Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Yohane 4:1-21

4  Zintanda, musani ukuwakholelwa onke amazwi aphefumlelweyo,+ kodwa wavavanyeni amazwi aphefumlelweyo ukuze nibone enoba aphuma kuThixo kusini na,+ kuba kuye kwavela abaprofeti bobuxoki abaninzi ehlabathini.+  Niya kuwazi ngale nto ke amazwi aphefumlelweyo avela kuThixo:+ Onke amazwi aphefumlelweyo amvumayo uYesu Kristu njengoye weza esenyameni aphuma kuThixo,+  kodwa onke amazwi aphefumlelweyo angamvumiyo uYesu akaphumi kuThixo.+ Kunoko, lawo ngamazwi aphefumlelweyo omchasi-Kristu enevayo ukuba ayeza,+ yaye ngoku sele ekho ehlabathini.+  Nina niphuma kuThixo, bantwana abancinane, yaye niye naboyisa abo bantu,+ ngenxa yokuba lowo umanyene+ nani mkhulu+ kunalowo umanyene nehlabathi.+  Bona baphuma ehlabathini;+ kungenxa yoko le nto bethetha oko kuphuma kulo ihlabathi yaye ihlabathi liyabaphulaphula.+  Thina siphuma kuThixo.+ Lowo umaziyo uThixo uyasiphulaphula;+ lowo ungaphumi kuThixo akasiphulaphuli.+ Le yindlela esiwaphawula ngayo amazwi aphefumlelweyo enyaniso namazwi aphefumlelweyo esiphoso.+  Zintanda, masiqhubeke sithandana,+ ngenxa yokuba uthando+ luvela kuThixo, yaye bonke abanothando bazelwe nguThixo,+ kwaye bayamazi uThixo.+  Lowo ungenaluthando akamazi uThixo, kuba uThixo uluthando.+  Kwabonakaliswa ngale ukusithanda kukaThixo,+ ngokuthi uThixo athumele uNyana+ wakhe okuphela kwamzeleyo ehlabathini ukuze sizuze ubomi ngaye.+ 10  Ngoko ayisithi esamthandayo uThixo, koko nguye owasithandayo waza wathumela uNyana wakhe njengombingelelo+ wokucamagushela+ izono zethu.+ 11  Zintanda, ekubeni uThixo eye wasithanda ngolo hlobo, nathi simele sithandane.+ 12  Akukho bani uye wambona uThixo nangaliphi na ixesha.+ Ukuba siqhubeka sithandana, uThixo uhleli kuthi yaye uthando lwakhe lwenziwa lugqibelele kuthi.+ 13  Siyazi ukuba simanyene+ naye, naye umanyene nathi,+ kuba usinike umoya wakhe.+ 14  Ukongezelela, nathi sizibonele+ yaye siyangqina+ ukuba uBawo uye wamthumela uNyana wakhe njengoMsindisi wehlabathi.+ 15  Nabani na ovumayo ukuba uYesu Kristu unguNyana kaThixo,+ umanyene noThixo, noThixo umanyene naye.+ 16  Sikwazile thina, sakholwa kukusithanda+ kukaThixo. UThixo uluthando,+ yaye lowo uhleli eluthandweni+ umanyene noThixo, noThixo umanyene+ naye. 17  Le yindlela uthando oluye lwenziwa lwagqibelela ngayo kuthi, ukuze sibe nenkululeko yokuthetha+ ngemini yomgwebo,+ kuba, kanye njengoko enjalo yena, sinjalo nathi kweli hlabathi.+ 18  Akukho loyiko eluthandweni,+ kodwa uthando olugqibeleleyo luluphosela phandle uloyiko,+ kuba uloyiko luyangcungcuthekisa. Eneneni, lowo unoloyiko akagqibelelanga eluthandweni.+ 19  Thina ke, sinalo uthando, kuba wasithanda kuqala.+ 20  Ukuba umntu uthi: “Ndiyamthanda uThixo,” kodwa abe emthiyile umzalwana wakhe, ulixoki.+ Kuba lowo ungamthandiyo umzalwana wakhe,+ ambonileyo, akanako ukumthanda uThixo, angambonanga.+ 21  Nguwo lo myalelo asinike wona,+ wokuba lowo umthandayo uThixo ufanele amthande nomzalwana wakhe.+

Umbhalo osemazantsi