Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Samuweli 28:1-25

28  Kwathi ke ngaloo mihla amaFilisti aqokelela iinkampu zawo zomkhosi ukuze alwe imfazwe noSirayeli.+ Ngoko uAkishe wathi kuDavide: “Ngokungathandabuzekiyo uyazi ukuba ufanele uphume nam ukuya enkampini, wena namadoda akho.”+  UDavide wathi kuAkishe: “Kungenxa yoko wena ukwazi oko kuza kwenziwa ngumkhonzi wakho.” Ngako oko uAkishe wathi kuDavide: “Kungoko ndiya kukumisela ukuba usoloko ungumlindi wentloko yam.”+  Ke kaloku uSamuweli yena wayefile, yaye wonke uSirayeli wayemenzele isijwili waza wamngcwaba eRama kwisixeko sakowabo.+ Ke yena uSawule, wayebashenxisile kulo ilizwe abaneshologu nabaxeli-ziganeko kwangaphambili abaziinkunkqele.+  AmaFilisti aqokelelana ndawonye, eza aza amisa ikampu eShunem.+ Ngoko uSawule waqokelela ndawonye wonke uSirayeli waza wamisa inkampu eGilibhowa.+  Xa uSawule wabona inkampu yamaFilisti woyika, nentliziyo yakhe yangcangcazela kakhulu.+  Nangona uSawule wayebuza kuYehova,+ uYehova wayengaze amphendule,+ nokuba kungamaphupha+ okanye kungeUrim+ okanye ngabaprofeti.+  Ekugqibeleni uSawule wathi kubakhonzi bakhe: “Ndifuneleni umfazi oyinkosikazi engoneshologu,+ yaye ndiza kuya kuye ndize ndimbuze.” Bandula ke abakhonzi bakhe bathi kuye: “Khangela! Ukho umfazi oyinkosikazi eneshologu e-En-dore.”+  Ngoko uSawule wazenza mntu wumbi,+ wambatha ezinye izambatho waza wahamba, yena namadoda amabini kunye naye; bafika kuloo mfazi ngobusuku.+ Ke kaloku wathi: “Sebenzisa ukuvumisa,+ khawundincede, ngeshologu uze undinyusele lowo ndiya kumtyumba kuwe.”  Noko ke, lo mfazi wathi kuye: “Yabona, wena ukwazi kakuhle oko uSawule wakwenzayo, indlela awabanqumla ngayo kulo ilizwe abaneshologu nabaxeli-ziganeko kwangaphambili abaziinkunkqele.+ Kutheni, ke ngoko, uzenza umthiyeli womphefumlo wam ukuze undibulalise?”+ 10  Ngoko nangoko uSawule wamfungela ngoYehova, esithi: “Ephila nje uYehova,+ akuyi kuhlelwa lityala lemposiso kulo mbandela!” 11  Wathi ke umfazi lowo: “Ndikunyusele bani na?” Yena wathi: “Ndinyusele uSamuweli.”+ 12  Xa lo mfazi wabona “uSamuweli”+ waqala ukudanduluka ngelizwi eliphezulu; wathi umfazi lowo kuSawule: “Kutheni na ukuze undikhohlise, unguSawule nje wena?” 13  Kodwa ukumkani wathi kuye: “Musa ukoyika, kodwa ubone ntoni na?” Nomfazi ke wahlabela mgama wathi kuSawule: “Ndibone uthixo+ enyuka ephuma emhlabeni.” 14  Kwaoko wathi kuye: “Unjani na ukumila kwakhe?” yena wathi: “Kunyuke indoda endala, izigubungele ngesambatho esingenamikhono.”+ Waqonda ke uSawule ukuba “nguSamuweli”+ lowo, yaye waqala ukuthoba ngobuso emhlabeni waza waqubuda. 15  Waza “uSamuweli” wathi kuSawule: “Undiphazamiseleni na ngokuthi mandinyuswe?”+ USawule wathi: “Ndisezingxakini ezinkulu kakhulu,+ njengoko amaFilisti esilwa nam, noThixo lowo umkile kum+ kwaye akasandiphenduli, nokuba kungabaprofeti okanye ngamaphupha;+ ndibiza wena ke ukuba undazise oko ndiya kukwenza.”+ 16  Waza “uSamuweli” wahlabela mgama wathi: “Kutheni, ke, ubuza kum, xa noYehova lowo emkile kuwe+ waza waba lutshaba lwakho?+ 17  NoYehova uya kuzenzela kanye njengoko wayethethile ngam, yaye uYehova uya kubukrazula ubukumkani esandleni sakho+ aze abunike idlelane lakho uDavide.+ 18  Njengoko ungalithobelanga ilizwi likaYehova,+ akwawuphumeza umsindo wakhe ovuthayo kuAmaleki,+ ngenxa yoko ngokuqinisekileyo le yinto uYehova aya kuyenza kuwe ngale mini. 19  Kwaye uYehova uya kumnikela uSirayeli kunye nawe esandleni samaFilisti,+ yaye ngomso wena+ noonyana bakho+ niya kuba nam. Kwanenkampu yakwaSirayeli uYehova uya kuyinikela esandleni samaFilisti.”+ 20  Ngoko nangoko uSawule wawa bhaxa emhlabeni waza woyika kakhulu ngenxa yamazwi “kaSamuweli.” Akabanga namandla, ngenxa yokuba wayengatyanga kutya imini iphela nobusuku buphela. 21  Ke kaloku umfazi lowo weza kuSawule waza wabona ukuba wayephazamiseke kakhulu. Ngoko wathi kuye: “Yabona, isicakakazi sakho silithobele ilizwi lakho, ndaza ndawubeka umphefumlo wam entendeni yam,+ ndawathobela amazwi owathethe kum. 22  Ke kaloku, nawe, nceda, ulithobele ilizwi lesicakakazi sakho; yaye mandibeke phambi kwakho iqhekeza lesonka, uze wena udle, ukuze ube namandla, ngenxa yokuba uya kuhamba indlela yakho.” 23  Kodwa wala waza wathi: “Andizi kudla.” Noko ke, abakhonzi bakhe kwakunye nomfazi lowo bambongoza. Ekugqibeleni walithobela ilizwi labo, wavuka emhlabeni waza wahlala esingqengqelweni. 24  Ke kaloku umfazi lowo wayenethole lenkomo elityetyisiweyo+ endlwini. Ngoko ngokukhawuleza walibingelela,+ wathabatha umgubo, waxova intlama waza wabhaka ngayo amaqebengwana angenagwele. 25  Wandula ke wabeka phambi koSawule nabakhonzi bakhe, badla ke. Emva koko baphakama baza bemka ngobo busuku.+

Umbhalo osemazantsi