Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Tesalonika 4:1-18

4  Okokugqibela, bazalwana, siyanicela sinibongoza ngeNkosi uYesu, ukuba, kanye njengoko saniyalelayo indlela enifanele nihambe+ ngayo ukuze nimkholise uThixo, njengoko nisenza, qhubekani nihamba ngayo ngokuphelele ngakumbi.+  Kuba niyayazi imiyalelo+ esaninika yona ngeNkosi uYesu.  Kaloku kukuthanda kukaThixo, ukuba ningcwaliswe,+ nikhwebuke kuhenyuzo;+  ukuze ngamnye wenu akwazi ukusizuza esakhe isitya+ ngobungcwalisa+ nembeko,  kungekhona ngenkanuko yesini+ njengeentlanga+ ezingamaziyo uThixo;+  ukuze kungabikho nabani owona umzalwana wakhe kulo mbandela,+ kuba uYehova uya kubohlwaya abo benza izinto ezinjalo,+ kanye njengokuba sasinixelele ngaphambili, sakugxininisa oku.+  Kaloku uThixo akasibizelanga ekungcoleni, kodwa ebungcwaliseni.+  Ngoko ke, umntu okugatyayo+ oku, ugatya, kungekhona umntu, kodwa uThixo,+ oninika umoya wakhe oyingcwele.+  Noko ke, ngokubhekisele kuthando lobuzalwana,+ akuyomfuneko ukuba sinibhalele, kuba nani ngokwenu nifundisiwe nguThixo+ ukuba nithandane;+ 10  yaye, enyanisweni, niyakwenza oko kubo bonke abazalwana kulo lonke elaseMakedoni. Kodwa siyanibongoza, bazalwana, ukuba niqhubeke nisenjenjalo ngokuphelele ngakumbi, 11  nibe nosukelo lokuhlala ngokuzolileyo,+ ningagxuphuleki kwimicimbi+ yabanye, nisebenze ngezandla zenu,+ kanye njengoko saniyalelayo; 12  khon’ ukuze nindiliseke+ kwabo bangaphandle+ yaye ningasweli nantoni na.+ 13  Ngaphezu koko, bazalwana, asifuni ukuba ningazi nto ngabo balele+ ekufeni; ukuze ningabi lusizi njengabo bangenathemba.+ 14  Kuba ukuba niyakholwa ukuba uYesu wafa waza wavuka kwakhona,+ ngokunjalo, nabo balele ekufeni uThixo uya kubabuyisa kunye noYesu.+ 15  Kuba kungokwelizwi likaYehova+ le nto sisithi kuni, thina baya kuba besaphila ebudeni bobukho beNkosi+ asiyi kubandulela konke konke abo balele ekufeni; 16  ngenxa yokuba iNkosi ngokwayo iya kuhla ivela ezulwini,+ idanduluke ngezwi lesiphatha-zingelosi+ nangexilongo likaThixo,+ yaye abo bafe bemanyene noKristu baya kuvuka kuqala.+ 17  Emva koko thina baphilayo, basaseleyo, siya kuthatyathelwa+ emafini,+ ndawonye nabo,+ ukuze sihlangabeze+ iNkosi esibhakabhakeni; size ke sisoloko sikunye neNkosi.+ 18  Ngoko ke thuthuzelanani ngala mazwi.

Umbhalo osemazantsi