Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

1 Petros 1:1-25

1  UPetros, umpostile+ kaYesu Kristu, ubhalela abemi bokwexeshana+ abachithachitheke+ ePonto, eGalati, eKapadokiya,+ eAsiya, naseBhithiniya, abo banyuliweyo+  ngokokwazi kwangaphambili kukaThixo uBawo,+ ngokungcwaliswa ngomoya,+ ngenjongo yokuba babe ngabathobelayo yaye befefwe+ ngegazi likaYesu Kristu:+ Ngamana kungandiswa kuni ububele obungasifanelanga noxolo.+  Makabongwe uTHIXO noYise weNkosi yethu uYesu Kristu,+ kuba ngokwenceba yakhe enkulu wasizala ngokutsha+ ngokubhekisele kwithemba eliphilayo+ ngokuvuka+ kukaYesu Kristu kwabafileyo,  kwilifa elingenakonakala nelingadyobhekanga nelingambatshiyo.+ Libekelwe nina emazulwini,+  nina enilondolozwa ngamandla kaThixo ngokholo+ ngenxa yosindiso+ olulungele ukutyhilwa+ ngexesha lokugqibela.+  Ngenxa yoko niyaphuphuma yimihlali, nangona okwethutyana ngoku, ukuba kumele kube njalo, nisiva ubuhlungu ngenxa yezilingo ezahlukahlukeneyo,+  ukuze umlinganiselo ovavanyiweyo wokholo lwenu,+ oluxabiso likhulu ngakumbi kunegolide etshabalalayo phezu kwako nje ukucikidwa kwayo ngomlilo,+ ufunyanwe ungunobangela wendumiso nozuko nembeko ekutyhilekeni+ kukaYesu Kristu.  Nakuba ningazange nimbone, niyamthanda.+ Nakuba ningakhangelanga kuye ngoku, kodwa nibonisa ukholo kuye yaye niyaphuphuma yimihlali ninovuyo olungathethekiyo noluzukisiweyo,  njengoko nisamkela isiphelo sokholo lwenu, usindiso lwemiphefumlo yenu.+ 10  Ngokuphathelele lona kanye olu sindiso babuzisa ngenkuthalo baza benza nophengululo lwenyameko+ abaprofeti abaprofeta+ ngobubele obungasifanelanga obamiselwa nina.+ 11  Baqhubeka behlola ukuba liliphi elona xesha+ okanye luhlobo luni lwexesha owawulibonisa umoya+ owawukubo ngokuphathelele uKristu+ xa wawunikela ubungqina kwangaphambili ngeembandezelo zikaKristu+ nangozuko+ olwaluya kuzilandela. 12  Kwatyhilwa kubo ukuba, babengazilungiseleli bona ziqu,+ kodwa babelungiselela nina, izinto eziye ngoku zaziswa+ kuni ngabo baye bavakalisa iindaba ezilungileyo kuni ngomoya oyingcwele+ owathunyelwa usuka ezulwini. Kwaneengelosi zinqwenela ukuqondela kwezi zinto.+ 13  Ngoko ke iingqondo zenu ziqiniseleni umsebenzi,+ hlalani nithe qwa ngokupheleleyo;+ bekani ithemba lenu kububele obungasifanelanga+ obuza kuziswa kuni ekutyhilekeni+ kukaYesu Kristu. 14  Njengabantwana abathobelayo, musani ukumilisa+ ngokweminqweno enaninayo ngaphambili ekungazini kwenu, 15  kodwa, ngokuvumelana naLowo Ungcwele wanibizayo, yibani ngcwele nani kuyo yonke ihambo yenu,+ 16  ngenxa yokuba kubhaliwe kwathiwa: “Nimele nibe ngcwele, ngenxa yokuba ndingcwele mna.”+ 17  Ngapha koko, ukuba nibiza kuBawo ogweba ngokungakhethi buso+ ngokomsebenzi wakhe ngamnye, ziphatheni ngoloyiko+ ebudeni bexesha lokuhlala kwenu njengabaphambukeli.+ 18  Kuba niyazi ukuba anihlangulwanga+ ngezinto ezinokonakala,+ njengesilivere okanye igolide, kwihambo yenu engenasiqhamo enayifumana ngokwesithethe kookhokho benu. 19  Kodwa kwakungegazi elixabisekileyo,+ njengelo lemvana engenasiphako nengenabala,+ elikaKristu kanye.+ 20  Enyanisweni, waziwa kwangaphambi kokusekwa+ kwehlabathi, kodwa wabonakaliswa ekupheleni kwamaxesha ngenxa yenu+ 21  nina eningamakholwa ngaye kuThixo,+ lowo wamvusayo kwabafileyo+ waza wamnika uzuko;+ ukuze ukholo nethemba lenu libe kuThixo.+ 22  Ngoku njengoko niyisulungekisile+ imiphefumlo yenu ngokuthobela kwenu inyaniso okuphumela kumsa wobuzalwana+ ongenaluhanahaniso, thandanani kakhulu ngokusuka entliziyweni.+ 23  Kuba niye nazalwa ngokutsha,+ kungekhona ngembewu enokonakala,+ kodwa ngengenakonakala+ enemveliso,+ ngalo ilizwi+ likaThixo ophilayo nohlala ekho.+ 24  Kuba “yonke inyama injengengca, yaye lonke uzuko lwayo lunjengentyatyambo yengca;+ ingca iyabuna, nentyatyambo iyavuthuluka,+ 25  kodwa ilizwi likaYehova lihlala likho ngonaphakade.”+ Elo “lizwi”+ ke lelo lavakaliswayo+ kuni njengeendaba ezilungileyo.

Umbhalo osemazantsi