Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Samuweli 12:1-25

12  Ekugqibeleni uSamuweli wathi kuSirayeli wonke: “Yabonani, ndiliphulaphule ilizwi lenu kuko konke oko benikutshilo kum,+ ukuba ndifanele ndinimisele ukumkani anilawule.+  Ke kaloku nanku ukumkani ehamba phambi kwenu!+ Mna ke, ndimdala+ yaye ndiyingwevu,+ noonyana bam ke, naba bekunye nani,+ yaye mna—ndihambe phambi kwenu ukususela ebutsheni bam kwada kwayile mini.+  Ndim lo ke. Ndiphenduleni phambi koYehova naphambi kothanjisiweyo+ wakhe: Ndithabathe inkunzi yenkomo kabani na okanye ndithabathe iesile likabani na+ okanye ndiqhathe bani na okanye ndityumze bani na okanye ndamkele imali yokuval’ umlomo esandleni sikabani na ukuze ndifihle amehlo ngayo?+ Yaye ndiya kunibuyisela oko.”+  Bathi bona: “Akusiqhathanga, ungasityumzanga, ungamkelanga nantoni na konke konke esandleni sakhe ngamnye.”+  Ngoko wathi kubo: “UYehova ulingqina nxamnye nani, nothanjisiweyo wakhe+ ulingqina ngale mini lokuba anifumananga nto konke konke esandleni sam.”+ Bona bathi: “Ulingqina.”  Waza uSamuweli wahlabela mgama wathi ebantwini: “UYehova [lingqina], owasebenzisa uMoses noAron nowanyusa ookhokho benu ebakhupha kwilizwe laseYiputa.+  Ke kaloku zimiseni, yaye ndiza kunigweba phambi koYehova [ndize ndinibalisele] zonke izenzo zikaYehova zobulungisa+ azenzileyo kuni nakookhokho benu.  “Kamsinya nje akuba uYakobi efikile eYiputa+ baza ookhokho benu bamemeza kuYehova becela uncedo,+ uYehova wathumela uMoses+ noAron, ukuze bakhuphe ookhokho benu eYiputa waza wabahlalisa kule ndawo.+  Bamlibala uYehova uThixo wabo,+ kangangokuba wathengisa+ ngabo esandleni sikaSisera+ intloko yomkhosi kaHatsore nasesandleni samaFilisti+ nasesandleni sikakumkani wakwaMowabhi,+ yaye balwa nabo. 10  Baqala ke ukumemeza kuYehova becela uncedo+ baza bathi: ‘Sonile,+ kuba simshiyile uYehova ukuze sikhonze ooBhahali+ nemifanekiso ka-Ashtoreti;+ ke kaloku sihlangule+ esandleni seentshaba zethu, ukuze sikukhonze.’ 11  NoYehova ke wathumela uYerubhahali+ noBhedan noYifeta+ noSamuweli+ waza wanikhulula esandleni seentshaba zenu macala onke, ukuze nihlale ninqabisekile.+ 12  Xa nabona ukuba uNahashe+ ukumkani woonyana baka-Amon unifikele, namana nisithi kum, ‘Hayi, kodwa sifanele silawulwe ngukumkani!’+ lonke elo xesha ke uYehova uThixo wenu enguKumkani wenu.+ 13  Ke kaloku nanku ukumkani enimnyulileyo, enimcelileyo;+ yabonani, uYehova ubeke ukumkani phezu kwenu.+ 14  Ukuba niya kumoyika uYehova+ nize okunene nimkhonze+ nithobele nelizwi lakhe,+ yaye ningawuvukeli+ umyalelo kaYehova, kokubini nina nokumkani omele anilawule ngokuqinisekileyo niya kuba ngabalandeli bakaYehova uThixo wenu. 15  Kodwa ukuba aniyi kulithobela ilizwi likaYehova+ nize okunene nivukele umyalelo kaYehova,+ ngokuqinisekileyo isandla sikaYehova siya kuba nxamnye nani nooyihlo.+ 16  Zimiseni nize niyibone le nto inkulu uYehova ayenzayo phambi kwamehlo enu. 17  Akuvunwa ingqolowa+ na namhlanje? Ndiya kubiza+ kuYehova anike iindudumo nemvula;+ nandule ke nazi nize nibone ukuba bukhulu+ ububi benu enibenzileyo emehlweni kaYehova ekuziceleleni kwenu ukumkani.” 18  USamuweli wabiza kuYehova,+ waza uYehova waqala ukunika iindudumo nemvula ngaloo mini,+ kangangokuba bonke abantu bamoyika kakhulu uYehova noSamuweli. 19  Baza bonke abantu baqala ukuthi kuSamuweli: “Bathandazele+ abakhonzi bakho kuYehova uThixo wakho, njengoko singafuni kufa; ngenxa yokuba kuzo zonke izono zethu songeze ububi ngokuzicelela ukumkani.” 20  Ngoko uSamuweli wathi ebantwini: “Musani ukoyika.+ Nina nibenzile bonke obu bubi. Kuphela nje musani ukutyeka ekumlandeleni uYehova,+ yaye nimele nimkhonze uYehova ngentliziyo yenu yonke.+ 21  Nize ningaphambuki nilandele izinto ezingeyonene+ ezingeyongenelo+ nezingahlanguliyo, ngenxa yokuba zizinto ezingeyonene. 22  Kuba uYehova akayi kubalahla+ abantu bakhe ngenxa yegama lakhe elikhulu,+ ngenxa yokuba uYehova ukuthabathele kuye ukunenza abantu bakhe.+ 23  Nam ke, makube lee kum, ukuba ndone kuYehova ngokuyeka ukunithandazela;+ yaye ndimele ndiniyalele+ ngendlela elungileyo+ nefanelekileyo. 24  Kuphela nje moyikeni+ uYehova, yaye nimele nimkhonze ngenyaniso ngentliziyo yenu yonke;+ kuba ziboneni izinto ezinkulu anenzele zona.+ 25  Kodwa ukuba nithe ngokuphandle nenza okubi,+ niya kutshayelwa, kokubini nina nokumkani wenu.”+

Umbhalo osemazantsi