Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Samuweli 15:1-35

15  Wandula ke uSamuweli wathi kuSawule: “Ndim owathunyelwa nguYehova ukuba akuthambise+ ube ngukumkani wabantu bakhe amaSirayeli, phulaphula ke amazwi kaYehova.+  Utsho uYehova wemikhosi+ ukuthi, ‘Ndimele ndiphendulise+ ngoko uAmaleki wakwenza kuSirayeli xa wazimisa nxamnye naye endleleni ekunyukeni kwakhe ephuma eYiputa.+  Yiya ke, umxabele uAmaleki+ uze umtshabalalise+ kunye nako konke anako, yaye umele ungabi namfesane kuye, kwaye umele uwabulale,+ indoda kwakunye nomfazi, umntwana kwakunye nowanyayo,+ inkunzi yenkomo kwakunye nemvu, inkamela kwakunye ne-esile.’”+  Ngako oko uSawule wababiza abantu waza wababala eTelayim,+ amadoda angamakhulu amabini amawaka ahamba ngeenyawo neshumi lamawaka lamadoda akwaYuda.+  USawule weza wafikelela kwisixeko sama-Amaleki waza wawalalela entlanjeni.  Ngelo thuba uSawule wathi kumaKeni:+ “Hambani, mkani,+ yihlani nisuke phakathi kwama-Amaleki, ukuze ndinganitshayeli kunye nawo. Ke nina, nabenzela ububele bothando oonyana bonke bakaSirayeli+ ngexesha lokunyuka kwabo bephuma eYiputa.”+ Ngoko amaKeni emka phakathi koAmaleki.  Emva koko uSawule wamxabela uAmaleki+ esusela eHavila+ ukuya kufikelela eShure,+ engaphambi kweYiputa.  Wabamba noAgagi+ ukumkani ka-Amaleki ephila, yaye bonke abanye abantu wabatshabalalisa ngohlangothi lwekrele.+  Kodwa uSawule nabantu baba nemfesane ngoAgagi nangezona zilungileyo emhlambini wezimvu nasemhlambini weenkomo+ nezityebileyo nakwiinkunzi zeegusha nakuko konke oko kwakulungile, babenganqweneli kukutshabalalisa.+ Zona ke zonke ezinye iimpahla ezazidelekile nababezigatya, ezi bazitshabalalisa. 10  Lafika ke ilizwi likaYehova kuSamuweli, lisithi: 11  “Ndiyazisola+ kuba ndibangele uSawule walawula njengokumkani, ngenxa yokuba uyekile+ ukundilandela, akawaphumeza namazwi am.”+ Kwambandezela oku uSamuweli,+ waza wakhala kuYehova ubusuku bonke.+ 12  Wandula ke uSamuweli wavuka ekuseni ukuze ahlangane noSawule kusasa. Kodwa kwanikelwa ingxelo kuSamuweli, kwathiwa: “USawule uze eKarmele,+ yaye, khangela! uzimisele ilitye lesikhumbuzo,+ wandula ke wajika waya ngaphesheya waza wehla waya eGiligali.” 13  Ekugqibeleni uSamuweli wafika kuSawule, waza uSawule wathi kuye: “Mawusikelelwe+ wena nguYehova. Ndiliphumezile ilizwi likaYehova.”+ 14  Kodwa uSamuweli wathi: “Sithetha ntoni ke esi sandi somhlambi wezimvu ezindlebeni zam, nesandi somhlambi weenkomo esi ndisivayo?”+ 15  USawule wathi: “Bazizise bezithabatha kuma-Amaleki, ngenxa yokuba abantu+ baye banemfesane ngezona zilungileyo emhlambini wezimvu nasemhlambini weenkomo, ngenjongo yokubingelela kuYehova uThixo wakho;+ kodwa obekusele sikutshabalalisile.” 16  USamuweli wathi kuSawule: “Yeka! Kwaye ndiza kukuxelela oko uYehova akuthethileyo kum phezolo.”+ Ngoko wathi yena kuye: “Thetha!” 17  Waza uSamuweli wahlabela mgama wathi: “Akubanga yintloko yezizwe zakwaSirayeli ngoxa wena wawumncinane na emehlweni akho,+ waza noYehova wakuthambisa+ njengokumkani wakwaSirayeli? 18  Kamva uYehova wakuthuma waza wathi, ‘Hamba, utshabalalise aboni,+ ama-Amaleki, yaye umele ulwe nabo ude ubatshabalalise.’+ 19  Ngoko kutheni ungalithobelanga ilizwi likaYehova kodwa wesuka watsibela ngokubawa ixhoba+ waza wenza okubi emehlweni kaYehova?”+ 20  Noko ke, uSawule wathi kuSamuweli: “Kodwa ndilithobele+ ilizwi likaYehova ekubeni ndiyile kuthumo abendithumele kulo uYehova ndaza ndamzisa uAgagi+ ukumkani wakwa-Amaleki, kodwa uAmaleki ndamtshabalalisa.+ 21  Bathe ke abantu+ bathabatha kwixhoba elo izimvu neenkomo, ezona zintle kwinto enikelwe kwintshabalalo, ukuze babingelele+ kuYehova uThixo wakho eGiligali.”+ 22  USamuweli wathi: “Ngaba uYehova lo uyoliswa yiminikelo etshiswayo+ nemibingelelo na njengoko kunjalo ngokuthotyelwa kwelizwi likaYehova? Khangela! Ukuthobela+ kulunge ngakumbi kunombingelelo,+ ukunikela ingqalelo kunamanqatha+ eenkunzi zeegusha; 23  kuba imvukelo+ iyafana nesono sokuvumisa,+ nokunyanzelisa ngekratshi nqwa nokusebenzisa amandla angaqhelekanga nemilonde-khaya.+ Ekubeni uligatyile ilizwi likaYehova,+ ngako oko naye uyakugatya ekubeni ngukumkani.”+ 24  Wandula ke uSawule wathi kuSamuweli: “Ndonile;+ kuba ndiwugqithile umyalelo kaYehova namazwi akho, ngenxa yokuba ndoyike abantu+ ndaza ke ndathobela elabo ilizwi. 25  Ke kaloku, nceda, khawuxolele+ isono sam uze ubuye nam ukuze ndiqubude+ kuYehova.” 26  Kodwa uSamuweli wathi kuSawule: “Andiyi kubuya nawe, kuba uligatyile ilizwi likaYehova, noYehova uyakugatya ekubeni uqhubeke ungukumkani kaSirayeli.”+ 27  Njengoko uSamuweli wayejika eza kuhamba, ngoko nangoko wabamba isondo lesambatho sakhe esingenamikhono, kodwa lakrazuka.+ 28  Wathi ke uSamuweli kuye: “UYehova ulukrazule+ kuwe namhlanje ulawulo lwasebukhosini lukaSirayeli, yaye ngokuqinisekileyo uya kulunika idlelane lakho elilunge ngakumbi kunawe.+ 29  Yaye, ngapha koko, Obalaseleyo kaSirayeli+ akayi kuxoka,+ akayi kuzisola, kuba Yena akangomntu wasemhlabeni ukuba azisole.”+ 30  Wathi yena: “Ndonile. Ke kaloku, nceda, ubonise imbeko kum+ phambi kwamadoda amakhulu abantu bakowethu naphambi koSirayeli uze ubuye nam, yaye mna ngokuqinisekileyo ndiya kuqubuda kuYehova uThixo wakho.”+ 31  Ngoko uSamuweli wabuya walandela uSawule, waza uSawule waqubuda kuYehova. 32  Emva koko uSamuweli wathi: “Sondezani kum uAgagi ukumkani wakwa-Amaleki.” Ngoko uAgagi waya kuye emathidala, waqala nokuzixelela oku uAgagi: “Eneneni amava abuhlungu okufa agqithile.” 33  Noko ke, uSamuweli wathi: “Kanye njengoko ikrele lakho+ labahluthayo abafazi abantwana, ngaloo ndlela unyoko+ uya kuba ngoyena uhluthiweyo abantwana phakathi kwabafazi.”+ Waba ke uSamuweli uyamxhaxha uAgagi phambi koYehova eGiligali.+ 34  Ke kaloku uSamuweli wahamba waya eRama, waza noSawule wenyuka waya endlwini yakhe eGibheya+ yakwaSawule. 35  USamuweli akazange ambone kwakhona uSawule kwada kwayimini yokufa kwakhe, ngenxa yokuba uSamuweli wazila+ ngenxa kaSawule. Yena ke uYehova, wazisola ngokwenza uSawule ukumkani kwaSirayeli.+

Umbhalo osemazantsi