Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Yohane 2:1-29

2  Bantwana bam abancinane, ndinibhalela ezi zinto ukuze ningenzi sono.+ Ukanti, ukuba nabani na uthi enze isono, sinaye umncedi+ kuBawo, uYesu Kristu, lowo ulilungisa.+  Yena ungumbingelelo+ wokucamagushela+ izono zethu,+ kanti kungekhona ezethu+ kuphela kodwa kwanezehlabathi liphela.+  Sazi ngale nto ukuba siyamazi, ngokuthi siqhubeke siyigcina imiyalelo yakhe.+  Lowo uthi: “Ndiyamazi,”+ kodwa angayigcini imiyalelo yakhe,+ ulixoki, yaye inyaniso ayikho kuloo mntu.+  Kodwa nabani na othi aligcine ilizwi lakhe,+ eneneni uthando lukaThixo lwenziwe lwagqibelela kuloo mntu.+ Yiyo ke leyo indlela esiya kwazi ngayo ukuba simanyene naye.+  Lowo uthi uhleli emanyene+ naye ubophelelekile ukuba naye ngokwakhe aqhubeke ehamba kanye njengoko yena lowo wahambayo.+  Zintanda, ndinibhalela, kungekhona umyalelo omtsha, kodwa umyalelo omdala+ lowo beninawo ukususela ekuqaleni.+ Lo myalelo mdala lilizwi enalivayo.  Kwakhona, ndinibhalela umyalelo omtsha, isibakala esiyinyaniso kwimeko yakhe nakweyenu, ngenxa yokuba ubumnyama+ buyadlula yaye ukukhanya kokwenyaniso+ sele kukhanya.  Lowo uthi usekukhanyeni, abe kodwa emthiyile+ umzalwana wakhe, usesebumnyameni nangoku.+ 10  Lowo umthandayo umzalwana wakhe uhleli ekukhanyeni,+ yaye akukho sikhubekiso kuye.+ 11  Kodwa lowo umthiyileyo umzalwana wakhe usebumnyameni yaye uhamba ebumnyameni,+ akazi nalapho aya khona,+ kuba ubumnyama buwamfamekisile amehlo akhe. 12  Ndiyanibhalela, bantwana abancinane, kuba nizixolelwe izono zenu ngenxa yegama lakhe.+ 13  Ndiyanibhalela, boyise, kuba niye nafikelela ekumazini lowo ukhoyo ukususela ekuqaleni.+ Ndiyanibhalela, bafana,+ kuba niye namoyisa lowo ungendawo.+ Ndiyanibhalela nani, bantwana baselula,+ kuba niye nafikelela ekumazini uBawo.+ 14  Ndibhalela nina, boyise,+ ngenxa yokuba niye nafikelela ekumazini lowo ukhoyo ukususela ekuqaleni.+ Ndibhalela nina, bafana, ngenxa yokuba nomelele+ yaye ilizwi likaThixo lihleli kuni+ ibe niye namoyisa lowo ungendawo.+ 15  Musani ukulithanda ihlabathi nezinto ezisehlabathini.+ Nabani na olithandayo ihlabathi, uthando lukaBawo alukho kuye;+ 16  kuba konke okusehlabathini+—inkanuko yenyama+ nenkanuko yamehlo+ nokuqhayisa ngezinto zobu bomi+—akuphumi kuBawo, kodwa kuphuma ehlabathini.+ 17  Ngapha koko, ihlabathi liyadlula nenkanuko yalo,+ kodwa lowo wenza ukuthanda+ kukaThixo uhleli ngonaphakade.+ 18  Bantwana abaselula, sekulilixa lokugqibela,+ yaye, kanye njengoko nevayo ukuba umchasi-Kristu uyeza,+ nangoku sebevele babaninzi abachasi-Kristu;+ nto leyo esenza sazi ukuba sekulilixa lokugqibela. 19  Bakreqa kuthi, kuba babengengabo abethu kakade;+ ukuba babengabethu, ngebabehleli kunye nathi.+ Kodwa bakreqa ukuze kubonakale ukuba asingabo bonke abangabethu.+ 20  Kodwa ke nina niye nathanjiswa ngulowo ungcwele;+ ngoko ke nonke ninolwazi.+ 21  Ndinibhalela, kungengakuba ningayazi inyaniso,+ kodwa ngenxa yokuba niyazi,+ nangenxa yokuba akukho buxoki buphuma enyanisweni.+ 22  Ngubani na olixoki ukuba asinguye lowo ukhanyelayo ukuba uYesu unguKRISTU?+ Umntu onjalo ungumchasi-Kristu,+ okhanyela uBawo noNyana.+ 23  Wonk’ ubani omkhanyelayo uNyana akanaye noBawo.+ Lowo umvumayo+ uNyana unaye noBawo.+ 24  Ke nina, oko niye nakuva ukususela ekuqaleni makuhlale kuni.+ Ukuba oko niye nakuva ukususela ekuqaleni kuyahlala kuni, nani niya kuhlala nimanyene+ noNyana yaye nimanyene noBawo.+ 25  Ngapha koko, into awasithembisa yona, bubomi obungunaphakade.+ 26  Ezi zinto ndinibhalela mayela nabo bazama ukunilahlekisa.+ 27  Ke nina, njengoko enithambisile,+ akukho mfuneko yokuba nifundiswe nangubani na;+ kodwa, ekubeni ngokunithambisa kwakhe enifundise zonke izinto,+ yaye imfundiso yakhe iyinyaniso+ ingebobuxoki, hlalani ke nimanyene+ naye. 28  Ngoko ke, bantwana abancinane,+ hlalani nimanyene+ naye, ukuze xa ebonakaliswa+ sibe nenkululeko yokuthetha+ size singahlaziswa simke kuye ebudeni bobukho bakhe.+ 29  Ukuba niyazi ukuba yena ulilungisa,+ niya kwazi nokuba wonk’ ubani oqhelisela ubulungisa uzelwe nguye.+

Umbhalo osemazantsi