Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Samuweli 2:1-36

2  Waza uHana wahlabela mgama ethandaza+ wathi:“Intliziyo yam iyagcoba ngoYehova,+Eneneni uphondo lwam luphakanyisiwe ngoYehova.+Umlomo wam uvuleke kakhulu nxamnye neentshaba zam,Kuba ndinemihlali ngosindiso lwakho.+   Akukho bani ungcwele njengoYehova, kuba akukho bani ngaphandle kwakho;+Yaye akukho liwa linjengoThixo wethu.+   Musani ukuthetha kakhulu ngekratshi,Makungaphumi nto emlonyeni wenu ingathintelwa,+Kuba uYehova unguThixo wolwazi,+Yaye nguye othelekelela izenzo ngokufanelekileyo.+   Amadoda anamandla esaphetha azaliswe lunkwantyo,+Kodwa abo bakhubekayo babhinqa benamandla.+   Abaneleyo bamele baziqeshisele isonka,+Kodwa abalambileyo okunene bayayeka ukulamba.+Kwanodlolo luzele abasixhenxe,+Kodwa lowo wayenoonyana abaninzi uphelelwe.+   UYehova unguMbulali noMlondolozi wobomi,+Owehlisela eShiyol,+ kwaYena uyanyusa.+   UYehova unguMhlwempuzisi+ noMtyebisi,+UMthobi, kwanoMphakamisi,+  UMphakamisi wesisweli eluthulini;+Uyamphakamisa olihlwempu eluthuthwini,+Ukuze abahlalise nezidwangube; abanike itrone yozuko+ njengelifa.+Kuba zezikaYehova iintsika zomhlaba,+Yaye ubeka phezu kwazo ilizwe elinemveliso.   Ulinda iinyawo zabanyanisekileyo bakhe;+Ke bona abangendawo, bathuliswa ebumnyameni,+Kuba indoda ayingqineki yongamile ngamandla.+ 10  Ke yena uYehova, baya kunkwantya abo basukuzana naye;+Uya kubadudumela esemazulwini.+UYehova uya kugweba iziphelo zomhlaba,+Ukuze abe nokunika ukumkani wakhe amandla,+Ukuze abe nokuluphakamisa uphondo lothanjisiweyo wakhe.”+ 11  Wandula ke uElikana waya eRama endlwini yakhe; ke yona inkwenkwe, yaba ngumlungiseleli+ kaYehova phambi koEli umbingeleli. 12  Ke kaloku oonyana bakaEli babengamadoda angamatshivela;+ babengamqondi uYehova.+ 13  Ke lona ilungelo eliyimfanelo yababingeleli eliphuma ebantwini,+ xa sukuba nawuphi na umntu enikela umbingelelo, umlindi wombingeleli wayesiza enefolokhwe enamazinyo amathathu esandleni sakhe, kanye xa inyama iphekiweyo,+ 14  aze ahlabe esityeni okanye embizeni yokupheka enemiqheba emibini okanye kungxawu okanye embizeni yokupheka enomqheba omnye. Nantoni na esenokunyuka nefolokhwe umbingeleli wayezithabathela yona. Leyo yindlela ababesenza ngayo eShilo kuwo onke amaSirayeli awayesiza apho.+ 15  Ngaphambi kokuqhumisela ngamanqatha,+ umlindi wombingeleli wayesiza kumntu obingelelayo aze athi: “Zisa inyama yokosela umbingeleli ukuze abe nokwamkela kuwe, kungekhona inyama ephekiweyo, koko ekrwada.”+ 16  Athi umntu lowo akuthi kuye: “Mabaqiniseke ukuba kuqhunyiswe ngamanqatha kuqala.+ Wandule ke uzithabathele nakuphi na oko umphefumlo wakho ukunqwenelayo,”+ okunene ke yena athi: “Hayi, koko ufanele undinike ngoku; yaye, ukuba akundiniki, kuya kufuneka ndiyithabathe ngamandla!”+ 17  Saza isono sabalindi saba sikhulu kakhulu phambi koYehova;+ kuba abantu bawuphatha ngokungenantlonelo umnikelo kaYehova.+ 18  Yaye uSamuweli wayelungiselela+ phambi koYehova, eyinkwenkwe, ebhinqe iefodi yelinen.+ 19  Unina wayemenzela isambatho esincinane esingenamikhono, aze asizise kuye iminyaka ngeminyaka xa enyuka nendoda yakhe ukuza kubingelela umbingelelo waminyaka le.+ 20  Yaye uEli wamsikelela+ uElikana nomfazi wakhe waza wathi: “Ngamana uYehova angakumisela inzala ngalo mfazi esikhundleni sento ekubolekiswe ngayo, ekwabolekiswa ngayo kuYehova.”+ Baza baya endaweni yabo. 21  Ngako oko uYehova waphethulela ingqalelo yakhe kuHana,+ kangangokuba wamitha waza wazala oonyana abathathu neentombi ezimbini.+ Yona inkwenkwe uSamuweli yaqhubeka ikhulela kuYehova.+ 22  UEli ke wayemdala kakhulu, yaye wayekuvile+ konke oko oonyana bakhe babekwenza+ kuSirayeli wonke nokuba babeye balale nabafazi+ ababekhonza emnyangweni wentente yokuhlangana.+ 23  Yena ke wayedla ngokuthi kubo:+ “Kutheni na nisenza izinto ezinjengezi?+ Kuba zimbi izinto endizivayo ebantwini bonke ngani.+ 24  Hayi,+ bonyana bam, ngenxa yokuba ayilunganga le ngxelo ndiyivayo, abantu bakaYehova abayisasazayo.+ 25  Ukuba umntu uthe wona umntu,+ uThixo uya kumlamlela;+ kodwa ukuba umntu uthe wona uYehova,+ ngubani na owokumthandazela?”+ Kodwa babengaliphulaphuli ilizwi likayise,+ ngenxa yokuba uYehova ngoku wayezimisele ukubabulala.+ 26  Lonke elo xesha inkwenkwe uSamuweli yayikhula ngokukhula yaye ithandeka ngakumbi kokubini kuYehova nakubantu.+ 27  Kweza ke umntu kaThixo+ kuEli waza wathi kuye: “Utsho uYehova ukuthi, ‘Andizange na enyanisweni ndizityhile mna kwindlu kakhokho wakho ngoxa babeseYiputa bengamakhoboka endlwini kaFaro?+ 28  Kwaye kuzo zonke izizwe zakwaSirayeli ndazinyulela yena,+ ukuba asebenze njengombingeleli aze anyuke esibingelelweni sam+ ukuze enze umsi wombingelelo ube ngumqulu onyukayo, athwale iefodi phambi kwam, ukuze ndinike indlu kakhokho wakho yonke iminikelo yasemlilweni yoonyana bakaSirayeli.+ 29  Kutheni na niwukhaba umbingelelo wam+ nomnikelo wam endiwuyaleleyo ndikwindawo yam yokuhlala,+ yaye ubeka oonyana bakho ngaphezu kwam ngokuzityebisa+ ngeyona ilungileyo kwiminikelo yonke kaSirayeli abantu bam?+ 30  “‘Kungenxa yoko le nto esitsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi: “Eneneni ndathi, Ke yona indlu yakho nendlu kakhokho wakho, ziya kuhamba phambi kwam ukusa kwixesha elingenammiselo.”+ Kodwa ngoku utsho uYehova ukuthi: “Oko makube lee, kum, ngenxa yokuba abo bandibekayo+ ndiya kubabeka,+ nabo bandidelileyo baya kuba yinto engento.”+ 31  Khangela! Kuza imihla endiya kuthi ngokuqinisekileyo ndiyinqumle ingalo yakho nengalo yendlu kakhokho wakho, ukuze kungabikho ndoda endala endlwini yakho.+ 32  Okunene uya kujongana notshaba kwindawo yam yokuhlala phakathi kwako konke okulungileyo okwenziwayo kuSirayeli;+ yaye akusayi kuze kubekho ndoda endala endlwini yakho. 33  Ukanti ukho umntu wakwakho endingayi kumnqumla angabikho esibingelelweni sam ukuze abangele ukufiphala kwamehlo akho nokwenza ethe amandla omphefumlo wakho; kodwa abaninzi ngakumbi bendlu yakho baya kufa bonke ngekrele lamadoda.+ 34  Nguwo lo ke umqondiso wakho oya kufikela oonyana bakho ababini, uHofeni noFinehasi:+ Baya kufa bobabini ngamhla mnye.+ 35  Ngokuqinisekileyo ndiya kuzivelisela umbingeleli othembekileyo.+ Uya kwenza ngokuvisisana noko kusentliziyweni yam nasemphefumlweni wam; yaye ngokuqinisekileyo ndiya kumakhela indlu ehlala ihleli, kwaye ngokuqinisekileyo uya kusoloko ehamba phambi kothanjisiweyo wam.+ 36  Kumele kuthi ke nabani na oseleyo+ endlwini yakho eze aze aqubude kuye ngenxa yentlawulo yemali nesonka esibusazinge, yaye ngokuqinisekileyo uya kuthi: “Khawuncede, undibeke kwesinye sezigxina zobubingeleli ukuze ndidle iqhekeza lesonka.”’”+

Umbhalo osemazantsi