Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Samuweli 9:1-27

9  Ke kaloku kwakukho indoda yakwaBhenjamin, yaye igama layo lalinguKishe,+ unyana ka-Abhiyeli, unyana kaTserore, unyana kaBhekorati, unyana ka-Afiya, umBhenjamin,+ indoda enendyebo eninzi.+  Kwaye yayinonyana ogama linguSawule,+ oselula noyinzwana, yaye kwakungekho ndoda yayiyinzwana kunaye koonyana bakaSirayeli; ukususela emagxeni akhe ukusa phezulu wayemde ngaphezu kwabo bonke abantu.+  Yaye iimazi zamaesile+ zikaKishe uyise kaSawule zalahleka. Ngoko uKishe wathi kuSawule unyana wakhe: “Nceda, khawuthabathe omnye kubalindi nize nisuke, nihambe, niye kufuna iimazi zamaesile.”  Wahamba ke edlula kummandla weentaba wakwaEfrayim+ waza wadlulela kwilizwe laseShalisha,+ abazifumana. Kwaye bahamba badlulela kwilizwe laseShahalim, kodwa zazingekho apho. Waza wahamba wadlulela kwilizwe lakwaBhenjamin, abazifumana.  Bafika ke kwilizwe lakwaTsufi; waza uSawule wathi kumlindi wakowabo owayekunye naye: “Yiza, masibuye, ukuze ubawo angayeki ukunyamekela iimazi zama-esile aze okunene axhalele thina.”+  Kodwa wathi yena kuye: “Khawukhangele! Kwesi sixeko kukho umntu kaThixo,+ yaye umntu lo uphethwe ngembeko. Konke akutshoyo kuba yinyaniso nakanjani na.+ Makhe siye khona ke. Mhlawumbi angasixelela indlela esimele sihambe ngayo.”  Wathi uSawule kumlindi wakhe: “Ukuba ke singaya, siya kumzisela ntoni na umntu lowo?+ ngenxa yokuba isonka sona sithe shwaka kwizikhongozelo zethu, yaye, akukho nto sinokumzisela yona umntu kaTHIXO oyinyaniso, ibe sisipho.+ Yintoni na ke esinayo?”  Ngoko waphinda umlindi wamphendula uSawule wathi: “Khangela! Kufumaneke isahlulo sesine seshekele+ yesilivere esandleni sam, ngoko ndiza kusinika umntu kaTHIXO oyinyaniso, ukuze asixelele indlela yethu.”  (Kumaxesha angaphambili kwaSirayeli le yindlela ebengathetha ngayo umntu xa esiya kubuza uThixo: “Yizani, masiye kwimboni.”+ Kuba umprofeti lo wanamhlanje wayedla ngokubizwa ngokuba yimboni kumaxesha angaphambili.) 10  Wandula ke uSawule wathi kumlindi wakowabo: “Lilungile ilizwi lakho.+ Yiza, masihambe.” Bahamba ke baya esixekweni apho wayekhona umntu kaTHIXO oyinyaniso. 11  Bathi besanyuka eqhineni besiya esixekweni, bona bafumana amantombazana ephuma esiya kukha amanzi.+ Ngoko bathi kuwo: “Ikho na imboni+ kule ndawo?” 12  Abaphendula ke wona aza athi: “Ikho. Khangelani! Iphambi kwenu. Khawulezani ke, ngenxa yokuba namhlanje ize apha esixekweni, kuba kukho umbingelelo+ wabantu namhlanje endaweni ephakamileyo.+ 13  Kamsimnya nje nakufika esixekweni, niya kuyifumana kanye ngaphambi kokuba inyuke iye kudla endaweni ephakamileyo; ngenxa yokuba abantu abanakudla de kube sekufikeni kwayo, kuba yiyo esikelela umbingelelo.+ Emva koko badle ke kuqala abo bamenyiweyo. Nyukani ke, ngenxa yokuba yona—niya kuyifumana kanye ngoku.” 14  Ngako oko benyuka baya esixekweni. Njengoko babefika phakathi esixekweni, ewe, nanko uSamuweli ephuma ebahlangabeza ukuze benyuke ukuya kwindawo ephakamileyo. 15  UYehova ke yena, wayeyityhilile indlebe+ kaSamuweli ngosuku olungaphambi kokuza kukaSawule, esithi: 16  “Ngomso malunga neli xesha ndiya kuthumela kuwe indoda esuka kwilizwe lakwaBhenjamin,+ uze ke uyithambise+ ibe yinkokeli yabantu bam uSirayeli; kwaye yona imele ibasindise abantu bam esandleni samaFilisti,+ ngenxa yokuba ndiyibonile inkxwaleko yabantu bam, kuba isikhalo sabo sifikile kum.+ 17  NoSamuweli ke wambona uSawule, waza uYehova wamphendula wathi: “Nantsi le ndoda bendithe kuwe ngayo, ‘Nguye lo oya kugcina abantu bam phakathi kwemida.’”+ 18  Ngoko uSawule wasondela kuSamuweli phakathi kwesango waza wathi: “Khawundixelele, nceda, Iphi na kanye indlu yemboni?” 19  USamuweli wamphendula ke uSawule wathi: “Ndim imboni. Nyuka phambi kwam uye endaweni ephakamileyo, yaye nimele nidle nam namhlanje,+ ndize ndinindulule kusasa, ibe ndiya kukuxelela konke oko kusentliziyweni yakho.+ 20  Ke zona iimazi zamaesile ebezikulahlekele kwiintsuku ezintathu ezidluleyo,+ musa ukuyibekela kuzo intliziyo yakho,+ kuba zifunyenwe. Kokukabani na konke okunqwenelekayo kwaSirayeli?+ Asikokwakho na nendlu kayihlo iphela?” 21  Waphendula ke uSawule waza wathi: “AndingumBhenjamin na wesona sizwe sincinane+ kwezakwaSirayeli,+ nentsapho yakowethu eyona ingabalulekanga kuzo zonke iintsapho zesizwe sakwaBhenjamin?+ Ngoko kutheni na ukuba uthethe into enjengale kum?”+ 22  Wandula ke uSamuweli wathabatha uSawule nomlindi wakhe wabazisa kwiholo yokudlela waza wabanika indawo esentloko+ kwabo babemenyiwe; babengamadoda amalunga namashumi amathathu. 23  Kamva uSamuweli wathi kumpheki: “Khupha isabelo endikunike sona, endithe kuwe ngaso, ‘Sibeke ngakuwe.’” 24  Waza ke umpheki wawuphakamisa umlenze noko kwakuphezu kwawo, wawubeka phambi koSawule. Wahlabela mgama wathi: “Naku oko bekubekiwe. Yibeke phambi kwakho. Yidla, ngenxa yokuba bebeyibekele wena ukusa kwixesha elimisiweyo ukuze uyidle nabo bamenyiweyo.” Ngoko uSawule wadla noSamuweli ngaloo mini. 25  Behla besuka endaweni ephakamileyo+ baya esixekweni, waza waqhubeka ethetha noSawule phezu kwendlu.+ 26  Bandula ke bavuka ekuseni, kwaza kwathi ke kamsinya nje kwakunyuka isifingo uSamuweli wabiza uSawule ephezu kwendlu, esithi: “Vuka, ukuze ndikundulule.” Ngoko uSawule wavuka baza bobabini, yena noSamuweli, baya ngaphandle. 27  Ngoxa babesihla ngasekupheleni kwesixeko uSamuweli wathi kuSawule: “Yithi kumlindi lo+ makadlulele phambi kwethu”—ngoko wadlula—“yaye, wena ke, yima ngxi ukuze ndikuvise ilizwi likaThixo.”

Umbhalo osemazantsi