Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Samuweli 25:1-44

25  Ekuhambeni kwexesha wafa uSamuweli;+ yaye waqokelelana ndawonye wonke uSirayeli, wamenzela isijwili+ waza wamngcwabela endlwini yakhe eRama.+ Wandula ke wesuka uDavide waza wehla waya entlango yeParan.+  Ke kaloku kwakukho indoda eMahon,+ emsebenzi wayo wawuseKarmele.+ Loo ndoda yayisisikhulu kakhulu, yaye yayinezimvu ezingamawaka amathathu neebhokhwe eziliwaka; yaza ke yazixakekisa ngokucheba+ izimvu zayo eKarmele.  Igama lale ndoda yayinguNabhali,+ igama lomfazi wayo linguAbhigali.+ Kwaye umfazi lo wayeqiqa+ yaye eyinzwakazi, kodwa indoda yakhe yayingqwabalala noqheliselo lwayo lulubi;+ yona ke yayingumKalebhi.+  Weva ke uDavide esentlango ukuba uNabhali wayecheba+ izimvu zakhe.  Ngoko uDavide wathuma abafana abalishumi, wathi uDavide kwaba bafana: “Nyukani niye eKarmele, nize nifike kuNabhali nibuzise egameni lam ngentlalo-ntle yakhe.+  Nize nitsho kumntakwethu ukuthi, ‘Ngamana ungaphila+ nendlu yakho iphile nako konke oko unako kuphile.  Ke kaloku ndivile ukuba unabachebi. Ke abalusi bakho babekunye nathi.+ Asizange sibakhathaze,+ yaye akuzange kulahleke nto konke konke kwezabo yonke imihla yokuba seKarmele kwabo.  Buza bona abafana abo bakho, baya kukuxelela, ukuze abafana bam bakholeke emehlweni akho, ngenxa yokuba size ngemini elungileyo. Khawuncede, unike abakhonzi bakho nonyana wakho uDavide nakuphi na oko sisenokukufumana isandla sakho.’”+  Ngako oko bafika abafana bakaDavide, bathetha kuNabhali ngokwala mazwi onke egameni likaDavide baza ke balinda. 10  Wabaphendula ke uNabhali abakhonzi bakaDavide waza wathi: “Ngubani na uDavide,+ engubani na unyana kaYese? Kule mihla baye baba baninzi abakhonzi abaqhawulayo, ngamnye esuka phambi kwenkosi yakhe.+ 11  Ngaba kufuneka ke ndithabathe isonka sam+ namanzi am nenyama yam exheliweyo endiyixhelele abachebi bam ndize ndiyinike amadoda endingawaziyo nokuba avela phi na?”+ 12  Ke abafana bakaDavide bajika ngendlela yabo babuyela emva, bafika baza bamxelela ngokwala mazwi onke. 13  Ngoko nangoko uDavide wathi kumadoda akhe: “Bhinqani elowo ikrele lakhe!”+ Ngoko babhinqa elowo ikrele lakhe noDavide wabhinqa elakhe ikrele; baza benyuka emva koDavide, amadoda amalunga namakhulu amane, ngoxa angamakhulu amabini ahlala nempahla.+ 14  Ngelo thuba, omnye wabafana waxela kuAbhigali, umfazi kaNabhali, esithi: “Khangela! UDavide uthumele abathunywa bevela entlango ukuza kunqwenelela inkosi yethu okuhle, kodwa yona yabakhalimela kakhulu.+ 15  Wona la madoda ayelunge kakhulu kuthi, yaye akazange asikhathaze, nathi asizange silahlekelwe nayinto enye ngemihla yonke yokuhambahamba kwethu nawo ngoxa sasisendle.+ 16  Aba ludonga+ olusijikelezileyo kokubini ngobusuku nasemini, yonke imihla ebe sikunye nawo, sisalusa umhlambi. 17  Ke kaloku yazi ukuze ukubone oko uza kukwenza, kuba kumiselwe intlekele+ ngakwinkosi yethu nangakuyo yonke indlu yayo, njengoko ingumfo olitshivela+ ukuba kungathethwa kuyo.” 18  Kwaoko uAbhigali+ wangxama waza wathabatha amakhulu amabini ezonka neengqayi ezinkulu zewayini+ zambini nezimvu ezintlanu ezilungisiweyo+ nemilinganiselo emihlanu yeseha yeenkozo ezigcadiweyo+ nekhulu lezicumba zeerasintyisi+ namakhulu amabini ezicumba zamakhiwane+ waza wazibeka emaesileni. 19  Wandula ke wathi kubafana bakhe: “Dlulelani phambi kwam.+ Khangelani! Ndiyanilandela.” Kodwa akayixelelanga nto indoda yakhe uNabhali. 20  Kwathi ke ngoxa wayekhwele e-esileni+ waza wehlisa intaba ngokufihlakeleyo, ewe, nanko uDavide namadoda akhe besihla beza kuhlangana naye. Waqubisana nabo ke. 21  Ke yena uDavide, wathi: “Ibikukuze nje ndidane ngokupheleleyo ukufane ndilinde yonk’ into yalo mfo entlango yaye akukhange kulahleke nanye into kuko konke okwakhe,+ ukanti yena undibuyekeza ngobubi esikhundleni sokulungileyo.+ 22  Ngoko ngamana uThixo angenjenje kwiintshaba zikaDavide aze enjenjalo ukongeza+ ukuba ndishiye nabani na ochamela eludongeni+ kubo bonke abakhe kwada kwaba kusasa.”+ 23  Xa uAbhigali wabona uDavide, kwaoko wangxama wehla e-esileni, wawa ngobuso phambi koDavide waza waqubuda+ emhlabeni. 24  Wandula ke wawa ezinyaweni zakhe+ waza wathi: “Masibe kum, Owu nkosi yam, esi siphoso;+ yaye, khawuncede, ulivumele ikhobokazana lakho lithethe ezindlebeni zakho,+ uze uwaphulaphule amazwi ekhobokazana lakho. 25  Ndincede, inkosi yam mayingakhe iyibekele ntliziyo le ndoda ilitshivela+ uNabhali, kuba, njengoko negama lakhe linjalo, unjalo yena. NguNabhali igama lakhe, akanangqiqo.+ Mna ke khobokazana lakho, andibabonanga abafana benkosi yam abo ububathumele. 26  Ke kaloku. nkosi yam, ephila nje uYehova+ nomphefumlo wakho uphila nje,+ uYehova ukunqandile+ ungangeni etyaleni legazi+ nasekuzisindiseni ngesandla sakho.+ Neentshaba zakho ke nabo bafuna ukwenzakalisa inkosi yam mababe njengoNabhali.+ 27  Ke kaloku ngokubhekisele kwesi sipho siyintsikelelo+ ikhobokazana lakho lisizisileyo enkosini yam, simele sinikwe abafana abahambahamba emanyathelweni+ enkosi yam. 28  Nceda, ukuxolele ukunxaxha kwekhobokazana lakho,+ ngenxa yokuba nakanjani na uYehova uya kuyenzela inkosi yam indlu ehlala ihleli,+ ngenxa yokuba inkosi yam ilwa iimfazwe zikaYehova;+ ububi ke bona, abuyi kufunyanwa kuwe imihla yakho yonke.+ 29  Xa kuthe kwesuka umntu ukuba akusukele aze afune umphefumlo wakho, umphefumlo wenkosi yam ngokuqinisekileyo uya kusongelwa engxoweni yobomi+ kuYehova uThixo wakho;+ kodwa, ke wona umphefumlo weentshaba zakho, uya kuwusawula ngokungathi ungaphakathi kumgongxo wesilingi.+ 30  Yaye kumele kwenzeke ukuba, ngenxa yokuba uYehova uya kwenza enkosini yam ukulunga ngokuvumelana nako konke akuthethileyo, ngokuqinisekileyo uya kukumisela njengenkokeli phezu koSirayeli.+ 31  Oku ke makungabi sisizathu sokuhexa kwakho okanye isikhubekiso entliziyweni yenkosi yam, kokubini ngokuphalaza igazi ngaphandle kwesizathu+ nangokuthi inkosi yam izisindise ngesandla sayo.+ Kwaye ngokuqinisekileyo uYehova uya kuyenzela ukulunga inkosi yam, uze ke wena ulikhumbule+ ikhobokazana lakho.” 32  Wathi uDavide kuAbhigali: “Makabongwe uYehova uTHIXO kaSirayeli,+ okuthumeleyo ngale mini wandihlangabeza! 33  Makubongwe nokuba nengqiqo kwakho,+ kubongwe nawe ondithinteleyo ngale mini ndingangeni etyaleni legazi+ nasekuzisindiseni ngesam isandla.+ 34  Yaye, kwelinye icala, ephila nje uYehova uTHIXO kaSirayeli, ondinqandileyo ekukwenzakaliseni,+ ukuba ubungangxamanga weza kundihlangabeza,+ ngokuqinisekileyo ngekungakhange kude kube kusasa kusasele kwaNabhali nabani na ochamela eludongeni.”+ 35  UDavide wakwamkela esandleni sakhe oko wayemzisele kona, waza wathi kuye: “Nyuka ngoxolo+ uye endlwini yakho. Yabona, ndiliphulaphule ilizwi lakho ukuze ndinikele ingqalelo kuwe.”+ 36  Kamva uAbhigali wafika kuNabhali, yaye wayenetheko apho endlwini yakhe njengetheko lokumkani;+ nentliziyo kaNabhali yayichwayitile ngaphakathi, kwaye wayenxile+ eludaka; waza yena akamxelela nto, encinane okanye enkulu, de kwaba kukukhanya kwakusasa. 37  Kwathi ke kusasa, ukuphuma kwewayini kuNabhali, umfazi wakhe wamxelela ezi zinto. Yaza intliziyo yakhe+ yafa ngaphakathi kwakhe, yena ke waba njengelitye. 38  Emva koko kwadlula malunga neshumi leentsuku waza ke uYehova wambetha+ uNabhali, wafa. 39  Weva uDavide ukuba uNabhali ufile, ngoko wathi: “Makabongwe uYehova, olichopheleyo ityala+ lokungcikivwa kwam+ ukuze andikhulule esandleni sikaNabhali nomnqandileyo umkhonzi wakhe ebubini,+ yaye ububi bukaNabhali uYehova ububuyisele entlokweni yakhe!”+ Wathumela ke uDavide waza wacela ukuthabatha uAbhigali njengomfazi wakhe.+ 40  Ngoko abakhonzi bakaDavide beza kuAbhigali eKarmele baza bathetha kuye, besithi: “Sithunywe nguDavide kanye kuwe ukuba akuthabathe njengomfazi wakhe.” 41  Ngoko nangoko wesuka ke yena waqubuda ngobuso emhlabeni+ wathi: “Nali ikhobokazana lakho lokuba sisicakakazi sokuhlamba iinyawo+ zabakhonzi benkosi yam.”+ 42  Wandula ke uAbhigali+ wangxama waza wesuka, wakhwela+ e-esileni emva kwakhe kuhamba iintombi ezintlanu; wahamba epheleka abathunywa bakaDavide waza ke waba ngumfazi wakhe. 43  UDavide wayethabathe kwanoAhinowam+ waseYizereli;+ ke abo bafazi, bobabini, baba ngabafazi bakhe.+ 44  Ke yena uSawule, wathabatha uMikali+ intombi yakhe, umfazi kaDavide, wamnika uPalti,+ unyana kaLayishe, owayengowaseGalim.+

Umbhalo osemazantsi