Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Samuweli 30:1-31

30  Kwathi ke ngoxa uDavide namadoda akhe babesiza eTsikelage+ ngomhla wesithathu, ama-Amaleki+ ahlasela elasemzantsi neTsikelage; ayibetha iTsikelage, ayitshisa ngomlilo,  athabatha abafazi njengabathinjwa+ nako konke okwakulapho, ukususela koyena mncinane ukusa koyena mkhulu. Akazange abulale nabani na, kodwa abaqhuba aza ahamba indlela yawo.  Akufika uDavide namadoda akhe esixekweni, kaloku, sasitshiswe ngomlilo, yaye, ke bona abafazi babo noonyana babo neentombi zabo, babethatyathiwe njengabathinjwa.  UDavide nabantu awayekunye nabo baliphakamisa ilizwi labo baza balila,+ kwada akwabikho mandla kubo okulila kwakhona.  Nabafazi bakaDavide bobabini babethatyathiwe njengabathinjwa, uAhinowam+ umYizerelikazi noAbhigali+ umfazi kaNabhali umKarmele.  Oku kwambandezela kakhulu kuDavide,+ ngenxa yokuba abantu bathi makaxulutywe;+ kuba umphefumlo wabo bonke abantu wawukrakra,+ ngamnye ngenxa yoonyana bakhe neentombi zakhe. Ngoko uDavide wazomeleza ngoYehova uThixo wakhe.+  Ngoko ke uDavide wathi kuAbhiyatare+ umbingeleli, unyana ka-Ahimeleki: “Khawuncede, usondeze kum iefodi.”+ Waza uAbhiyatare wasondeza iefodi kuDavide.  UDavide wabuza kuYehova,+ esithi: “Ndiwasukele na la matutu? Ndiya kuwafumana na?” Wathi yena+ kuye: “Sukela, kuba nakanjani na uya kuwafumana, yaye nakanjani na uya kuhlangula.”+  Ngokukhawuleza uDavide wangena endleleni, yena namadoda angamakhulu amathandathu+ awayenaye, baya kufikelela entlanjeni yaseBhesore, kwaye amadoda awayeza kushiyeka ema ngxi. 10  Wasukela ke uDavide,+ yena namadoda angamakhulu amane, kodwa amadoda angamakhulu amabini awayedinwe kakhulu ukuba angayiwela intlambo yeBhesore+ ema ngxi. 11  Bafumana ndoda ithile, umYiputa,+ endle. Ngoko bayithabathela kuDavide baza bayinika isonka ukuze idle, bayinika namanzi ukuze isele. 12  Ngapha koko, bayinika iqhekeza lezicumba zamakhiwane nezicumba ezimbini zeerasintyisi.+ Yandula ke yadla nomoya wayo+ wabuyela kuyo; kuba yayingadlanga sonka okanye isele manzi kangangeemini ezintathu nobusuku obuthathu. 13  Ke kaloku uDavide wathi kuyo: “Ungokabani na, uvela phi na?” yona ke yathi: “Ndingumlindi ongumYiputa, ikhoboka lendoda engumAmaleki, kodwa inkosi yam indishiyile ngenxa yokuba ndiye ndagula kwezi ntsuku zintathu zidlulileyo.+ 14  Sithi aba bahlasele elasemzantsi lamaKereti+ nelo lakwaYuda nelo lasemzantsi lakwaKalebhi;+ neTsikelage sayitshisa ngomlilo.” 15  Wathi ke uDavide kuyo: “Uya kundisa na kula matutu?” Yathi yona: “Ndifungele+ ngoThixo ukuba akuyi kundibulala, nokuba akuyi kundinikezela esandleni senkosi yam,+ yaye ndiya kukusa kula matutu.” 16  Ngako oko yamsa,+ yaye wona ayesasazeke elizweni lonke esidla, esela, esenza itheko+ ngenxa yalo lonke ixhoba elikhulu awayelithabathe kwilizwe lamaFilisti nakwilizwe lakwaYuda.+ 17  Waza uDavide wawaxabela ukususela ngonyezi kwada kwangokuhlwa, ukuze awatshabalalise; akukho mntu wasindayo+ kuwo ngaphandle kwabafana abangamakhulu amane abakhwela iinkamela baza basaba. 18  Wakuhlangula ke uDavide konke oko ama-Amaleki ayekuthabathile,+ nabafazi bakhe ababini wabahlangula. 19  Kwakungekho nto yabo yasalayo, ukususela kweyona incinane kuse kweyona inkulu noonyana neentombi nakwixhoba elo, ukusa kuyo nantoni na awayezithabathele yona.+ Yonk’ into uDavide wayibuyisa. 20  Ngoko uDavide wayithabatha yonke imihlambi yezimvu nemihlambi yeenkomo, ababeyiqhuba phambi kwenye le imfuyo. Bandula ke bathi: “Lixhoba likaDavide eli.”+ 21  Ekugqibeleni uDavide wafika kulaa madoda angamakhulu mabini+ awayedinwe kakhulu ukuba angahamba noDavide, nalawo ahlala ngasentlanjeni yaseBhesore; yaye wona aphuma ukuhlangabeza uDavide nokuhlangabeza abantu ababekunye naye. Akusondela ebantwini uDavide waqala ukubabuza ukuba banjani na. 22  Noko ke, aphendula onke amadoda obubi nangamatshivela+ kuloo madoda ayehambe noDavide aza amana ukuthi: “Ngenxa yokuba engahambanga kunye nathi, asiyi kuwanika into kwixhoba esilihlanguleyo, ngaphandle kokunika ngamnye umfazi wakhe noonyana bakhe, aze ke abakhokele ahambe.” 23  Kodwa uDavide wathi: “Nimele ningenjenjalo, bantakwethu, ngoko asinike kona uYehova,+ ekubeni esilondolozile+ waza wawanikela esandleni sethu amatutu la ebesifikele.+ 24  Ingubani na oya kuniphulaphula mayela neli lizwi? Kuba njengesabelo salowo uhlileyo waya edabini kwanesabelo salowo uhleli nempahla+ siya kuba njalo. Bonke baya kuba nesabelo ndawonye.”+ 25  Kwathi ke ukususela ngaloo mini wakugcina kumisiwe njengommiselo nesigwebo+ kwaSirayeli kude kuse kule mini. 26  Xa uDavide wafikayo eTsikelage wathumela inxalenye yexhoba kumadoda amakhulu akwaYuda, abahlobo bakhe,+ esithi: “Nasi isipho+ senu esiyintsikelelo esivela kwixhoba leentshaba zikaYehova.” 27  Kwabo babeseBheteli,+ nakwabo baseRamoti+ yasemzantsi, nakwabo baseYatire,+ 28  nakwabo baseArohere, nakwabo baseSifemoti, nakwabo base-Eshtemowa,+ 29  nakwabo baseRakali, nakwabo bakwizixeko zamaYerameli,+ nakwabo bakwizixeko zamaKeni,+ 30  nakwabo baseHorma,+ nakwabo baseBhorashan,+ nakwabo baseAtaki, 31  nakwabo baseHebron,+ nakuzo zonke iindawo apho wayehambahambe khona uDavide, yena namadoda akhe.

Umbhalo osemazantsi