Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Timoti 6:1-21

6  Bonke abangamakhoboka phantsi kwedyokhwe mabaqhubeke bebagqala abanini babo njengabafanelwe yimbeko epheleleyo,+ ukuze kungathethwa kakubi ngemfundiso nangegama likaThixo.+  Ngaphezu koko, abo banabanini abakholwayo+ mabangaze babajongele phantsi,+ kuba bangabazalwana.+ Kunoko, mabakulungele ngakumbi ukuba ngamakhoboka, ngenxa yokuba abo bafumana ingenelo yenkonzo yabo entle bangamakholwa yaye baziintanda. Qhubeka ufundisa yaye ubabongoza ngezi zinto.+  Nabani na ofundisa enye imfundiso+ engahambisaniyo namazwi aphilileyo+ eNkosi yethu uYesu Kristu, nengavumelaniyo nozinikelo lobuthixo,+  ukhukhumele likratshi,+ uswele ingqiqo,+ yaye ugula ngengqondo+ ziimbuzwano nokuxambulisana ngamazwi.+ Kwezi zinto kuphuma umona,+ imbambano, ukutshabhisa,+ urhano olungendawo,  iimpikiswano ezishushu zochuku kubantu abonakele ingqondo+ nabahluthwe inyaniso,+ becinga ukuba uzinikelo lobuthixo yinto yokufumana inzuzo.+  Phofu ke, iyinene yona into yokuba, uzinikelo lobuthixo+ kunye nokwanela,+ kuyinzuzo enkulu.+  Asingenanga nanto ehlabathini, ngoko ke asinakuphuma nanto.+  Ukuba sinesixhaso nesambatho, masaneliswe zezo zinto.+  Noko ke, abo bazimisele ukuba zizityebi beyela ekuhendweni+ nasemgibeni, nakwiminqweno emininzi engekho ngqiqweni neyenzakalisayo,+ ekhokelela entshabalalweni nasekonakaleni.+ 10  Kuba ukuthanda+ imali yingcambu+ yazo zonke iintlobo zobubi,+ yaye ngenxa yokusukelana nolo thando bambi baye balahlekana nokholo, bezingxwelerha ngeentlungu ezininzi.+ 11  Noko ke, wena, mntu kaThixo, saba kwezi zinto.+ Kodwa phuthuma ubulungisa, uzinikelo lobuthixo, ukholo, uthando, unyamezelo, umoya wobulali.+ 12  Yilwa umlo omhle wokholo,+ bubambe ngokuqinileyo ubomi obungunaphakade owabizelwa kubo waza wenza uvumo oluhle lwasesidlangalaleni+ phambi kwamangqina amaninzi. 13  Ngoku ke, emehlweni kaThixo, ogcina zonke izinto ziphila, nakaKristu Yesu, owathi njengengqina+ wenza uvumo oluhle lwasesidlangalaleni+ phambi koPontiyo Pilato,+ ndiyakuyalela+ 14  ukuba uyigcine ngendlela engenabala nengenakukhalazeleka le miyalelo, kude kube sekubonakalisweni+ kweNkosi yethu uYesu Kristu. 15  Yona iya kubonakaliswa ngulowo okuphela kwakhe Onegunya+ nonoyolo, ngexesha lakhe elimisiweyo,+ yena onguKumkani+ wookumkani neNkosi+ yeenkosi, 16  okuphela konokungafi,+ ohlala ekukhanyeni okungenakufikeleleka,+ ekungekho namnye umntu ombonileyo okanye onako ukumbona.+ Kuye makubekho imbeko+ namandla angunaphakade. Amen. 17  Bayale abo bazizityebi+ kule nkqubo yezinto ukuba bangaziphakamisi,+ bangathembeli kubutyebi obungaqinisekanga,+ kodwa mabathembele kuThixo, osinika zonke izinto ngokobutyebi ukuze sizinandiphe;+ 18  mabenze okulungileyo,+ batyebe emisebenzini emihle,+ bangagogotyi lutho, balungele ukwabelana,+ 19  ngokwenjenjalo baya kuba baziqwebela+ isiseko esihle+ nesikhuselekileyo sekamva, esikhokelela kubomi benene.+  20  Owu Timoti, kulondoloze oko ukuphathisiweyo,+ ukhwebuke kwiintetho ezililize ezihlambela oko kungcwele nakwiimpikiswano zoko kubizwa ngokuba “lulwazi” kuxokwa.+ 21  Ngokuqhayisa ngolwazi olunjalo abathile baye baphambuka elukholweni.+ Ngamana ububele obungasifanelanga bungaba nani.

Umbhalo osemazantsi