Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Samuweli 17:1-58

17  AmaFilisti+ aqokelelana ndawonye ngokwamaqela awo ukuba enze imfazwe. Athi akuqokelelana ndawonye eSokho,+ yakwaYuda, andula ke amisa inkampu yawo phakathi kweSokho neAzeka,+ e-Efese-damim.+  USawule ke yena namadoda akwaSirayeli, baqokelelana ndawonye baza bamisa inkampu entilini kaElaha,+ bakha uluhlu lwedabi ukuze bahlangabeze amaFilisti.  Yaye amaFilisti ayemi entabeni kweli cala, amaSirayeli wona emi entabeni kweliya icala, intlambo iphakathi kwawo.  Kwaza kwaphuma iqhawe enkampini yamaFilisti, eligama linguGoliyati,+ laseGati,+ elibude buziikubhite ezintandathu nomolulo weminwe.+  Lalinesigcina-ntloko sobhedu entloko, lambethe isambatho sentsimbi, esineengcamba, ubunzima besambatho+ eso sentsimbi babuziishekele zobhedu ezimawaka mahlanu.  Ngentla kweenyawo zalo lalinezikhuselo zeembande ezenziwe ngobhedu nentshuntshe+ yobhedu phakathi kwamagxa alo.  Nomphini owenziwe ngomthi womkhonto walo wawunjengomqobo wabaluki,+ nencakuba yomkhonto walo wawuziishekele zentsimbi ezingamakhulu amathandathu; nomphathi wekhaka elikhulu wayehamba phambi kwalo.  Wandula ke wema ngxi waza wamemeza kwizintlu zedabi zakwaSirayeli+ waza wathi kuwo: “Kutheni na ukuba niphume ukuze nakhe uluhlu lwedabi? AndingomFilisti na mna yaye nina aningobakhonzi+ bakaSawule? Zinyuleleni indoda, ihle ize kum.  Ukuba ithe yakwazi ukulwa nam ize indixabele, simele ke sibe ngabakhonzi kuni. Kodwa ukuba mna ndithe ndayilingana ndaza ndayixabela, nani nimele nibe ngabakhonzi kuthi, nimele nisikhonze.”+ 10  Waza lo mFilisti wahlabela mgama wathi: “Mna ndiyazingcikiva+ ngale mini izintlu zedabi zakwaSirayeli. Ndinikeni indoda, ndilwe nayo!”+ 11  Xa uSawule+ noSirayeli wonke beva la mazwi omFilisti, bankwantya yaye babesoyika kakhulu.+ 12  Ke kaloku uDavide wayengunyana walo mEfrata+ waseBhetelehem yakwaYuda ogama linguYese. Wayenoonyana abasibhozo.+ Yaye ngemihla kaSawule le ndoda yayisele indala phakathi kwamadoda. 13  Oonyana abathathu bakaYese abakhulu bahamba. Balandela uSawule ukuya emfazweni,+ yaye amagama oonyana bakhe abathathu abaya emfazweni yayinguEliyabhi+ owamazibulo, nonyana wakhe wesibini uAbhinadabhi+ nowesithathu uShamaha.+ 14  Kwaye uDavide wayengoyena mncinane,+ yaye abathathu abakhulu balandela uSawule. 15  Ke uDavide ubesiya kuSawule aze abuye ukuze anyamekele izimvu+ zikayise eBhetelehem. 16  NomFilisti wayesiza ngaphambili ekuseni nangokuhlwa waza wema apho kangangeemini ezingamashumi amane. 17  Wandula ke uYese wathi kuDavide unyana wakhe: “Khawuncede, uthabathele abantakwenu le efa yeenkozo ezigcadiweyo+ nezi zonka zilishumi, uphathele ngokukhawuleza abantwakwenu enkampini. 18  Nezi nxalenye zilishumi zobisi ufanele uzise kwintloko yewaka;+ uze uvelele abantakwenu ngokubhekisele kwintalo-ntle yabo,+ uthabathe nesibambiso kubo.” 19  Ngelo thuba, uSawule kunye nabo kunye namanye amadoda onke akwaSirayeli babesentilini kaElaha,+ besilwa namaFilisti.+ 20  Ngako oko uDavide wavuka ekuseni waza wazishiya izimvu kumgcini, wathabatha, waza wahamba kanye njengoko uYese wayemyalele.+ Akufika kuthango lwenkampu,+ imikhosi yamajoni yayiphuma isiya kuluhlu lwedabi,+ yaza yahlaba umkhosi ukuba kuyiwe edabini. 21  USirayeli namaFilisti azimisa ukuze uluhlu lwedabi luhlangabezane noluhlu lwedabi. 22  Ngoko nangoko uDavide washiya impahla+ yakhe esandleni somgcini wempahla+ waza wabaleka waya kuluhlu lwedabi. Xa wafikayo, wabuzisa ngentlalo-ntle yabantakwabo.+ 23  Ngoxa wayesathetha nabo, kaloku, nalo iqhawe, igama lalo linguGoliyati+ umFilisti waseGati,+ lisiza livela ezintlwini zedabi zamaFilisti, laza lathetha kwalaa mazwi manye njengangaphambili,+ noDavide waphulaphula. 24  Ke wona onke amadoda akwaSirayeli, athi akuyibona le ndoda, oyika kakhulu, aza asaba.+ 25  Aza amadoda akwaSirayeli athi: “Niyibonile na le ndoda inyukayo? Kuba inyuka isiza kungcikiva+ uSirayeli. Kuya kuthi ke, indoda ethe yayixabela, ukumkani ayityebise ngobutyebi obukhulu, yaye uya kuyinika intombi yakhe,+ nendlu kayise uya kuyikhulula kwaSirayeli.”+ 26  NoDavide wathi kumadoda awayemi kufuphi naye: “Kuya kwenziwa ntoni na kwindoda exabele laa mFilisti+ uphaya ize okunene isuse ungcikivo phezu koSirayeli?+ Kuba ungubani na lo mFilisti ungalukanga+ ukuba angcikive+ izintlu zedabi zoTHIXO ophilayo?”+ 27  Bandula ke abantu batsho amazwi afanayo njengangaphambili, besithi: “Kuya kwenjiwa nje ke kwindoda emxabeleyo.” 28  Waza uEliyabhi+ umkhuluwa wakhe wamva njengoko wayethetha kuloo madoda, yaye wavutha umsindo kaEliyabhi kuDavide,+ kangangokuba wathi: “Kutheni na ukuze uhle? Uzishiye elugcinweni lukabani na ezaa zimvu zimbalwa emva phaya entlango?+ Mna lo ndikwazi kakuhle ukukhukhumala kwakho nobubi bentliziyo yakho,+ ngenxa yokuba uhle ngenjongo yokubona idabi.”+ 29  UDavide wathi: “Ndenze ntoni ngoku? Ibingelolizwi nje kuphela na?”+ 30  Wajika ke esuka ngakuye wabheka ngakuthile ongomnye waza waqhubeka ethetha ilizwi elifanayo njengangaphambili,+ yaye, nabo abantu bamnika impendulo efanayo njengangaphambili.+ 31  Ngoko amazwi awawathethayo uDavide aviwa, yaye bawaxela phambi kukaSawule. Ngenxa yoko wathi makaziswe. 32  Waza uDavide wathi kuSawule: “Makungawi ntliziyo yakhe nawuphi na umntu ngaphakathi kwakhe.+ Umkhonzi wakho lo uya kuya aze okunene alwe nalo mFilisti.”+ 33  Kodwa uSawule wathi kuDavide: “Akukwazi ukuya kulo mFilisti ukuze ulwe naye,+ kuba wena useyinkwenkwe,+ abe yena eyindoda yemfazwe ukususela ebukhwenkweni bakhe.” 34  Waza uDavide wahlabela mgama wathi kuSawule: “Umkhonzi wakho waba ngumalusi kayise kuwo umhlambi, kwaza kweza ingonyama,+ kwanebhere, nganye yathabatha imvu emhlambini. 35  Yaye ndaphuma ndayilandela ndaza ndayibetha,+ ndahlangula emlonyeni wayo. Yathi yakundihlasela, ndayibamba ngodevu lwayo ndaza ndayibetha ndayibulala. 36  Zombini ingonyama nebhere umkhonzi wakho lo wazibulala; kwaye lo mFilisti+ ungalukanga umele abe njengenye yazo, kuba ungcikive+ izintlu zedabi+ zoTHIXO ophilayo.”+ 37  Wandula ke uDavide wongezelela oku: “UYehova, owandihlangulayo ethupheni lengonyama nasethupheni lebhere, nguye oya kundihlangula esandleni salo mFilisti.”+ USawule wathi kuDavide: “Hamba, yaye ngamana uYehova angaba nawe.”+ 38  Ke kaloku uSawule wambesa uDavide ngezambatho zakhe, waza wambeka isigcina-ntloko sobhedu entloko, emva koko wamambesa ngesambatho sentsimbi. 39  Wandula ke uDavide wabhinqa ikrele lakhe phezu kwezambatho zakhe waza wahamba [kodwa akabanga nako], ngenxa yokuba wayengazilinganga. Ekugqibeleni wathi uDavide kuSawule: “Andikwazi kuhamba ngezi zinto, kuba andikhange ndizilinge.” Ngoko uDavide wazishenxisa kuye.+ 40  Wathabatha intonga yakhe esandleni sakhe waza wazinyulela amatye amahlanu angawona agudileyo entlanjeni wawabeka kwingxowa yakhe yabalusi awayeyisebenzisa njengesikhongozelo, yaye isilingi sakhe sasisendleni sakhe.+ Waza waya kumFilisti lowo. 41  NomFilisti weza, esondela kufuphi ngakumbi kuDavide, nendoda ethwele ikhaka elikhulu yayiphambi kwakhe. 42  Wathi ke umFilisti akukhangela waza wabona uDavide, wamdelela+ ngenxa yokuba eyinkwenkwe+ yaye ebubomvurha,+ emhle imbonakalo.+ 43  Ngoko umFilisti wathi kuDavide: “Ndiyinja na,+ ukuba uze kum uneentonga?” UmFilisti wamqalekisa uDavide ngoothixo bakhe.+ 44  Waza umFilisti wahlabela mgama wathi kuDavide: “Yiza kum apha, yaye ndiza kunika iintaka zezulu namarhamncwa asendle inyama yakho.”+ 45  Naye ke uDavide wathi kumFilisti: “Uza kum unekrele nomkhonto nentshuntshe,+ kodwa mna ndiza kuwe ngegama likaYehova wemikhosi,+ uTHIXO wezintlu zedabi zakwaSirayeli, omngcikivileyo.+ 46  Ngale mini uYehova uya kukunikezela esandleni sam,+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kukubulala ndize ndiyisuse intloko yakho kuwe; yaye ngokuqinisekileyo izidumbu zenkampu yamaFilisti ndiya kuzinika iintaka zezulu namarhamncwa omhlaba ngale mini;+ baze abantu bomhlaba wonke bazi ukuba kukho uThixo ongowakwaSirayeli.+ 47  Nalo lonke eli bandla liya kwazi ukuba akungakrele nangamkhonto ukusindisa kukaYehova,+ ngenxa yokuba lelikaYehova idabi,+ yaye umele aninikele esandleni sethu.”+ 48  Wasuka ke umFilisti wasondela ehlangabeza uDavide, noDavide wakhawuleza waza wabaleka ukuya ngakuluhlu lwedabi ehlangabeza umFilisti.+ 49  Wandula ke uDavide wafaka isandla sakhe engxoweni yakhe wathabatha ilitye apho waza wasawula, ngokokuze abethe+ umFilisti ebunzi laza ilitye latshona ebunzini lakhe, wawa ngobuso emhlabeni.+ 50  Ngoko uDavide, ngesilingi nelitye, wangqineka omelele kunomFilisti waza wambetha umFilisti wambulala; yaye wayengenakrele esandleni uDavide.+ 51  Waqhubeka ke uDavide ebaleka waya kuma phezu komFilisti. Wandula ke wathabatha ikrele lakhe+ waza walirhola esingxotyeni salo wambulala ngokuqinisekileyo xa wamnqula intloko ngalo.+ AmaFilisti abona ukuba onamandla wawo ufile, aza asaba.+ 52  Esuka ke amadoda akwaSirayeli nawakwaYuda akhwaza aza awasukela+ amaFilisti ukuya kufikelela entlanjeni+ nasemasangweni ase-Ekron,+ nabo bangxwelerhekileyo kumaFilisti bamana besiwa endleleni esuka eShaharayim,+ ukuya kufikelela eGati nase-Ekron. 53  Emva koko oonyana bakaSirayeli babuya ekusukeleni ngokushushu amaFilisti baza baphanga+ iinkampu zawo. 54  Wandula ke uDavide wathabatha intloko+ yomFilisti waza wayizisa eYerusalem, nezixhobo zakhe wazibeka ententeni yakhe.+ 55  Ke kaloku ngaloo mzuzu uSawule abona ngawo uDavide ephuma esiya kuhlangabeza umFilisti, wathi kuAbhinere+ intloko yomkhosi: “Ngunyana kabani+ na le nkwenkwe,+ Abhinere?” UAbhinere wathi: “Ngobomi bomphefumlo wakho, kumkani, andazi konke konke!” 56  Ngoko ukumkani wathi: “Buzisa ukuba ngunyana kabani na eli gatyana.” 57  Ngako oko, kamsinya nje uDavide akubuya ekuxabeleni umFilisti, uAbhinere wamthabatha waza wamzisa phambi koSawule nentloko+ yomFilisti isesandleni sakhe. 58  Ke kaloku uSawule wathi kuye: “Ungunyana kabani na, mfanandini?” noDavide ke wathi: “Ndingunyana womkhonzi wakho uYese+ waseBhetelehem.”+

Umbhalo osemazantsi