Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Timoti 5:1-25

5  Ungayihlabi amadlala ngokuqatha indoda enkulu.+ Kunoko, yibongoze njengoyihlo, amadodana njengabantakwenu,  abafazi abakhulu+ njengoonyoko, amabhinqa amancinane njengoodade wenu+ unobunyulu bonke.  Babeke abahlolokazi abangabahlolokazi ngokwenene.+  Kodwa ukuba umhlolokazi unabantwana okanye abazukulwana, mabafunde ukuqhelisela uzinikelo lobuthixo ekhaya+ kuqala, babuyekeze abazali+ noomawokhulu babo, kuba oko kwamkelekile emehlweni kaThixo.+  Ke yena umfazi ongumhlolokazi ngenene, ongenabani,+ ithemba lakhe ulibeke kuThixo,+ ezingisa ekukhungeni nasekuthandazeni ubusuku nemini.+  Kodwa lowo uzinikela kulwaneliseko lwenkanuko yenyama+ ufile+ nakuba ephila.  Ngoko qhubeka ubanika le miyalelo,+ ukuze bangabi nakukhalazeleka.+  Ngokuqinisekileyo ukuba nabani na akabalungiseleli abo bangabakhe,+ ngokukodwa amalungu endlu yakhe,+ ngokuqinisekileyo ulukhanyele+ ukholo+ yaye mbi ngaphezu kongakholwayo.  Makabhalwe kuludwe lwabahlolokazi umhlolokazi ongekho ngaphantsi kwamashumi amathandathu eminyaka ubudala, ongumfazi wendoda enye,+ 10  odume ngemisebenzi emihle,+ njengokuba nengqeqesho ebantwaneni,+ ukwamkela abasemzini,+ ukuhlamba iinyawo zabangcwele,+ ukunceda abasembandezelweni,+ nokukhuthalela yonke imisebenzi elungileyo.+ 11  Kodwa, bamangale abahlolokazi abancinane, kuba xa iintshukumisa zabo zesini zingene phakathi kwabo noKRISTU,+ bafuna ukutshata, 12  baze bafumane umgwebo ngenxa yokulugatya kwabo ukholo lwabo lokuqala.+ 13  Kwangaxeshanye bafunda nokungenzi nto, behamba bebutha emizini; ewe, bengapheleli nje ekungenzini nto, kodwa bahamba behleba, begxuphuleka kwimicimbi yabanye abantu,+ bethetha izinto abangafanele bazithethe. 14  Ngoko ke ndinqwenela ukuba abahlolokazi abancinane batshate,+ bazale abantwana,+ banyamekele imizi yabo, ukuze abachasi bangabi nasizathu sakutshabhisa.+ 15  Enyanisweni, abanye sele bephambukisiwe balandela uSathana. 16  Ukuba kukho umfazi okholwayo onabahlolokazi, makabancede,+ ukuze bangabi luxanduva kulo ibandla. Ngoko lona linokunceda abo bangabahlolokazi ngokwenene.+ 17  Amadoda amakhulu awongamela+ ngendlela entle makabalelwe ekuthini afanelwe yimbeko ephindiweyo,+ ngokukodwa lawo asebenza nzima ekuthetheni nasekufundiseni.+ 18  Kuba isibhalo sithi: “Ungayifaki isicheme inkunzi yenkomo xa ibhula ukutya okuziinkozo”;+ kanjalo: “Umsebénzi ufanelwe ngumvuzo wakhe.”+ 19  Musa ukusivuma isimangalo esinxamnye nendoda enkulu, kuphela ngaphandle kwangobungqina bamangqina amabini okanye amathathu.+ 20  Bohlwaye+ ekuhleni abantu abaqhelisela isono,+ khon’ ukuze nabanye boyike ukona.+ 21  Ndiyakuyala ngokunzulu phambi koThixo noKristu Yesu+ neengelosi ezinyuliweyo ukuba uzigcine ezi zinto, ungaqali ugwebe, ungabi namkhethe.+ 22  Uze ungabeki nawuphi na umntu izandla+ ngokungxama;+ kanjalo ungabi nesabelo kwizono zabanye;+ zigcine unyulu.+ 23  Musa ukuba sasela manzi, kodwa sebenzisa iwayini encinane+ ngenxa yesisu sakho nokukhathazwa kwakho yimpilo. 24  Izono zabanye abantu zibonakala ekuhleni,+ zikhokelela ngqo ekugwetyweni, kodwa ezabanye zibonakala kamva.+ 25  Ngokufanayo, nemisebenzi emihle ibonakala ekuhleni,+ kanti naleyo ingenjalo ayinakuhlala ifihlakele.+

Umbhalo osemazantsi