Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Samuweli 4:1-22

4  Ilizwi likaSamuweli laqhubeka lifika kuSirayeli wonke. Wandula ke uSirayeli waphuma ukuya kuhlangabeza amaFilisti edabini; yaye bamisa iintente ecaleni kwe-Ebhenezere,+ amaFilisti wona amisa inkampu eAfeki.+  AmaFilisti akha uluhlu+ ukuze ahlangabezane noSirayeli, yaye idabi laqhuba kakubi, kangangokuba  uSirayeli woyiswa phambi kwamaFilisti,+ awathi axabela amadoda angamawaka amane kuluhlu lwedabi oluvalekileyo entsimini.  Xa abantu bafikayo enkampini amadoda amakhulu akwaSirayeli athi: “Kutheni ukuze uYehova asoyise namhlanje phambi kwamaFilisti?+ Masiyithabathele kuthi ityeya yomnqophiso kaYehova eseShilo,+ ukuze ibe phakathi kwethu ize ibe nokusisindisa entendeni yeentshaba zethu.”  Ngoko abantu bathumela eShilo baza bayithwala beyisusa apho ityeya yomnqophiso kaYehova wemikhosi, ohlala phezu kweekherubhi.+ Yaye oonyana ababini bakaEli babelapho kunye netyeya yomnqophiso kaTHIXO oyinyaniso, oko kukuthi, uHofeni noFinehasi.+  Kwathi ke kamsinya nje ukuba ityeya yomnqophiso kaYehova ifike enkampini, onke amaSirayeli akhwaza kakhulu,+ umhlaba wathi ndi.  NamaFilisti asiva isandi sokukhwaza aza aqala ukuthi: “Sithetha ntoni esi sandi sokukhwaza kakhulu+ enkampini yamaHebhere?” Ekugqibeleni athi azi ukuba kufike ityeya kaYehova enkampini.  Aza amaFilisti oyika, ngenxa yokuba, ngokutsho kwawo: “UThixo ufikile enkampini!”+ Ngoko athi: “Yeha ke thina, kuba into enjengale ayizange ibekho ngaphambili!  Yeha ke thina! Ngubani na oya kusisindisa esandleni salo Thixo uyingangamsha? Lo ngulo THIXO owabetha iYiputa ngalo lonke uhlobo lokubulala ngogonyamelo entlango.+  Zibonakaliseni ninesibindi nize nizingqine ningamadoda, nina maFilisti, ukuze ningawakhonzi amaHebhere kanye njengoko wona enikhonzile;+ yaye nimele nizingqine ningamadoda nize nilwe!” 10  Ngako oko alwa amaFilisti waza uSirayeli woyiswa,+ yaye basaba ngamnye esiya ententeni yakhe;+ kwaba kukhulu kakhulu ukubulawa ngogonyamelo,+ kangangokuba kuSirayeli kwawa amawaka angamashumi amathathu amadoda ahamba ngeenyawo.+ 11  Kwanetyeya kaThixo yathinjwa,+ yaye bafa noonyana ababini bakaEli, uHofeni noFinehasi.+ 12  Kwabaleka indoda ethile yakwaBhenjamin isuka ezintlwini zedabi ngokokuze ifike eShilo ngaloo mini izambatho zayo zikrazukile+ yaye inothuli entloko.+ 13  Ukufika kwayo, nanko uEli ehleli esihlalweni ngasendleleni, ondele, ngenxa yokuba intliziyo yakhe yayigubha ngenxa yetyeya kaTHIXO oyinyaniso.+ Yangena ke indoda leyo esixekweni yaxela, yaye isixeko siphela saqalisa ukudanduluka. 14  NoEli wasiva isandi sesikhalo. Ngoko wathi: “Sithetha ntoni na esi sandi sale ngxokozelo?”+ Yakhawuleza ke indoda leyo ukuze ingene ize ixele kuEli. 15  (Ke kaloku uEli wayeneminyaka engamashumi asithoba anesibhozo ubudala, namehlo akhe ayethe nkqi  kangangokuba wayengasaboni.)+ 16  Yathi indoda leyo kuEli: “Ndingulowo uze evela kwizintlu zedabi, yaye mna—ndisabe ezintlwini zedabi namhlanje.” Wathi yena: “Yintoni na le nto yenzekileyo, nyana wam?” 17  Ngoko waphendula owayezise iindaba waza wathi: “USirayeli usabile phambi kwamaFilisti, kubekho nokoyiswa okukhulu phakathi kwabantu;+ noonyana bakho ababini bafile—uHofeni noFinehasi+—netyeya leyo kaTHIXO oyinyaniso ithinjiwe.”+ 18  Kwathi ke ngomzuzu wokukhankanya kwakhe ityeya kaTHIXO oyinyaniso, waqala ukuwela ngasemva esihlalweni ecaleni kwesango,  nentamo yakhe yaphuka waza wafa, ngenxa yokuba indoda le yayindala kwaye inzima; yona ke yayingumgwebi wakwaSirayeli iminyaka engamashumi amane. 19  Nomolokazana wakhe, umfazi kaFinehasi, wayemithi sele eza kuzala, yaye wayiva ingxelo yokuba ityeya kaTHIXO oyinyaniso ithinjiwe nokuba uyisezala nendoda yakhe bafile. Waguqa waza waqalisa ukuzala, ngenxa yokuba inimba yamfikela ngokungalindelekanga.+ 20  Yaye ngexesha lokufa kwakhe, abafazi ababemi ngakuye bathetha bathi: “Musa ukoyika, ngenxa yokuba uzele unyana.”+ Akazange aphendule engazange ayibekele nantliziyo loo nto. 21  Kodwa wayibiza inkwenkwe le ngokuba nguIkabhode,+ esithi: “Uzuko lumkile kwaSirayeli luye ekuthinjweni,”+ oku ekutsho ngokubhekisele ekuthinjweni kwetyeya kaTHIXO oyinyaniso nangokubhekisele kuyisezala nendoda yakhe.+ 22  Ngoko wathi: “Uzuko lumkile kwaSirayeli luye ekuthinjweni,+ ngenxa yokuba ityeya kaTHIXO oyinyaniso ithinjiwe.”+

Umbhalo osemazantsi