Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Samuweli 1:1-28

1  Ke kaloku kwakukho ndoda ithile yaseRamatayim-tsofi+ yommandla weentaba wakwaEfrayim,+ yaye igama layo yayinguElikana,+ unyana kaYeroham, unyana kaElihu, unyana kaTohu, unyana kaTsufi,+ umEfrayim.  Kwaye yayinabafazi ababini, igama lomnye linguHana, negama lomnye linguPenina. UPenina ke waba nabantwana, kodwa uHana wayengenabantwana.+  Kwaye iminyaka ngeminyaka loo ndoda yayinyuka ivela kwisixeko sakowayo ukuya kuqubuda+ nokubingelela kuYehova wemikhosi eShilo.+ Babengababingeleli bakaYehova+ apho ke oonyana bakaEli ababini, uHofeni noFinehasi.+  Kwathi ke kwaba yimini yokuba uElikana abingelele, yaye wanika uPenina umfazi wakhe nabo bonke oonyana bakhe neentombi zakhe izabelo;+  kodwa uHana wamnika isabelo sasinye. Noko ke wayethanda+ uHana, yaye, ke yena uYehova, wayesivalile isibeleko sakhe.+  Nomfazi owayesukuzana naye wamqumbisa+ kakhulu ukuze amenze azive ephazamisekile ngenxa yokuba uYehova wayesivalile isibeleko sakhe.  Kwaye leyo yindlela awayesenza ngayo iminyaka ngeminyaka,+ ngokufuthi kangangoko enyukela endlwini kaYehova.+ Leyo yindlela awayemqumbisa ngayo, kangangokuba wayelila aze angadli.  Waza uElikana indoda yakhe wathi kuye: “Hana, kutheni ulila nje, yaye kutheni ungadli nje, kwaye kutheni intliziyo yakho imbi nje?+ Andilungile na kuwe ngaphezu koonyana abalishumi?”+  Ngoko uHana wasukuma emva kokuba bedlile eShilo nasemva kokusela, ngoxa uEli umbingeleli wayehleli esihlalweni ngasemgubasini wetempile+ kaYehova. 10  Yaye wawukrakra umphefumlo wakhe,+ waza wathandaza kuYehova+ walila kakhulu.+ 11  Wahlabela mgama wenza isibhambathiso+ wathi: “Owu Yehova wemikhosi, ukuba nakanjani na uthe wayikhangela inkxwaleko yekhobokazana lakho+ waza okunene wandikhumbula,+ ungalilibali ikhobokazana lakho uze okunene ulinike ikhobokazana lakho inzala eyinkwenkwe, ndiza kuyinikela kuYehova yonke imihla yobomi bayo, nencakuba ayiyi kufika entlokweni yayo.”+ 12  Ngoxa wayesolula+ ukuthandaza kwakhe phambi koYehova, uEli wayemondele emlonyeni. 13  Ke yena uHana, wayethethela entliziyweni yakhe;+ kwakubebezela imilebe kuphela, ilizwi lakhe lingavakali. Kodwa uEli wacinga ukuba unxilile.+ 14  Ngoko uEli wathi kuye: “Kuya kude kube nini na unxila?+ Yisuse iwayini yakho kuwe.” 15  Wamphendula ke uHana waza wathi: “Hayi, nkosi yam! Ndingumfazi obandezelekileyo emoyeni; andiselanga wayini nasiselo sinxilisayo, koko ndiphalaza umphefumlo wam phambi koYehova.+ 16  Musa ukulenza ngathi lingumfazi olitshivela+ ikhobokazana lakho, kuba kungenxa yokuxhalaba kwam nengqumbo yam enkulu ukuba mandithethe kude kube ngoku.”+ 17  Wandula ke waphendula uEli waza wathi: “Hamba ngoxolo,+ yaye ngamana uTHIXO kaSirayeli angenza ngokwesibongozo sakho osicelileyo kuye.”+ 18  Wathi ke yena: “Isicakakazi sakho masifumane ubabalo emehlweni akho.”+ Wahamba ke umfazi lowo, wadla,+ nobuso bakhe ababi saba bobuxhalabileyo.+ 19  Bandula ke bavuka ekuseni baqubuda phambi koYehova, ekwathi emva koko babuya baza bafika endlwini yabo eRama.+ Ke kaloku uElikana waba neentlobano zokwazana+ noHana umfazi wakhe, waza uYehova waqala ukumkhumbula.+ 20  Ngoko kwathi ekupheleni konyaka uHana wamitha, wazala unyana, wambiza ngokuba nguSamuweli igama lakhe,+ ngokuba wayesithi, “ndimcele+ kuYehova.” 21  Ekuhambeni kwexesha indoda uElikana yenyuka nayo yonke indlu yayo isiya kubingelela kuYehova umbingelelo waminyaka+ le nomnikelo wayo wesibhambathiso.+ 22  Ke yena uHana, akenyukanga,+ kuba wayethe kwindoda yakhe: “Kamsinya nje yakuba ilunyulwe inkwenkwe,+ ndimele ndiyizise, yaye imele ibonakale phambi koYehova ize ihlale khona ixesha elingenammiselo.”+ 23  UElikana indoda yakhe+ wathi ke kuye: “Yenza okulungileyo emehlweni akho.+ Hlala ekhaya ude uyilumle. Kuphela ngamana uYehova angaliphumeza ilizwi lakhe.”+ Ngoko umfazi wahlala ekhaya waza wancancisa unyana wakhe wada wamlumla.+ 24  Ngako oko kwakamsinya nje akuba emlumle, wenyuka naye, kunye nenkunzi yenkomo eminyaka mithathu ubudala ne-efa enye yomgubo nengqayi enkulu yewayini,+ waza wangena endlwini kaYehova eShilo.+ Kwaye inkwenkwe yayikunye naye. 25  Bandula ke bayixhela inkunzi yenkomo baza inkwenkwe leyo bayizisa kuEli.+ 26  Wathi yena: “Ndiyangxengxeza, nkosi yam! Ngobomi bomphefumlo wakho,+ nkosi yam, ndingulaa mfazi wayemi kunye nawe kule ndawo ethandaza kuYehova.+ 27  Ndandithandaza ngokubhekisele kule nkwenkwe ke ukuba uYehova andinike isibongozo+ endasicelayo kuye.+ 28  Nam ke, ndibolekise ngayo kuYehova.+ Yonke imihla yokubakho kwayo, ingocelelwe uYehova.” Waza yena waqubuda apho kuYehova.+

Umbhalo osemazantsi