1 Kumkani 9:1-28

9  Kwathi kamsinya nje akuba uSolomon egqibile ukuyakha indlu+ kaYehova nendlu kakumkani+ nayo yonke into enqwenelekayo uSolomon awayeyoliswa kukuyenza,+  wandula uYehova wabonakala kuSolomon isihlandlo sesibini, njengangoko wayebonakele kuye eGibheyon.+  UYehova wahlabela mgama wathi kuye: “Ndiwuvile umthandazo wakho+ nesicelo sakho sobabalo ocele ngaso ubabalo phambi kwam. Ndiyingcwalisile+ le ndlu uyakhileyo ngokubeka igama lam+ apho ukusa kwixesha elingenammiselo; kwaye ngokuqinisekileyo amehlo am+ nentliziyo yam aya kusoloko elapho.+  Yaye wena, ukuba uya kuhamba+ phambi kwam, kanye njengoko uDavide+ uyihlo wahambayo, ngentliziyo egqibeleleyo+ nangokuthe tye+ ngokwenza ngokuvumelana nako konke endikuyalele kona,+ uyigcine imimiselo yam+ nezigwebo zam,+  nam ndiya kuyimisela itrone yobukumkani bakho kwaSirayeli ukusa kwixesha elingenammiselo, kanye njengoko ndamthembisayo uDavide uyihlo, ndisithi, ‘Akukho ndoda kumadoda akho eya kunqunyulwa ekuhlaleni etroneni kaSirayeli.’+  Ukuba nina noonyana benu niya kujika ngokuqinisekileyo ekundilandeleni+ yaye ningayigcini imiyalelo yam nemimiselo yam endiyibeke phambi kwenu, nize nikhonze abanye oothixo+ kwaye niqubude kubo,  nam ndiza kumnqumla uSirayeli phezu komhlaba endimnike wona;+ nendlu endiyingcwalisele igama lam ndiya kuyilahla phambi kwam,+ yaye uSirayeli uya kuba ngumzekelo+ nesingcikivo phakathi kwezizwana zonke.  Le ndlu ngokwayo iya kuba yimfumba yamanxuwa.+ Wonk’ ubani odlula ngakuyo uya kuyijonga ethe manga+ yaye uya kubetha umlozi ngokuqinisekileyo aze athi, ‘Kungenxa yasiphi isizathu ukuba uYehova enjenje kweli lizwe nakule ndlu?’+  Kuya kufuneka bathi, ‘Kungenxa yokuba bamshiya uYehova uThixo wabo owakhupha ookhokho babo kwilizwe laseYiputa,+ babambelela kwabanye oothixo+ baza baqubuda kubo babakhonza. Kungenxa yoko le nto uYehova eye wabazisela yonke le ntlekele.’”+ 10  Kwathi ekupheleni kweminyaka engamashumi amabini, uSolomon awakha ngayo izindlu ezimbini, indlu kaYehova+ nendlu kakumkani,+ 11  (uHiram+ ukumkani waseTire wayemncedile uSolomon+ ngamaplanga omthi womsedare namaplanga omthi wejunipha nangegolide kangangoko wayeyoliswa,)+ uKumkani uSolomon ngelo xesha, wamnika uHiram izixeko ezingamashumi amabini kwilizwe laseGalili.+ 12  Ngako oko uHiram waphuma eTire waya kubona izixeko uSolomon awayemnike zona, kwaye zazingalunganga emehlweni akhe.+ 13  Ngoko wathi: “Luhlobo luni lwezixeko ondinike zona, mzalwana wam?” Yaye zabizwa ngokuba liLizwe laseKabhuli de kube namhla. 14  Ngelo xesha uHiram wathumela kukumkani ikhulu elinamashumi amabini leetalente zegolide.+ 15  Yiyo le ingxelo engabo babhaliselwe ukusebenza ngokuqhutywa ngebhaxa+ abo uKumkani uSolomon wayebabizele ukuba baze kwakha indlu kaYehova+ nendlu yakhe neSiganga+ sodonga+ lwaseYerusalem neHatsore+ neMegido+ neGezere.+ 16  (UFaro ukumkani waseYiputa wenyuka waza wayithimba iGezere, wayitshisa ngomlilo, namaKanan+ awayehlala kweso sixeko wawabulala. Ngoko wayinika intombi yakhe,+ umfazi kaSolomon njengesipho sokwahlukana.) 17  USolomon wayakha iGezere neBhete-horon esezantsi,+ 18  neBhahalati+ neTamare esentlango, kwelo lizwe, 19  nazo zonke izixeko+ ezingoovimba ezaba zezikaSolomon nezixeko+ zeenqwelo nezixeko zabakhweli-mahashe, nezinto ezinqwenelekayo zikaSolomon+ awayenqwenela ukuzakha eYerusalem naseLebhanon nakulo lonke ilizwe awayelilawula. 20  Ke bonke abantu ababesele kuma-Amori,+ amaHiti,+ amaPerizi,+ amaHivi+ namaYebhusi,+ ababengeyiyo inxalenye yoonyana bakaSirayeli,+ 21  oonyana babo ababesele emva elizweni, abo bangazange bakwazi ukubatshabalalisa oonyana bakaSirayeli,+ uSolomon waqhubeka ebabizela ukuba basetyenziswe ngokuqhutywa ngebhaxa kumsebenzi wobukhoboka de kube namhla.+ 22  Yaye akukho namnye koonyana bakaSirayeli uSolomon awamenza ikhoboka;+ kuba babengamadoda okulwa nabakhonzi bakhe neenkosana zakhe nabaphathi-mkhosi bakhe neentloko zabaqhubi beenqwelo zakhe nabakhweli-mahashe bakhe.+ 23  Aba babeziintloko zamasekela awawongamele umsebenzi kaSolomon, amakhulu amahlanu anamashumi mahlanu, abaphathi babasebenzi ababesebenza umsebenzi.+ 24  Noko ke, intombi kaFaro+ yaphuma kwisiXeko sikaDavide+ yaya kweyayo indlu awayeyakhele yona. Kungoko awathi wakha iSiganga.+ 25  USolomon waqhubeka enikela izihlandlo ezithathu+ ngonyaka imibingelelo etshiswayo nemibingelelo yobudlelane esibingelelweni awayesakhele uYehova,+ kwaye kwakuqhunyiswa umbingelelo esibingelelweni,+ esasiphambi koYehova; yaye wayigqiba indlu.+ 26  Kwakukho umkhosi weenqanawa ezenziwa nguKumkani uSolomon e-Etsiyon-gebhere,+ engase-Eloti,+ kunxweme loLwandle Olubomvu kwilizwe lakwaEdom.+ 27  Kwaye uHiram waqhubeka ethumela abakhonzi bakhe ngomkhosi weenqanawa,+ iingcali zolwandle, ezinolwazi ngolwandle, kunye nabakhonzi bakaSolomon. 28  Yaye baya eOfire+ baza apho bathabatha iitalente zegolide+ ezingamakhulu amane anamashumi amabini bazizisa kuKumkani uSolomon.

Umbhalo osemazantsi