Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Samuweli 16:1-23

16  Ekugqibeleni wathi uYehova kuSamuweli: “Kuya kude kube nini na uzilile ngenxa kaSawule,+ ngoxa mna, kwelinye icala, ndimgatyile ekulawuleni njengokumkani phezu koSirayeli?+ Zalisa uphondo lwakho ngeoli+ uze uhambe. Ndiya kukuthumela kuYese+ waseBhetelehem, ngenxa yokuba ndizilungiselele ukumkani phakathi koonyana bakhe.”+  Kodwa uSamuweli wathi: “Ndingaya njani na? Kwaoko nje akukuva oko uSawule ngokuqinisekileyo uya kundibulala.”+ Waza uYehova wahlabela mgama wathi: “Ufanele uzithabathele ithokazi lenkomo emhlambini, uze uthi, ‘Isizathu sokuza kwam apha kukubingelela kuYehova.’+  Uze ke ubizele uYese embingelelweni; yaye mna ndiya kukwazisa oko ufanele ukwenze,+ yaye umele undithambisele+ lowo ndimtyumbayo kuwe.”  Waza uSamuweli wakwenza oko uYehova akuthethileyo. Wathi akufika eBhetelehem+ amadoda amakhulu esixeko angcangcazela+ akuhlangana naye, aza ke athi: “Ukuza kwakho kuthetha uxolo na?”+  Wathi yena: “Kuthetha uxolo. Isizathu sokuza kwam kukubingelela kuYehova. Zingcwaliseni,+ yaye nimele nize nam embingelelweni.” Wandula ke wangcwalisa uYese noonyana bakhe, emva koko wababizela embingelelweni.  Kwathi, njengoko babengena waza wabona uEliyabhi,+ kwaoko wathi: “Ngokuqinisekileyo othanjisiweyo wakhe uphambi koYehova.”  Kodwa uYehova wathi kuSamuweli: “Musa ukukhangela imbonakalo yakhe nokuphakama kwesithomo sakhe,+ kuba ndimgatyile. Kuba indlela abona ngayo umntu [asiyondlela abona ngayo uThixo],+ ngenxa yokuba umntu nje ubona okubonakalayo emehlweni;+ kodwa uYehova yena, ubona oko ikuko intliziyo.”+  Wandula ke uYese wabiza uAbhinadabhi+ waza wamdlulisa phambi koSamuweli, kodwa yena wathi: “Nalo uYehova akamnyulanga.”  UYese wadlulisa uShamaha,+ kodwa wathi yena: “Nalo uYehova akamnyulanga.” 10  Ngoko uYese wabadlulisa oonyana bakhe abasixhenxe phambi koSamuweli; sekunjalo uSamuweli wathi kuYese: “Aba uYehova akabanyulanga.” 11  Ekugqibeleni wathi uSamuweli kuYese: “Aphelele na apha amakhwenkwe?” Wathi ke yena: “Kude kube ngoku kushiyeke eyona incinane,+ yaye, khangela! idlisa izimvu edlelweni.”+ Wathi ke uSamuweli kuYese: “Thumela ize iziswe, ngenxa yokuba asiyi kuhlala phantsi sidle ide ifike apha.” 12  Ngako oko wathumela yaza yaziswa. Ke kaloku yayibubomvurha,+ umfana onamehlo amahle noyinzwana ngembonakalo. Wandula ke uYehova wathi: “Sukuma, mthambise, kuba nguye lo!”+ 13  Ngako oko uSamuweli wathabatha uphondo lweoli+ waza wamthambisa phakathi kwabantakwabo. Yaye umoya kaYehova waqalisa ukusebenza kuDavide ukususela loo mini.+ Kamva uSamuweli wasukuma waza wahamba waya eRama.+ 14  Umoya kaYehova wemka+ kuSawule, waza wankwantyiswa ngumoya ombi+ ophuma kuYehova. 15  Baza abakhonzi bakaSawule bathi kuye: “Yabona, ke, unkwantyiswa ngumoya ombi kaThixo. 16  Inkosi yethu ke, mayincede, iyalele abakhonzi bakho phambi kwakho ukuba bakhangele indoda elichule+ ekudlaleni uhadi.+ Yaye kumele kuthi, wakuba phezu kwakho umoya ombi kaThixo, kufuneke yona idlale ngesandla sayo, ibe ngokuqinisekileyo kuya kuba kuhle kuwe.” 17  Ngoko uSawule wathi kubakhonzi bakhe: “Ncedani, nindilungiselele indoda eyenza kakuhle ekudlaleni, niyizise kum.”+ 18  Omnye ke kubalindi waphendula waza wathi: “Khangela! Ndiyibonile indlela unyana kaYese waseBhetelehem anobuchule ngayo ekudlaleni,+ yaye uyindoda elikroti,+ enamandla nendoda yemfazwe+ nesithethi esinengqiqo+ nendoda emile kakuhle,+ yaye uYehova unaye.”+ 19  Wandula ke uSawule wathumela abathunywa kuYese waza wathi: “Thumela kum uDavide unyana wakho, osemhlambini.”+ 20  Ngoko uYese wathabatha iesile, isonka nentsuba+ yewayini netakane lebhokhwe waza wathumela kuSawule ngesandla sikaDavide unyana wakhe.+ 21  Ngaloo ndlela weza uDavide kuSawule waza wamnyamekela;+ wamthanda kakhulu, waba ke ngumphathi wezikrweqe zakhe.+ 22  Ngenxa yoko uSawule wathumela kuYese, esithi: “Makandinyamekele uDavide, kuba ukholekile emehlweni am.” 23  Kwathi ke, wakuba phezu kukaSawule umoya kaThixo, uDavide wathabatha uhadi waza wadlala ngesandla sakhe; waza wakhululeka uSawule kwaba kuhle kuye, nomoya ombi wemka kuye.+

Umbhalo osemazantsi