Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Tesalonika 5:1-28

5  Ke kaloku, bazalwana, akukho mfuneko yakuba ndinibhalele mayela namaxesha namathuba.+  Kuba nazi kakuhle ukuba imini kaYehova+ iza kanye njengesela ebusuku.+  Xa besithi:+ “Luxolo+ nonqabiseko!” iya kwandula ke intshabalalo+ yequbuliso ibafikele ngephanyazo kanye njengenimba kumfazi omithiyo;+ yaye abasayi kuze basinde.+  Kodwa nina, bazalwana, anikho bumnyameni,+ ukuba ingade loo mini iniqubule njengamasela,+  kuba nonke nina ningoonyana bokukhanya+ noonyana bemini.+ Asingabobusuku okanye abobumnyama.+  Ngoko ke, masingalali+ njengoko abanye besenza,+ kodwa masihlale siphaphile,+ sithe qwa.+  Kuba abo balalayo+ baqhele ukulala ebusuku,+ nabo banxilayo ngokuqhelekileyo banxila ebusuku.  Kodwa thina ke bangabemini, masithi qwa, sinxibe isigcina-sifuba+ sokholo+ nothando nesigcina-ntloko+ esilithemba losindiso;+  ngenxa yokuba uThixo wasabela, kungekhona ingqumbo,+ kodwa ukuzuza usindiso+ ngeNkosi yethu uYesu Kristu.+ 10  Wasifela,+ ukuze, enoba sihlala siphaphile okanye silele, siphile ndawonye naye.+ 11  Ngoko ke hlalani nithuthuzelana yaye nisakhana,+ kanye njengokuba enyanisweni nisenza.+ 12  Ke kaloku siyanicela, bazalwana, ukuba nibahlonele abo basebenza nzima phakathi kwenu, abanongamelayo+ eNkosini, abanilulekayo; 13  nikelani ingqalelo engakumbi ngokugqithiseleyo kubo ngothando ngenxa yomsebenzi wabo.+ Yibani noxolo omnye nomnye.+ 14  Kwelinye icala, siyanibongoza, bazalwana, balulekeni abangalungelelananga,+ yithuthuzeleni imiphefumlo edandathekileyo,+ baxhaseni ababuthathaka, nizeke kade umsindo+ kubo bonke. 15  Qinisekani ukuba akukho namnye ubuyisela ububi ngobubi nakubani na,+ kodwa hlalani niphuthuma okulungileyo omnye komnye nakubo bonke abanye.+ 16  Hlalani ninemihlali.+ 17  Thandazani ngokungapheziyo.+ 18  Ezintweni zonke bulelani.+ Kuba kukuthanda kukaThixo oko ngani njengoko nimanyene noKristu Yesu. 19  Musani ukuwucima umlilo womoya.+ 20  Musani ukukudelela ukuprofeta.+ 21  Qinisekani ngezinto zonke;+ nibambelele nkqi koko kuhle.+ 22  Khwebukani kulo lonke uhlobo lobungendawo.+ 23  Wanga ke uThixo woxolo+ anganingcwalisa ngokupheleleyo.+ Wanga angawugcina uphilile umoya nomphefumlo nomzimba wenu bazalwana kuzo zonke iinkalo ukuze nibe ngabangenakusoleka ebudeni bobukho beNkosi yethu uYesu Kristu.+ 24  Uthembekile lowo unibizayo, yaye uya kukwenza oku. 25  Bazalwana, qhubekani nisithandazela.+ 26  Babuliseni abazalwana bonke ngolwango olungcwele.+ 27  Ndiniyala ngokwaseNkosini ukuba le ncwadi niyifundele bonke abazalwana.+ 28  Ububele obungasifanelanga+ beNkosi yethu uYesu Kristu mabube nani.

Umbhalo osemazantsi