo uThixo abunikelayo ngokuphathelele uNyana wakhe. 10  Umntu okholwayo kuNyana kaThixo unabo ubungqina+ ngaphakathi kwakhe. Umntu ongakholwayo kuThixo umenze ixoki,+ ngenxa yokuba akakholwanga kubungqina obunikelweyo,+ obo aye uThixo njengengqina+ wabunikela ngokuphathelele uNyana wakhe. 11  Yaye obu bungqina bunikelweyo, bukukuba, uThixo usinike ubomi obungunaphakade,+ yaye obu bomi bukuNyana wakhe.+ 12  Lowo unaye uNyana unabo obu bomi; lowo ungenaye uNyana kaThixo akanabo obu bomi.+ 13  Ndinibhalela ezi zinto ukuze nazi ukuba ninabo ubomi obungunaphakade,+ nina enikholwayo egameni loNyana kaThixo.+ 14  Yaye sinentembelo yokuba,+ kungakhathaliseki ukuba yintoni na esiyicelayo ngokuvumelana nokuthanda kwakhe, uyasiva.+ 15  Njengoko sisazi ukuba uyasiva kuko konke esikucelayo,+ siyazi ke ukuba siza kuzifumana izinto esizicelileyo kuye.+ 16  Ukuba umntu uthe wabona umzalwana wakhe esenza isono esingasingisi kufeni,+ makambongozele, yaye yena uya kumnika ubomi+ lowo wenze isono esingasingisi kufeni. Sikho ke nesono esisingisa ekufeni.+ Anditsho ukuthi makacelele sona.+ 17  Yonke intswela-bulungisa isisono;+ ukanti kukho isono esingasingisi kufeni. 18  Siyazi ukuba bonke abantu abazelwe nguThixo+ abasiqheliseli isono, kuba Lowo+ uzelweyo nguThixo ungumlindi wabo, ngoko ke ongendawo akanandlela yakubambelela nkqi kubo.+ 19  Siyazi ukuba thina singabakaThixo,+ kodwa ihlabathi liphela lisemandleni ongendawo.+ 20  Ke siyazi ukuba uNyana kaThixo ufikile,+ wasinika amandla okuqonda+ ukuze simazi lowo uyinyaniso.+ Yaye simanyene+ nalowo uyinyaniso, ngoNyana wakhe uYesu Kristu. Lo nguThixo oyinyaniso+ nobomi obungunaphakade.+ 21  Bantwana abancinane, zilindeni kuzo izithixo.+

Umbhalo osemazantsi