Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Petros 2:1-25

2  Ngako oko, lahlani bonke ububi+ nayo yonke inkohliso nohanahaniso nomona nazo zonke iintlobo zokudlana izithende,+  yaye, njengeentsana ezisandul’ ukuzalwa,+ langazelelani ubisi olungangxengwanga+ lwelizwi, ukuze ngalo nikhulele elusindisweni,+  ukuba nje niye nabungcamla ububele beNkosi.+  Njengoko nisiza kuye njengakwilitye eliphilayo,+ eligatywayo,+ enyanisweni, ngabantu,+ kodwa elinyuliweyo nelixabisekileyo kuThixo,+  nani ke niyakhiwa njengamatye aphilayo, ukuze nibe yindlu yokomoya+ ngenjongo yobubingeleli obungcwele, ukuba ninikele imibingelelo yokomoya+ eyamkelekileyo kuThixo ngoYesu Kristu.+  Kuba sithi iSibhalo: “Khangela! Ndibeka eZiyon ilitye, elinyuliweyo, ilitye lembombo elisisiseko, elixabisekileyo; yaye akukho namnye ukholwayo kulo uya kudaniswa.”+  Uxabisekile ke kuni, nina bakholwayo; kodwa kwabo bangakholwayo, “lisuke eli litye baligatyayo+ abakhi laba yintloko yembombo,”+  “nelitye lesikhubekiso nolwalwa lokubetheka.”+ Bona bayakhubeka ngenxa yokuba abalithobeli ilizwi. Phofu ke bamiselwe loo nto kakade.+  Kodwa nina “nisisizwe esinyuliweyo, ububingeleli basebukhosini, uhlanga olungcwele,+ isizwana esisesakhe ngokukhethekileyo,+ ukuze nivakalise ngokubanzi iimbalasane”+ zalowo wanibizayo ukuba niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okungummangaliso.+ 10  Kuba nanikhe anabi sisizwana, kodwa ngoku nisisizwana sikaThixo;+ naningenzelwanga nceba, kodwa ngoku nenzelwe inceba.+ 11  Zintanda, ndiyanibongoza njengabaphambukeli nabemi bokwexeshana+ ukuba nizikhwebule kwiminqweno yenyama,+ enxamnye nomphefumlo.+ 12  Ihambo yenu mayibe ntle phakathi kweentlanga,+ ukuze, nokuba zithetha kakubi ngani njengabenzi-bubi, zithi ngokubona imisebenzi yenu emihle,+ zimzukise uThixo ngemini yokuvelela kwakhe.+ 13  Ngenxa yeNkosi zithobeni+ kuyo yonke indalo engabantu:+ enoba kukukumkani+ njengowongamileyo, 14  okanye kukwiirhuluneli njengezithunywe nguye ukuba ziphumeze isohlwayo kubenzi-bubi kodwa zidumise abenzi bokulungileyo.+ 15  Kuba kukuthanda kukaThixo ukuba, ngokwenza kwenu okulungileyo, nibavale umlomo abo bathetha ngokungenangqiqo nangokungazi.+ 16  Yibani njengabantu abakhululekileyo,+ ukanti ningayithabathi inkululeko yenu, njengesigqubuthelo sobubi,+ kodwa njengamakhoboka kaThixo.+ 17  Bekani abantu bazo zonke iintlobo,+ yibani nothando ngomanyano lwabazalwana luphela,+ moyikeni uThixo,+ yibani nembeko kukumkani.+ 18  Izicaka zendlu mazithobele+ abanini bazo ngalo lonke uloyiko olubafaneleyo,+ kungekuphela nje abalungileyo nabanengqiqo, kodwa kwanabo kunzima ukubakholisa. 19  Kuba ukuba uthile, ngenxa yesazela kuThixo, unyamezela izinto ezibuhlungu aze abandezeleke ngokungekho sikweni, kukholekile oko.+ 20  Kuba ninaludumo luni na, xa ninyamezela ukumpakazwa ngenxa yesono enisenzileyo?+ Kodwa ukuba nibandezeleka+ ngenxa yokwenza okulungileyo, nize ninyamezele, kuyamkholisa uThixo oko.+ 21  Enyanisweni, nabizelwa kulo eli khondo, kuba noKristu wabandezeleka ngenxa yenu,+ enishiya nomzekelo, ukuze nilandele emanyathelweni akhe ngokusondeleyo.+ 22  Akazange enze sono,+ kungazange kufunyanwe nankohliso emlonyeni wakhe.+ 23  Xa wayetshabhiswa,+ akazange aphindise atshabhise.+ Xa wayebandezeleka,+ akazange asongele, kodwa wahlala ezinikele kulowo+ ugweba ngobulungisa. 24  Yena ngokwakhe wazithwala izono zethu+ ngomzimba wakhe esibondeni,+ ukuze singabi saba nanto yakwenza nezono+ size siphile ebulungiseni. Yaye “niye naphiliswa ngemivilambo yakhe.”+ 25  Kuba naninjengezimvu ezibhadulayo;+ kodwa ngoku nibuyele kumalusi+ nomveleli wemiphefumlo yenu.

Umbhalo osemazantsi